חוזר אפריל 2018

החלטת מיסוי 9685/18– מע"מ- הנפקת הודעת חיוב

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי בדבר הוצאת הודעת חיוב לספקים ובהשלכותיה על מס התשומות/העסקאות
בידי מקבל השירות ונותן השירות.
תמצית החלטת המיסוי:
העובדות-
* חברה מוציאה לספקיה הודעת חיוב בגין חיובים שונים הנובעים בין היתר מהפרשים כמו: הפרשי מחיר, הנחות שלא נרשמו בהתאם להסכם, טעויות ועוד, אשר לא קיבלו ביטוי בחשבונית המס שהוצאו ע"י הספק.
* החברה מוציאה הודעות חיוב אלה על מנת להעמיד את יתרת הספקים וההוצאות בגין הרכישות בגובה המחיר אשר סוכם עם הספק.
*עם הנפקת הודעת החיוב, מקטינה החברה את מס התשומות שדרשה בספריה, בגובה המע"מ הכלול בהודעת החיוב שנמסרה לספק.
*הודעת חיוב זו, מהווה עבור הספק אסמכתא להוצאת זיכוי לחברה.
החברה ביקשה כי הודעת החיוב שנשלחה תהווה עבורה אסמכתא להקטנת מס התשומות.
תמצית הסדר המס-
* החל מינואר 2004 נגרעה הודעת החיוב מתחולת הוראות מס הכנסה. לכן, עוסק אשר הוציא חשבונית בעבר ומבקש לתקן אותה בהתאם לסעיף 23א' להוראות ניהול ספרים, יעשה זאת באמצעות חשבונית מס או הודעת זיכוי, לפי העניין, ולא באמצעות הודעת חיוב.
עם זאת, הוראות תקנה 24 לתקנות, אשר עניינה הקטנת מס תשומות על ידי קונה הטובין או מקבל השירות (להלן: "הקונה") שהוציא הודעת חיוב, והוראות סעיף 11(א) לתקנות אזור סחר חופשי אילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו-1985, (להלן: "תקנות אזור סחר חופשי אילת") שעניינו החזרת טובין מעוסק לעוסק אחר שמוציא הודעת חיוב, תקפים.
לפיכך, הודעת החיוב מהווה אסמכתא לניכוי מס התשומות בידיו של הקונה בלבד (מי שהוציא את הודעת החיוב) ואינה מהווה אסמכתא להקטנת מס העסקאות בידי הספק.
*לאור האמור לעיל, ועל אף העובדה שהודעת חיוב נגרעה מתחולת הוראות ניהול פנקסים, החברה תהא רשאית להנפיק תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב שיכלול את הפרטים שלהלן:

 1. שם העוסק המורשה, מענו, כותרת "הודעת חיוב", מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכול בדפוס.
 2. תאריך.
 3. שם הלקוח.
 4. מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת החיוב.
 5. סכום החיוב ללא מע"מ, סכום החיוב כולל מע"מ.
 6. הסיבה לשינוי סכום חשבונית המס.
 7. סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המילים "מע"מ", כללה הודעת חיוב העסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצוין בנפרד כל סוג של עסקאות.
 8. הודעות החיוב ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים.
 9. יובהר, כי במצב בו עוסק הוציא הודעות חיוב באופן שנקבע בסעיף 3(ד') לעיל והקטין בהתאם את מס התשומות, ובמועד מאוחר יותר קיבל הודעת זיכוי אשר הונפקה לו על ידי המוכר (הספק) חלף הודעת החיוב, העוסק לא יידרש לבצע הקטנה נוספת של מס תשומות כתוצאה מקבלת הודעת הזיכוי, ובלבד שהודעות הזיכוי יתויקו וירשמו בספרי החשבונות של העוסק בדרך שתאפשר בדיקה ומעקב בדבר ההתאמה בין הודעות הזיכוי שהתקבלו בידי העוסק להודעות החיוב שהוצאו על ידו.

לצפייה בהחלטה המלאה לחצ/י כאן.

 

חברה או סניף? שיקולים בבחינת מבנה פעילות בישראל או בחו"ל

בבחינת מבני פעילות בינלאומיים, נשאלת רבות השאלה, כיצד רצוי לפעול במדינה זרה – באמצעות הקמת חברה בת או באמצעות סניף או מוסד קבע, דהיינו: פעילות ישירה של החברה במדינת היעד. שאלה זו נשאלת גם ביחס ללקוחות זרים המעוניינים לפעול בישראל.
כמו בכל נושא במסים, התשובה אינה חד משמעית ותלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. ננסה לעמוד על ההבדלים העיקריים שיוכלו לשמש את הקורא בבחינת החלופה המועדפת עליו, תוך התמקדות במיסוי הישראלי והאמריקאי שהוא הנפוץ יותר בהקשר זה.

