חוזר אפריל 2020- סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 בנושא סעיף 3ט1 עוסק במיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה.

סעיף 2.1.3 בחוזר עוסק במשיכה בעקיפין ולפיו משיכה מחברה תחשב כמשיכה גם אם זו משיכה מהחברה בעקיפין.

לדוגמה- כספים שנמשכו על ידי בעל המניות מחברה בת ולא ישירות מהחברה בה מחזיק בעל המניות, או במקרה בו ניתנה הלוואה או חוב על ידי חברה שבעל המניות הינו בעל מניות מהותי בה לידי חברה אחרת שבה הוא בעל מניות מהותי )חברת אחות למשל). כמו כן, הלוואה מחברה לשותפות בה שותף בעל המניות המהותי בחברה המלווה תחשב למשיכה בעקיפין.

עם זאת סעיף 3(ט1)(9) קובע הקלה לפיה " לא יראו הלוואה שניתנה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת את ההלוואה כמשיכה מחברה בעקיפין, ובלבד שהחברה המקבלת אינה תאגיד שקוף".

כלומר, במצב בו ההלוואה ניתנה לחברה שאינה תאגיד שקוף (כדוגמת חברת בית/משפחתית) וההלוואה משמשת לתכלית כלכלית בחברה מקבלת ההלוואה המשיכה לא תיחשב כמשיכה בעקיפין.

ראוי לציין כי ההקלה לא חלה במקרה בו מדובר בהלוואה שניתנה על ידי חברה לבעל המניות הישיר בה שהינו חברה וכן מדובר על הלוואה ולא על משיכה.

ולכן, משיכת כספים ללא הסכם הלוואה, ללא קביעת שיעורי ריבית, ללא קביעת מועדי תשלום ריבית וקרן וללא מתן בטחונות על ידי הלווה לא תחשב כהלוואה לעניין ההקלה.

בנוסף, ההלוואה תיחשב כמשמשת לתכלית כלכלית כאשר היא משמשת את צרכי החברה ולא את צרכיו האישיים של בעל המניות.

קישור לחוזר מס הכנסה לחצ/י כאן