חוזר ינואר 2016

תיקון 211 למס הכנסה – הארכת תקופת ההתיישנות בהגשת שומה למס הכנסה

לפי פקודת מס הכנסה, הנישום (יחיד או חברה) מגיש דוח על הכנסה חייבת בשנת המס (נקראת גם שומה עצמית), והיא השומה המחייבת במקרה ופקיד השומה מאשר אותה. פקיד השומה יכול גם להתעלם ממנה ולקבוע שומה לפי דעתו כלומר "לפי מיטב השפיטה" (פקיד השומה פוסק מה הוא סכום הכנסתו של הנישום וכן את הניכויים, הקיזוזים והפטורים המותרים מההכנסה על פי כל דין ואת המס שאותו נישום חייב בו). עד לאחרונה, פקיד השומה יכול היה לאשר או לשנות את השומה שהוגשה עד 3 שנים מתום שנת המס ("תקופת ההתיישנות") שבה הוגש לו דוח המס. לאחרונה אושרה הארכה של שנה נוספת לתקופה זו, כך שהחל דוחות 2013 ואילך, פקיד השומה יכול לקבל החלטה על השומה שהוגשה לו תוך 4 שנים.

 

 

תיקון 210 למס הכנסה – חובת דיווח על חוות דעת לצורך יתרון מס

ב 30/11/15 אושר בכנסת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015. לפי החוק, במסגרת חובת הדיווח השנתית של הדוח למס הכנסה, חלה חובת דיווח על נישומים שקיבלו חוות דעת בנושא תכנון מס מרואי חשבון עורכי דין וכו'. מדובר בחוות דעת בכתב שנועדה לאפשר יתרון מס ("תכנון מס"), לפי הגדרות מסוימות :

  1. שכר הטרחה בגין חוות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת.
  2. חוות דעת שהיא "תכנון מדף".

וביתר פירוט:

"שכר טירחה" – סכום של 100,000 שח ומעלה.
"יתרון מס" – כל אחד מאלה: הנחה במס, הקלה במס, דחיית אירוע המס, הפחתת סכום המס (ובכלל זה מקדמות, ניכויים), הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או התחשבות בהפסד וכן דחייה של מועד תשלום המס. אין מדובר בחוות דעת שניתנה לנישום לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.
"תכנון מדף" – חוות דעת אחידה על נושא מסוים שניתנה על ידי נותן חוות הדעת לשלושה גורמים שונים לפחות (שאינם קרובים) בתוך שנתיים, או חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו. הנישום צריך לקבל הודעה מנותן חוות הדעת שמדובר בתכנון מדף, ועל נותן חוות הדעת הזו ליידע את הנישום שמדובר בתכנון מדף.

נישום המקבל חוות דעת בהתאם להגדרות הנ"ל, ידווח בטופס מיוחד במסגרת הדוח השנתי שהוא חייב בו, המוגש לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס. בדיווח, הנישום יפרט – על עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנידונים בחוות הדעת, וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת. את חוות הדעת עצמה לא צריך להעביר לרשות המיסים.

בנוסף, נקבע בתיקון כי במידה והנישום נוקט בדו"ח השנתי בעמדה הסותרת את עמדת מס הכנסה, כפי שרשות המיסים מפרסמת מדי פעם, על הנישום לדווח כי נקט בעמדה זו. מדובר רק במקרים בהם יתרון המס (כפי שהוסבר לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
חובות הדיווח הנ"ל (הן על חוות דעת שהתקבלה והן על עמדה הסותרת את עמדת מס הכנסה) חלות רק על יחיד או חברה שהכנסותיהם בשנת המס (למעט רווח הון, לפי סעיף 89) הינן:
1. מעל 3 מיליון ₪.
2. מעל 1.5 מיליון ₪ במידה וחוות הדעת ניתנה בהקשר לאותה הכנסה.

 

 

החלטת מיסוי בנושא גידור

רשות המיסים פרסמה לאחרונה החלטה בנושא עסקאות גידור, בהקשר של הכרה בהוצאות מבחינת מס. ההחלטה עוסקת במקרה בו חברה פרטית תושבת ישראל מבצעת עסקאות גידור לשם הקטנת סיכונים פיננסיים הנובעים מפעילותה. עסקת הגידור מבוצעת לשם הגנה על ערך נכסים או של התחייבויות קיימים או עתידיים של החברה, והחברה מדווחת על העסקאות הנ"ל לפי תקן חשבונאות IAS39. למעשה ההכנסות וההוצאות מעסקאות גידור אשר יהיו כשירות לחשבונאות גידור כעסקאות גידור באמצעות המכשירים המגדרים המתוארים לעיל הינם אינטגרליים להכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים. ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור תהא זהה להכרה בהכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים בהתאם לכללים החשבונאיים החלים בנושאים אלו, כדלהלן:

  1. לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית משתנה של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו- הכנסות והוצאות בגין עסקאות הגידור הנ"ל ידווחו לצורכי מס לפי בסיס הדיווח של הנכסים המגודרים (בסיס מצטבר) ויסווגו כהכנסות או הוצאות מימון.
  2. לגבי גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי – בעת רכישת המלאי- תשלומים בגין עסקאות הגידור יתווספו לעלות המלאי, תקבולים בגין עסקאות הגידור יופחתו מעלות המלאי.

 

הקטנת שיעור מס השבח החל על יחיד בגין מכירת קרקע

במסגרת חוק ההסדרים שאושר בכנסת בנובמבר האחרון, נקבעה הוראת שעה ולפיה, יחיד המוכר קרקע שמתקיימים לגביה התנאים שמיד יפורטו, בתקופה שמיום 1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2018, יהיה חייב במס על השבח הריאלי עד יום התחילה, בשיעור של 25% בלבד. לפי חוק מיסוי מקרקעין, יום התחילה הינו ה 07/11/01. לפני התיקון, השבח עד המועד הנ"ל היה לפי שיעור מס שולי של היחיד.

להלן התנאים:

  1. המכירה היא של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים, או המכירה היא של חלק מזכות במקרקעין כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין (עסקת קומבינציה).
  2. המכירה היא מיחיד לקבלן (לפי מגבלות מסוימות שעניינן בעיקר כמות היחידות שעתידות להימכר בשטח ומצב היתרי הבניה שלהן), או למי שעסקו או חלק מעסקו בניית דירות על קרקע שבבעלותו על ידי קבלן לשם מכירתן, והקרקע הנמכרת תהווה מלאי עסקי בידיו כמשמעותו בסעיף 85 לפקודת מס הכנסה.