1. שיעור מס החברות: ככלל, פעילותה של חברה במדינת היעד הזרה, תהיה כפופה למס חברות מקומי החל על רווחיה, בין אם מדובר בחברה בת ובין אם מדובר בסניף. חברה בת אמריקאית של חברה ישראלית, תשלם את מס החברות האמריקאי (שהינו כיום 21% ובתוספת מס מדינתי). חברה אמריקאית הפועלת באמצעות סניף בישראל תשלם מס חברות ישראלי (23%) על הרווחים המיוחסים לאותו סניף.
יש להביא בחשבון ככל שמדובר בסניף, הכנסות שהופקו מחוץ לאותה מדינה בה ממוקם הסניף לא תהינה כפופות ככלל, למיסוי באותה מדינה. לעומת זאת, הכנסותיה של החברה הבת המופקות המופקות מחוץ למדינה בה היא ממוקמת, תהינה כפופות למס בידי החברה הבת מאחר ושיטת המיסוי הינה לרוב כלל עולמית ולא טריטוריאלית, עם חריגים מסוימים (קיומו של משטר פטור השתתפות למשל).
ישנם שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון, למשל- ככל שמדובר בפעילות ייצורית המזכה בהטבות מכוח חוקי עידוד בישראל, נדרש יהיה (מכוח הוראות חוק העידוד) לפעול באמצעות חברה בת ישראלית.

 1. שיעור המס החל על חלוקות: מעבר למס החברות המוטל על סניף או על חברה בת, יש להביא בחשבון מיסוי חלוקות, בין אם דיבידנד המחולק על ידי חברה בת ובין אם חלוקות מהסניף למשרד הראשי. בארה"ב למשל, מוטל מס סניף על רווחיו של הסניף, השווים בערך לסכומים שהיו מחולקים כדיבידנד לו היה מדובר בחברה בת. שיעור המס החל על הרווחים בני החלוקה של הסניף האמריקאי הינו 12.5%, לפי הוראות האמנה עם ישראל. שיעור זה חל גם על חלוקת דיבידנד מחברה בת אמריקאית לחברה האם הישראלית.

לעומת זאת, חלוקת רווחים מסניף ישראלי של חברה אמריקאית אינה חייבת במס נוסף משום שבישראל לא מוטל מס סניף. דיבידנדים מחברה בת ישראלית לחברה אם אמריקאית חייבים בשיעור של 12.5% בהתאם להוראות האמנה, או בשיעור של 15% ככל שמדובר ברווחים שלגביהם חלו הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון.

 1. קיזוזי הפסדים: על פי הדין בישראל, הפסדיה של חברה בת זרה לא יכולים להיות מקוזזים כנגד הכנסות החברה האם, אלא אם חלות הוראות מיוחדות, כמו למשל משטר שקיפות לצורכי מס החל על החברה הבת (ביחס לקביעת הכנסתה החייבת של החברה האם). ככל שמדובר בסניף במדינה זרה, הפסדים המיוחסים לו יכולים להיות מקוזזים, בתנאים הקבועים בפקודה כנגד הכנסות החברה.
 2. זיכוי ממס זר: בישראל ככלל, יובאו בחשבון המסים הזרים ששולמו בין על ידי סניף במדינה זרה, ובין על ידי חברה בת זרה לרבות המס שנוכה במקור על דיבידנד המחולק ממנה.

זיכוי בישראל: ככל שמדובר בחברה בת, יזוכו המסים הזרים בישראל רק במועד חלוקת דיבידנד ולא באופן שוטף, וכמו כן, עודף זיכוי שייווצר לא ניתן יהיה להעברה לשנים הבאות (עפ"י כללי "הזיכוי העקיף"). כאשר מדובר בחברה בת אמריקאית ששילמה למשל 28% (מס פדראלי ומדינתי) ומחלקת דיבידנד ממנו נוכו 12.5%, ובסה"כ מסים זרים (ישירים ועקיפים) בשיעור אפקטיבי של 37%, לא תידרש החברה הישראלית לשלם מס נוסף במועד חלוקת דיבידנד בשל הזיכוי הניתן, אולם עודף זיכוי של 14% לא יועבר לשנים הבאות.

אם מדובר היה בסניף, גם מס החברות האמריקאי ששולם על ידי הסניף וגם מס הסניף, גם הם בשיעור אפקטיבי כולל של 37%, ניתנים (לעמדתנו) כזיכוי מלא ממס החברות הישראלי והעודף של 14% יוכל להיות מנוצל כנגד מסים החלים על הכנסות ממקורות זרים אחרים (ובתנאי שמדובר באותו סל).

