חובת הדיווח לרשות המיסים על מקורות המימון לרכישת מקרקעין- חוזר שנתי 2018

במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן, שנחקק ב-2018 ויכנס לתוקפו ב- לינואר 2019, רשות המסים מטילה חובת דיווח על מקורות המימון בעסקאות נדל"ן.  במסגרת החוק ידרשו רוכשי מקרקעין (כל רוכש, לרבות תושבי חוץ, חברות ועמותות) לדווח לרשות המיסים על מקורות המימון ואמצעי התשלום לתשלום התמורה בעד המקרקעין שנרכשו.

לאור האמור בסעיף 30(א) לחוק, הקובע כי רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין יחויב לכלול בהצהרתו לרשות המסים:

  1. פרטים לגבי אמצעי התשלום שבו שולמה התמורה בעד המקרקעין, לרבות אסמכתאות שידרשו ע"י המנהל.
  2. הצהרה שבמועד הגשת ההצהרה טרם ידוע לו מה יהיו מקורות המימון.

רשות המסים תאפשר לרוכש להשלים את הפירוט לגבי מקורות המימון לרכישת הדירה תוך 6 חודשים מקבלת הדירה, מאחר שלעתים הרוכש אינו יודע מה יהיו מקורות המימון במועד החתימה על הסכם הרכישה.
כמו כן קובע החוק כי "אישור מיסים" לצורך רישום הזכויות יינתן רק לאחר מילוי הדיווח כאמור לעיל.

 

מטרת החקיקה החדש היא צמצום ההון השחור, העלמות המס והקטנת האפשרויות להלבנת הון.