חוזר ינואר 2017

חוזר בנושאי מיסוי ומועדים לטיפול בזמן הקרוב

 

דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית על רווחים מניירות ערך סחירים

לפי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, יש לדווח על רווחי הון וכן לשלם מקדמות על רווחי הון שהיו לכם, פעמיים בשנה – עד ליום 31 ביולי ועד ליום 31 בינואר, בגין 6 חודשים קודמים לחודשים אלה. החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על כל מי שצבר רווחים מניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, ושהבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הוא מבצע את העסקאות, לא ניכו מס במקור מהרווחים. הדיווח מבוצע באמצעות פניה לפקיד השומה, והוא מבוצע, כאמור, רק בגין ניירות ערך מהם לא נוכה מס במקור. במסגרת דיווח זה, ניתן לבצע קיזוז הפסדי הון, אולם רק בעבור חשבונות שלא מבוצע בהם קיזוז הפסדי הון.

 

תשלום מקדמה על הכנסות שכר דירה למגורים במסלול 10%

לפי פקודת מס הכנסה, ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% בגין הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל. את המס יש לשלם לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה כלומר עד ה 30 לינואר. תשלום לאחר המועד הנ"ל, יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

להזכירכם, במסלול 10%, אינכם זכאים לנכות הוצאות שונות הקשורות לדירה.

כמו כן, לידיעתכם, תיקרת הפטור ממס לשכר דירה הינה 5,030 ש"ח בשנת 2016, ו 5,010 ש"ח בשנת 2017.

 

תשלומי שומות לשנת המס 2016 – פטור מלא מריבית והצמדה למשלמים עד סוף ינואר

לפי החוק, חוב למס הכנסה (שומה) חייב בריבית והצמדה. אם תשלום השומה בוצע עד ה 31 לינואר בשנה העוקבת, קיים פטור מתשלומי ריבית והצמדה. על כן, מומלץ מאד לשלם את כל החובות למס הכנסה עד לסוף ינואר. לצורך כך יש לבצע הערכה של חבות המס הכוללת שתחול  בגין שנת המס 2016 לקזז את המקדמות והניכוי במקור ולשלם את ההפרש.

כמו כן, קיים  פטור חלקי על הריבית וההצמדה גם עד לסוף חודש  פברואר ( הנחה של 50% ) או עד לסוף מרץ של השנה העוקבת ( הנחה של 25%)

 

הודעה של חברה משפחתית על רצונה שלא להיות משפחתית

לפי פקודת מס הכנסה, חברה משפחתית רשאית להודיע למס הכנסה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית. יחד עם זאת, השנה, חברה משפחתית זכאית להודיע למס הכנסה עד ה 31 בינואר 2017, על חזרתה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 2017 (כלומר במקום חודש לפני תחילת שנת המס, חודש אחרי).

חשוב לציין, שאם החברה, בין כמשפחתית ובין כלא משפחתית, נופלת להגדרת חברת ארנק, תוצאות המיסוי תהיינה זהות, כלומר יראו את הכנסת החברה כהכנסתו של בעל המניות שלה.

 

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

לפי חוק החברות, על כל חברה חלה החובה לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות. סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר בוחרת לשלם במועד מוקדם (עד סוף חודש פברואר של אותה שנה) תזכה בהנחה בתשלום (הנחה של כ 250 שח).

כמו כן, בלי קשר לתשלום האגרה, על כל חברה להגיש מדי שנה דוח שנתי חתום לרשם החברות, הכולל פרטים בנוגע לכתובת החברה, בעלי המניות שלה ועוד. אנו נוהגים להכין את הדוח הנ"ל ולהחתים את בעלי זכות החתימה על הדוח במעמד החתימה על הדוחות הכספיים.