זיכוי בארה"ב: בכיוון ההפוך, חברה בת ישראלית המשלמת דיבידנד לחברה אמריקאית, תשלם מס אפקטיבי כולל של כ- 33% (מס חברות ומס על דיבידנד). מס זה לא ינוצל במלואו על ידי החברה האמריקאית, בשל משטר המס החדש (בתוקף מ- 2018) המעניק פטור לחברה אמריקאית בגין דיבידנד שמקורו בחו"ל (בתנאי החזקה של 10% או יותר). מבחינה זו ישנה עדיפות לחברה אמריקאית לפעול בישראל באמצעות סניף, שאז ישולם מס חברות בלבד – 23% (שיזוכו מהמס האמריקאי).

ישנם עוד טעמים נוספים העומדים בבסיס הבחירה בין החלופות לעיל, לרבות שיקולים של הגבלת אחריות ו/או הגנה על קניין רוחני, אולם אלו שצוינו הם העיקריים להבנתנו.

* לקוח מתוך ארצי.חיבה.אלמקייס.כהן פתרונות מיסוי בע"מ מבזק 729.

 

 

קבלות ממוחשבות בגין תרומות

לאחרונה, פורסמו הנחיות הנוגעות להכרה בקבלות ממוחשבות בגין תרומות.
קבלה ממוחשבת נשלחה כ"מסמך ממחושב". מסמך ממוחשב- קובץ אשר נשלח דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני ועליו יופיע בצורה בולטת וגלויה לעין המילים "מסמך ממוחשב" וזאת בהתאם להוראות סעיף 18ב להוראות מס הכנסה.
מאחר ומדובר במסמך ממוחשב, לא קיימת חשיבות לשימוש בחותמת "מקור" או "נאמן למקור" על גבי המסמך. לכן קיימת חשיבות רבה לכך שהקבלה תישא את פרטי התורם במלואם.

לאור האמור, כאשר מתקבלת קבלה עבור תרומה ועליה מצוין בבירור צמד מילים "מסמך ממוחשב" ומפורטים בה פרטי התורם במלואם ניתן לראות בקבלה זו אסמכתא לצורך קבלת זיכוי בגין התרומה.

חוק לצמצום השימוש במזומן

לאחרונה, התקבל בכנסת – חוק לצמצום השימוש במזומן.
מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור.
החוק מטיל הגבלות על תשלומים במזומן, שימוש בשיקים והיסבם.
קיימת הפרדה בהגבלות בין מי שעוסק ובין שאינו עוסק.
לפי החוק, עוסק הוא מי שמוכס נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.
אדם שאינו עוסק- לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

הגבלות על השימוש במזומן:
עבור עוסק- בעסקה שערכה עולה על 11,000 ש"ח ייאסר תשלום התמורה במזומן.
עבור מי שאינו עוסק- בעסקה שערכה עולה על 50,000 ש"ח, ייאסר תשלום התמורה במזומן.
עבור תייר-בעסקה שערכה עולה על 55,000 ש"ח ואחד הצדדים לעסקה הוא תייר, ייאסר תשלום התמורה במזומן.
תשלום עבור שכר עבודה/הלוואה/ תרומה- שימוש במזומן עבור שכר עבודה, הלוואה או תרומה בסכום שעולה על 11,000 ש"ח יהיה אסור.
בנוסף, קיים איסור לגבי נתינת או קבלת מתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח במזומן.

הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם:
עבור עוסק- קיים איסור על הסבת שיק או קבלת שיק מוסב מבלי שפרטי המסב נקובים בשיק (שיק פתוח).
עבור מי שאינו עוסק- קיים איסור על הסבת שיק או קבלת שיק מוסב שסכומו עולה על 5,000 ש"ח מבלי שפרטי  המסב נקובים בשיק (שיק פתוח).
לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע (שיק פתוח), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

בנוסף, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים אשר יוטלו על עוסקים וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק במקרים בהם יופרו הוראות החוק.

החוק יכנס לתוקפו ב1 לינואר 2019.

פטור ממס לנכים/עיוורים

לאחרונה, פרסמה רשות המסים נוסח מעודכן למדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים/עיוורים.
עיקרי המדריך:
סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס עבור הכנסה של יחיד במקרים הבאים:
* עיוור.
* נכה בשיעור 100%.
* נכה בשיעור 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד.
* נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד.
הערה- הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.
הפטור ניתן רק במידה ותקופת הנכות הכוללת עולה על 184 ימים עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

לצפייה במדריך המלא לחצ/י כאן.