חוזר יוני 2013

נושא 1: פסק דין בעניין בילינקיס, בית המשפט המחוזי תל אביב

פסק דין זה דן בסוגייה באם יש להחיל את הלכת פוליטי, בעניין קביעת שיעור המס בגין מכירת מניות של חברה ואופן היישום הנכון של "הנוסחה הלינארית"- כלומר חישוב צמיחת הרווח על פני התקופה בלי להתחשב באירועים הקשורים לצמיחת הרווח .
חברת איי.אם.פי.אם בע"מ (PM-AM) (להלן: "החברה") התאגדה בשנת 1999 והחלה את פעילותה בשנת 2000. כשנתיים לאחר מכן, בנובמבר 2001, שינתה החברה את סוג פעילותה והחלה בהפעלת רשת מינימרקטים בתל אביב וסביבתה. בשנת 2006 נחתם הסכם למכירת החברה תמורת 143 מיליון ₪ ובשנת 2007 דווחה העסקה כרווח הון.

חשוב לציין כי כל רווח ההון שנבע ממכירת מניות החברה הינו בגין פעילות רשת המינימרקטים.
נזכיר כי בפסק דין פוליטי התעוררה השאלה באם ניתן לסטות מהנוסחה הלינארית במקרה בו ניתן להוכיח ולפצל את מועד צמיחת השבח בפועל. בפסק דין זה, קבע בית המשפט כי לא ניתן לסטות מהנוסחה הלינארית.
בית המשפט קבע כי הלכת פוליטי חלה גם על חישוב שיעור מס רווח הון ולכן יש לקבוע את שיעור המס בגין מכירת המניות לפי הנוסחה הלינארית. כמו כן, קבע בית המשפט כי מבחינת אופן יישום הנוסחה הלינארית, יום הקמת החברה ייחשב כיום רכישת המניות, כלומר, שנת 1999.

נושא 2: נהלים ייחודיים לעוסקים מול גורמים ברשות הפלסטינית

בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית מנוהלות שתי רשויות מס  ערך מוסף נפרדות. כל עוסק או מלכ"ר החייב בדיווח מע"מ,  מדווח על עסקאותיו ותשומותיו בצד שלו.
על כל עוסק הרשום בישראל להגיש דו"ח תקופתי הכולל את כל עסקאותיו שנעשו הן עם גופים ישראליים והן עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית.
בעסקאות של עוסקים או מלכר"ים ישראליים עם גופים פלסטינים או הפוך, יונפקו חשבוניות מס מיוחדות (אשר נקראות חשבוניות מס התחשבנות (P)). חשוב לציין כי שיעור המע"מ אינו בהכרח זהה בשני הצדדים. כמו כן, החל מה 1 ביוני 2013 שיעור המע"מ ברשות הפלסטינית הועלה ל- 16%.

להלן עיקרי הנהלים :
1. הובלת טובין משטחי הרשות הפלסטינית לישראל –
יש לצרף חשבונית מס התחשבנות (P)  מהעוסק הפלסטינאי לעוסק הישראלי. כל מקרה של אי צירוף חשבונית זו לטובין ייחשב כעבירה והובלה שלא כדין.
2. דיווחים –
לעוסקים בעלי עסקאות, הן רכישה והן מכירה, עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינאית חובת הגשה של דיווחים נוספים (בנוסף לחשבונית מס התחשבנות) וזאת במועד הגשת הדו"ח התקופתי.
הדיווחים הנוספים הם הגשת טופס 878 וטופס 879.
3. ניכוי מס תשומות –
על עוסק בישראל המבקש לנכות מס תשומות בגין עיסקה שנעשתה עם עוסק הרשום ברשות הפלסטינית יש לקבל ממנו חשבונית מס מיוחדת.  ניכוי מס התשומות יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית וזאת בעמידה במספר תנאים נוספים (כגון מילוי טופס נלווה 878 ושליחתו בדואר).
חשוב לציין כי חשבונית רגילה לא תשמש אסמכתא לניכוי מס תשומות.
4. ביטול עסקה/זיכויים –
במקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או זיכוי ניתן לבצע את התיקון בחשבונית מס התחשבנות העוקבת וזאת תוך ציון כל פרטי הזיכוי ובתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר התיקון.
אם לא קיימת חשבונית עוקבת או שהחשבונית העוקבת הופכת להיות יתרת זכות בעקבות התיקון, יש לקבל חשבונית מס התחשבנות נגדית מעת העוסק הקונה או מקבל השירות וכל יתקזזו הסכומים של המס.

חשוב לציין כי קיזוז מס התשומות מותנה בדיווח במועד על עסקאות אלו בצירוף חשבוניות מס התחשבנות.
פירוט מלא בנושא ניתן למצוא באתר רשות המסים.
לקבלת מידע נוסף, שאלות והבהרות לצורך דיווח חשבוניות מס התחשבנות ניתן לפנות ליחידת הקמר"פ בטלפונים הבאים: 08-8510570 , 08-8510568 , 08-8510569

נושא 3: חוזר מס הכנסה 9/2013 בעניין סריקת מסמכים ממוחשבים

ביום 5 ביוני 2013 פורסם חוזר מס הכנסה מס' 9/2013 המפרט את השינויים בהוראות ניהול ספרים בעניין סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי. מטרת השינויים הינה לקבוע כללים לניהול מסמכים ממוחשבים וקביעת כללים לשמירת מסמכים בארכיב דיגיטלי. הקפדה על הכללים האמורים בחוזר תייתר  את הצורך בשמירת הניירת כפי שהיה נהוג עד עתה .
תחילתו של התיקון ביום 1 לינואר 2013.
החוזר מפרט את התיקונים בהוראות ניהול פנקסים , בין היתר:
1. סוג המסמכים אותם ניתן לסרוק.
2. תהליך סריקת המסמכים.
3. פירוט התנאים לכך שהמסמך ייחשב למסמך סרוק.
4. פירוט התנאים לביעור המסמכים המקוריים.
5. כללים לניהול ארכיב דיגיטלי.

להרחבה בנושא ניתן לקרוא בחוזר המלא .