חובת הגשת דו"ח אישי על ההכנסה לשנת המס 2018

כללי

חוזר זה מפרט את הוראות סעיף 131 לפקודת מס הכנסה בנוגע לחובת הגשת דוח שנתי לרשות המסים , בשים לב לכך, שעל יחיד החייב בהגשת דוח, חלה החובה להגיש את הדוח באופן מקוון כפי שיפורט להלן.

מועד הגשת הדוח ליחיד על ההכנסה לשנת 2018

להלן המועדים להגשת דוחות מס ליחידים החייבים בהגשת דוח לשנת המס 2018:

 • המועד הרגיל להגשת הדוח עבור יחיד שאינו מנהל את חשבונותיו על פי שיטת החשבונאות הכפולה הינו עד ליום 30 באפריל, 2019 .
 • המועד הרגיל להגשת הדוח עבור נישום המנהל מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה הוא עד ליום 31 במאי, 2019.
 • על אף האמור לעיל, מועד ההגשה הרגיל ליחיד החייב בהגשת דוח עצמאי הינו עד 31 במאי, 2019.
 • כמו כן, ניתנו ארכות מעבר לתאריכים הנ"ל למייצגים להגשת דוחות יחידים של לקוחותיהם, בהתאם למכסות כפי שנקבעו בתיאום בין לשכת רואי החשבון לבין רשות המסים.
 • ראוי להדגיש כי קיים פטור מדיווח מקוון לבעלי הכנסה מיגיעה אישית הנמוכה מ- 80,510 ₪ (לגבי שני בני זוג 160,030 ₪). נתונים אלו מתייחסים לתקרת הפטור לשנת 2017 ואמורים להשתנות אך במעט.

להלן רשימת המסמכים הדרושים:

המסמכים המפורטים להלן מתייחסים למגיש הדו"ח ולבת/בן זוגו –

 1. טפסי 106 בגין הכנסות ממשכורת ו/או קצבה.
 2. טפסי ניכוי מס במקור מריבית, דיבידנד וניירות ערך בכל חשבונות הבנקים והברוקרים לרבות חשבונות בחו"ל (טפסי 867 מהבנקים בישראל).
 3. הכנסות אחרות –
 • פירוט הכנסות והוצאות לפי מקורותיהן השונים לרבות הכנסות אחרות בחו"ל (מעסק או משלח יד, תגמולי מילואים, נכס בית וכיו"ב ).
 • דוחות למע"מ, ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות.
 • במידה וברשותך רכב המשמש את עסקך, לצורך זכאותך לפחת על הרכב נבקשך להמציא לנו את מחיר ותאריך הרכישה של הרכב. כמו כן אנא העבר אלינו את צילום רישיון הרכב, מסמכי ביטוח החובה, הביטוח המקיף ואגרת הרישוי.
 1. אישורים מקוריים על תשלומים סוציאליים (אישור לצרכי מס לשנת 2018)
 • לביטוחי מנהלים, קצבה ופנסיה.
 • לביטוח חיים.
 • לקרן השתלמות.
 • אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי – אישור זה נמצא בתחילת פנקס התשלומים לשנת 2019.
 • אישור לצרכי מס לבעלי משכנתאות (מופיע בסוף האישור לביטוח חיים).
 1. אישורים מקוריים בגין תרומות שנתרמו.
 2. טפסי 856 – אישורים על ניכוי מס במקור שנוכה ע"י המשלמים.
 3. פירוט תשלום מקדמות על חשבון המס לשנת 2018.
 4. פרטים על הכנסות נוספות  לשנת המס 2018.

להלן דוגמא : מימוש כלי רכב פרטי, הכנסות משכ"ד למגורים, פדיון קופת גמל, פדיון קרן השתלמות, פיצויי פיטורין פטורים ממס, החזר מחברת הביטוח בגין תאונה/נזק שנגרם לרכוש וכיו"ב.

 1. באם רלוונטי – שומות מס שבח של עסקאות מקרקעין.
 2. באם רלוונטי – אישורים בגין ילדים בעלי הפרעות קשב חמורות, לרבות הפנייה של ועדת השמה למוסד לימודי מיוחד ואישור מהנהלת הגן/בית הספר בו הילד לומד בפועל. (מומלץ במקרים הרלוונטיים לפעול בהתאם לחוזר מס הכנסה בנושא שניתן לקבלו במשרדינו).
 3. באם רלוונטי – אישור על סיום לימודים אקדמיים או סיום לימודי מקצוע.
 4. באם רלוונטי – אישור על תשלום מזונות (כולל צילום פס"ד).
 5. באם רלוונטי – אישור תושבות באזור פיתוח.
 6. באם רלוונטי – תאריכי לידת ילדים מתחת לגיל 18.

 

נבקשכם להמציא בהקדם את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים.