חוזר חודש אוקטובר 2012

נושא 1: מיסוי חברות ארנק

דו"ח ועדת טרכטנברג המליץ לבחון את היבטי המס הכרוכים בהתאגדותם של יחידים ב"חברות ארנק" (אלו הן חברות שאינן עוסקות בפעילות כלכלית כלשהי אלא רק מרכזות את הרווחים של בעל המניות החברה מעבודתו עבור חברות אחרות) והקמת חברות החזקה פרטיות. בהמשך לכך, מונתה וועדה לבחינת סוגיית המיסוי בחברות ארנק וחברות החזקה.
הוועדה גיבשה שתי חלופות אפשריות למיסוי בעלי המניות היחידים בחברות אלו:

חלופה 1:

  • חברות ארנק : חיוב מס בגין מחצית מהרווחים שלא חולקו במהלך שנת המס.
  • חברות החזקה פרטיות : חיוב במס בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו בחברות אלו ואשר לא חולקו במהלך שנת המס.

חלופה 2:

  • חיוב כלל החברות בעלות אחוז רווחיות גבוה ואשר לא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה 4%-8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות.
  • החלטת הוועדה צפויה להתקבל בזמן הקרוב, ככל הנראה לאחר הבחירות.

נושא 2: פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא מוניטין – פסק דין תדיראן בע"מ (ע"מ 1052-06)

בשנת 1996 החליטה חברת תדיראן בע"מ (להלן "המערערת") לערוך רה ארגון בפעילותה העסקית. בהמשך לכך התקשרה המערערת עם תדיראן קשר בע"מ, חברה בשליטתה המלאה (להלן "חברת הבת") בהסכם לפיו העבירה לחברת הבת את כל פעילותה העסקית בתחום הקשר.
ביום 10.11.1999 העבירה המערערת לחברת הבת את הזכות להשתמש בלוגו, בסימן המסחרי ובשם Tadiran Communication Ltd תמורת 15 מיליון דולר. בדוחות הכספיים לשנת 1999, דיווחה המערערת על רווח הון כתוצאה מהסכם זה החייב במס בשיעור 36%.
בסוף שנת 2004 פנתה המערערת בבקשה לתקן את הדו"ח לשנת 1999 בטענה כי הסך של 15 מיליון דולר מהווה תמורה עבור מכירת נכס מוניטין על פי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, החייב במס בשיעור 10% בהיותו אינפלציוני חייב.
בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערערת וקבע כי שם ולוגו אינם מהווים מוניטין, במיוחד לאור העבודה כי לקוחות חברת הבת הינם גורמים מקצועיים החוזרים לרכוש מוצרים בהתחשב בטיב המוצר ולא בגלל השם והלוגו. בנוסף קבע כי המערערת העבירה כבר בשנת 1996 את פעילותה בתחום הקשר כעסק חי לחברת הבת ופעילות זו, שנרכשה כבר בשנת העברת הפעילות, כוללת בתוכה גם את המוניטין.

נושא 3: מענק פרישה מהווה הכנסה פירותית – פסק דין משה בייגל ז"ל (ע"מ 35224 )

פסק דין זה דן בעניין אופן סיווג מענק הפרישה שקיבל המנוח מבנק דיסקונט בו הועסק במשך כ- 36 שנים. המנוח בחר לפרוש בפרישה מוקדמת על פי תוכנית הפרישה שהוצעה לעובדים על ידי הבנק.
לדעת המערערים , יש לסווג הכנסה זו כהכנסה הונית ומנגד, פקיד השומה טוען כי יש לראות הכנסה זו כהכנסה פירותית לאור העבודה כי המנוח קיבל מענק פרישה מהבנק בתנאים משופרים במסגרת מבצע פרישה שהוצע לכלל העובדים המבקשים לפרוש וכי התקבולים הינם תוצאה של יחסי עובד מעביד.
סכום התקבול התחלק לשלושה חלקים:

  1. עבור פיצויי פיטורין : 1,962,126 ₪ (ותק כפול משכורת חודשית)
  2. עבור מענק : 3,433,721 ₪ (בגין פרישה מוקדמת)
  3. עבור מענק יובלות : 42,209 ₪

בית המשפט המחוזי קבע כי התוספת ששולמה למנוח במסגרת הסדר הפרישה מעבר לפיצויים שהגיעו לו על פי חוק (להלן "המענק"), נבעה מרצונו של הבנק לעודד יציאת עובדים לפנסיה מוקדמת ולכן אין לסווגה כתקבול הוני אלא למסות אותה כפי שממסים פיצויים.
באשר לפיצויי הפיטורין (הסכום העולה על המרכיב הפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה) התבסס בית המשפט על פסקי דין קודמים בנושא (לדוגמא פסק דין חפץ, פסק דין כבלי ציון) וקבע כי מדובר בהכנסה פירותית ויש למסותה על פי סעיף 2(1) לפקודה.

נושא 4: מסלול סיוע לתעסוקה במרכז ההשקעות לשנת 2012

בהתאם להוראת מנכ"ל  4.17 גיבש מרכז ההשקעות מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל העבודה. בתוכנית זו הושמו דגשים לקליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית, לקליטת עובדים נוספים באזור שדרות ועוטף עזה נוכח המצב הקשה והמתמשך באזור זה ולקליטת עובדים ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. הוראת מנכ"ל זו באה לקבוע מתווה ליישום מסלולי הסיוע האמורים:

מסלול כללי מסלול אוכלוסיות מיוחדות מסלול מיוחד לאנשים עם מוגבלויות
אזור גיאוגרפי אזורי עדיפות לאומית כל הארץ כל הארץ
אוכלוסיות יעד כלל העובדים חרדים, מיעוטים, מוגבלים וחד הוריים ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך אנשים בעלי מוגבלות שעונים על קביעה בת תוקף של גורם מוסמך לנושא
ענפים תעשיה ומרכזי תמיכה טלפונים תעשייה ושירותים עסקיים המפורטים בהוראה  כל הענפים
קריטריונים מי שבכוונתו להקים עסק, להרחיבו, או להעתיקו מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה לפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס יהיו מאוכלוסיית היעד מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, בלבד בהקמה ובהרחבה ושלפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס יהיו מאוכלוסיית האנשים בעלי מוגבלות ושעונים על קביעה בת תוקף של גורם מוסמך כדלקמן: אדם בעל נכות של 20% לפחות, אדם אשר חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר, אדם שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה רלבנטי
משך התמיכה 30 חודשים 30 חודשים 30 חודשים
מינימום העסקה של עובדים 5 משרות 5 משרות עובד אחד
מגורי העובדים כולם באזורי עדיפות לאומית כל הארץ כל הארץ
שיעור התמיכה סיוע מדורג הנע בין 7.5% ל-20% מעלות השכר של העובדים. משתנה בהתאם למיקום הגיאוגרפי ולגודל החברה סיוע מדורג בשיעור ממוצע של 25% מעלות השכר של העובדים. עבור גברים חרדים, נשים ערביות ובדואים הסיוע מדורג בשיעור ממוצע של 30% מעלות השכר של העובדים סיוע ממוצע בשיעור של  30% מעלות השכר של העובד
עלות שכר מינימאלית מעל 5,500 ₪  לפחות שכר מינימום לפחות שכר מינימום מתואם בהתאם לדרגת הנכות

סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעור עד 35% מתוך עלות השכר של העובד כמפורט בהוראת מנכ"ל, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 15,000 ₪. תשלום הסיוע ייעשה בכפוף לעמידת מקבל הסיוע ( המעסיק) ביתר התנאים כמפורט בהוראת מנכ"ל 4.17.