חוזר חודש פברואר 2012

נושא 1 – חוזר מס הכנסה מס' 01/2012 – קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל

ביום 29 בינואר 2012, פורסם חוזר מס הכנסה מס' 01/2012 בעניין קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומנגד, המועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
החוזר מפרט מקרים שונים בהם מתעוררות שאלות בנוגע להכרעה בדבר תושבות מדינת ישראל או מדינה זרה. הגורמים המשפיעים על קביעה זו הינם, בין היתר:

מספר הימים בהם שהה היחיד בישראל או במדינה זרה במהלך התקופה הנבדקת.

 1. קיומו או אי קיומו של בית קבע בישראל / במדינה זרה.
 2. הצטרפותם של בני משפחתו של היחיד אליו.
 3. המשקל שיש ליחס לעובדה כי נשלח לעבוד במדינה זרה מטעם מעביד ישראלי ( במקרים של Relocation).
 4. תשלום ביטוח לאומי, מס בריאות וכו' במהלך השהייה בישראל / מדינה זרה.
 5. החזקה באישור תושבות לצורכי מס במדינה הזרה בידי היחיד.
 6. קבלת מעמד עולה חדש / תושב חוזר שקיבל היחיד ממשרד הקליטה לעניין קביעת המועד בו הפך היחיד להיות תושב ישראל לצורכי ישראל.

המקרים המצוינים בחוזר זה, הינם אבני דרך לטיפול עתידי בנושאים אלו ע"י רשות המסים.
נדגיש כי, החוזר מהווה תוספת לסעיפים שונים בפקודת מס הכנסה ובפרט לסעיף 1 א' לפקודה ובו מפורטים מבחנים כמותיים ואיכותיים לקביעת "תושב ישראל".

נושא 2 – עדכוני פסיקה לעניין סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה – חישוב מס נפרד/מאוחד

לאחרונה פורסם פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין הערעורים שהוגשו על ידי רשויות המס בעניין שקורי (ע"א 8297/09), כהן (ע"א 1177/10) ובני הזוג מיכאלי (8114/09).
שלושת הערעורים הנ"ל עוסקים בזוג נישומים נשואים שאחד מהם או שניהם ביחד החזיקו בשנות המס הרלוונטיות בין 96%-100% ממניות החברה ששילמה את שכרם. בני הזוג הגישו בקשה לחישוב מס נפרד בגין הכנסותיהם. פקיד השומה דחה את בקשתם מאחר וסבר כי דרישת אי התלות (על פי סעיף 66 (ד) לפקודת מס הכנסה הקובע כי בן זוג רשאי לתבוע חישוב מס נפרד רק כאשר "הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני")

אינה מתקיימת מאחר והחברה שבה עבדו בני הזוג נשלטה באופן מוחלט על ידם וכי קיימת תלות בין ההכנסות של שני בני הזוג .
בית המשפט קיבל את ערעורן של רשויות המס וקבע כי לשון סעיף 66(ד) הינה ברורה וכי אינה מותירה מקום לפרשנות. לדעת בית המשפט, הלכת קלס (ע"א 900/01) אמנם שינתה את היחס לחזקות הניתנות לסתירה המופיעות בסעיף 66(ד) סיפא אך לא שינתה דבר ביחס לדרישת אי התלות המופיעה בסעיף 66(ד) רישא. לאור זאת קבע כי בשלושת הערעורים בני הזוג אינם זכאים לחישוב הכנסות נפרד.
ההשלכות המיידיות של קבלת הערעורים הנ"ל הינן, ככל הנראה, חישוב מס משותף ולא חישוב נפרד כאשר בעל ואשה עובדים ביחד בחברה אשר נשלטת על ידם וקיימת תלות לכאורה במקורות ההכנסה.
בנוסף לכך, לא ברור כרגע באם ובאיזו מידה יישומה של ההחלטה של בית המשפט העליון תהיה רלבנטית לחישובי מס שנערכו בעבר .
ידוע לנו כי גורמים מסוימים שוקלים לערער על ההחלטה, אך יש לזכור כי זו החלטה של בית המשפט העליון וסיכויי הערעור נמוכים.

נושא 3 – הקלות במע"מ לעסקים קטנים

במטרה להמשיך ולהקל על מצוקת האשראי של העסקים הקטנים במשק, נחתמה ע"י שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, במהלך חודש ינואר 2012, הצעה לתיקון תקנות מע"מ בנושא. מטרת התקנות הינה להקל על תזרים המזומנים של העוסקים הקטנים ע"י הכללתם במגזר היצרני בציבור משלמי מע"מ על בסיס מזומן וכמו כן, יהיו רשאים עסקים אלו להמשיך ולדווח על הכנסותיהם למע"מ על בסיס דו חודשי.
כלומר, על פי הוראת שעה שנקבעה בהצעה, יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪ יוכלו בשנת 2012 להגיש דיווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם. קרי, החיוב במס על עסקאותיהם יחול עם קבלת התמורה.
כמו-כן, מציע שר האוצר להאריך את הוראת השעה הקיימת ולקבוע כי גם בשנת 2012 עוסקים שמחזור עסקאותיהם לתקופה שמיום 1/9/2010 ועד יום 31/8/2011, לא עלה על 1,500,000 ₪, ידווחו למע"מ על בסיס דו-חודשי. הפנקסים המעודכנים נשלחים בימים אלה לציבור העוסקים.

תזכורת לחודש פברואר 2012 –

תשלום אגרת רשם החברות

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999 ופקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה 1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.

תעריפי האגרה הם כדלהלן

 • אם שולמה האגרה עבור שנת 2012 עד סוף חודש פברואר 2012 – 1,043 ₪ (אגרה מופחתת).
 • אם שולמה האגרה בחודשים מרץ-דצמבר 2012 – 1,454 ₪.

להלן נקודות חשובות לעניין זה

 1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.
 2. את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה ושותפות לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות. ניתן לשלם גם באמצעות האינטרנט בכתובת –http://www.havarot.justice.gov.il/WEBOJSite/companieslist.aspx
 3. מידע כללי בנושא אגרות ניתן להתקשר לטלפון: 02-6209444 או 1-700-70-60 בשעות 13:30-15:30 בימים א'-ו'.
 4. אי תשלום אגרה שנתית מהווה הפרת חובה כמפורט בסעיף 362(א) לחוק החברות, התשנ"ט 1999. אם החברה לא תתקן את ההפרה עליה קנס כספי בסך 7,340 ₪. רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של סכום הקנס הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה.