חוזר יולי 2020- עד סוף יולי יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון

להזכירכם, ב-31 ביולי חלה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בשל רווחי הון מניירות ערך סחירים וקרנות נאמנות בחודשים ינואר-יוני 2020 שלא נוכה בגינם מלוא המס במקור.

לפי הנחיות רשות המיסים, הדיווח יעשה באמצעות מכתב למחלקת גבייה בפקיד השומה הרלוונטי, והמכתב יתייחס רק לגבי ניירות הערך מהם לא נוכה מלוא המס במקור. לא נדרש לצרף טפסים נוספים.

במסגרת ההודעה יש לכלוֹל את הנתונים הבאים:

  • סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך כל הרווחים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך כל ההפסדים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך הרווח או ההפסד נטו (לאחַר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים
  • סכום המקדמה לתשלום כפי שהיא עולה מהפירוט דלעיל.