חברות ארנק

חברות ארנק- סעיפים 62א(א)(1), 62א(א)(2) לפקודת מס הכנסה

רקע כללי

הוספת סעיפים 62א (א) (1) ו- (2) נועדה  לטפל בחברות שהוקמו על ידי מקבלי שכר גבוה ככלי של תכנון מס, זאת במקום קבלת משכורת רגילה כשכירים. חברה ייעודית שהקימו, מקבלת ממקום עבודתם תשלום על "שירותי ניהול" או "דמי ייעוץ" – בכדי להנות משיעור מס חברות ודחיית תשלומי מס וביטוח לאומי. תשומת לבכם, כי חברות ארנק כוללות פעילות של מתן ייעוץ בלבד, ללא מכירת טובין. החברה נקראת כך מכיוון שהיא משולהלארנק של בעליה. הכסף נכנס לארנק, והוא יכול למשוך ממנו כסף. בפקודת מס הכנסה, חברת הארנק נכללת בקטגוריה של "חברת מעטים", שהיא חברה שבה עד חמישה בעלי מניות. גם נותני שירותים עצמאים המקבלים תגמולים גבוהים פותחים במקרים רבים חברה שבאמצעותה הם נותנים את השירותים – וחלקם נכנס להגדרה החדשה.

כלומר, החוק מטפל במקרים של ניצול לרעה של מודל המיסוי הדו שלבי – מס חברות ומס על דיבידנד. ולכן, ההוראה האופרטיבית במקרים הרלוונטיים,  קובעת כי הכנסתה החייבת של חברת המעטים כאמור, הנובעת מפעילותו של היחיד, תחשב כהכנסתו החייבת של היחיד.

מי נכנס להגדרה של חברת ארנק- שתי חלופות:

  1. חברת נושאי משרה (62א(א)(1)) – במידה והכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחברה אחרת, לרבות צד קשור לאותה חברה, כנושא משרה (כגון- מנכ"ל/סמנכ"ל/משנה למנכ"ל/דירקטור) או הענקת שירותי ניהול וכיו"ב, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותה חברה (מקבלת השירות).

אולם האמור, לא יחול על יחיד שהינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחברה האחרת (מקבלת השירות). אין הגבלה לשיעור ההכנסות מאותו מקבל השירות מתוך כלל ההכנסות.

1111

  1. חברת שכירים (סעיף 62א(א)(2)) – בעל השליטה בחברת המעטים עוסק עבור גוף כלשהו (לרבות צד קשור לאותו הגוף) ב"פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו". במקום שאותו אדם יקבל שכר כעובד ויחויב במס שולי גבוה, הוא מקים חברה שתחויב במס חברות נמוך.

222

 

במקרה זה המבחן הוא שחברת השכירים נותנת שירות בעיקר לאדם (לרבות חברה) אחד ומכאן יחולו התנאים המצטברים הבאים:

מקורן של 70% מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו, לאדם אחד . השירות כאמור צריך להינתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים. פעולת היחיד תיחשב מתחילת מתן השירות. תחילת ההוראה היא מיום 1.1.17, אולם יש לחשב את מבחן 30 החודשים גם בתקופה שקדמה, דהיינו לפני 1.1.17.

 

סיכום הקריטריונים (נושאי משרה/שכירים):

חברת נושאי משרה:

  1. שינוי התקשרות בין נושא משרה בחברה (להלן- מנכ"ל/סמנכ"ל/משנה למנכ"ל/דירקטור) לחברה מקבלת השירות, משכיר בה, להעסקה באמצעות חברה בבעלותו.

חברת שכירים – אם מתקיימים בה התנאים המצטברים הבאים:

  1. מתן שירותי עבודה תוך "ביצוע פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו" באמצעות הקמת חברה ולא כדרך שכיר אצל מעסיקו (מקבל השירות).
  2. מקורן של 70% או יותר מסך כל ההכנסה/ההכנסה החייבת של החברה בשנת המס (למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, כמו דיווידנד, רווח הון או שבח) .
  3. שירותי העבודה כאמור, ניתנו במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים (48 חודשים).
  4. בחברה מועסקים פחות מארבעה עובדים.

חריגים- יציאה מתחולת הגדרת חברת ארנק- בהתקיים אחד התנאים:

  1. היחיד הינו בעל מניות מהותי (מעל 10%) בחברה מקבלת השירות.
  2. היחיד, נותן השירות הינו שותף בשותפות מקבלת השירות, ללא הגבלה בשיעור השותפות (הדבר תקף רק לעניין חברת שכירים).
  3. העסקת ארבעה עובדים במשרה מלאה (מתאים לחברת שכירים).

 

ההוראה האופרטיבית במקרים הרלוונטיים, קובעת כי הכנסתה החייבת בחברת הארנק כאמור, הנובעת מפעילותו של היחיד, תחשב כהכנסתו החייבת של היחיד.

Capture2

מילאתם את השאלון והוגדרתם כחברת ארנק? ייתכנו פתרונות שונים ועל כן, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם לצורך קבלת ייעוץ והכוונה מקצועית בנושא.