חוזר יולי 2019- פיצוי עסקים בדרום

הודעת רשות המסים

רשות המסים פרסמה את ההנחיות וטופס התביעה המעודכנים לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה בשל נזקים לעסקים בתקופה שעד 31 בדצמבר 2019.

הפיצויים הם בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים, שהארכת תוקפן אושרה ע"י ועדת הכספים של הכנסת ביום 13.5.2019. הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים: 
•  מסלול מחזורים לענף הדבורים. 
 • מסלול מחזורים לענף התיירות.
•  מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים.

בהתאם לתקנות, וכדי לאפשר תשלום פיצויים סמוך ככל הניתן למועדי הנזקים.
יש להגיש את התביעות כמפורט:
 • נזקים עקיפים שנגרמו מ-1.5.2018 עד 31.12.2018 – התביעה תוגש עד 30.6.2019.
 • נזקים עקיפים שנגרמו מ-1.1.2019 עד 30.6.2019 – התביעה תוגש עד 31.10.2019.
•  נזקים עקיפים שנגרמו מ-1.7.2019 עד 31.12.2019 – התביעה תוגש עד 30.4.2020.
ניזוק מענף התיירות והדבורים יכול לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר או במסלול מחזורים. 
הגשת תביעה לפיצויים תתאפשר בתנאי ששולמה משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

כמו-כן, מתוך רצון להקל על עסקים ולאפשר להם לשוב במהרה לשגרת העסקים הרגילה, נקבע כי עד להשלמת הטיפול בתביעה, ובמידה והתביעה הוגשה במלואה  כנדרש ונמצאה תקינה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה, תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש, וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות.

לחצ/י כאן לקישור לדף מתיחות בדרום 2018/9.