חוזר ינואר 2018

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להציג לכם את החוזר של משדרנו לחודש ינואר 2018.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה שתידרש.

בברכה,
VBIR

 

 

סיווג ההכנסה לצרכי מס של חלוקת דיבידנד
חוזר מס הכנסה 1/2018

רשות המסים פרסמה לאחרונה חוזר אשר מטרתו להבהיר את עמדת רשות המסים לגבי מצבים
של חלוקת דיבידנד שלא מרווח לפי סעיף 303 לחוק החברות (הפחתת הון) לפני ולאחר תיקון
197 לפקודה.
הגדרת המונח דיבידנד לצרכי מס
בפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונח דיבידנד. במקרה כזה נהוג לעשות שימוש בהגדרות הקיימות
בחוק החברות. ההגדרה הקיימת בחוק הנה רחבה "כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה
מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובגין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך
ולמעט מניות הטבה".
בדומה לחוק החברות, גם לצרכי מס, מזומן או נכס בעין המתקבל בידי בעל המניות מהחברה
לפי חלקו בזכויות, יחשב כדיבידנד.
כך לדוגמא הלוואה אשר נתנה מהחברה לבעל שליטה בה, יתכן ותסווג  כדיבידנד לצרכי מס.
דוגמא נוספת לסיווג שונה לעניין חוק החברות ולצרכי מס ניתן למצוא ברכישה עצמית של מניות (כמפורט בהמשך).

מקור חלוקת הדיבידנד- הבחנה בין דיבידנד לבין הפחתת הון ומבחן הרווח לצרכי מס
מקום שהחלוקה מקורה בכספים שהושקעו על ידי בעלי מניות החברה (פרמיה והון מניות
שמקורם אינו בהיוון רווחים) הדבר יחשב כהפחתת הון. במקרה בו מקור החלוקה הנו בחלוקת
רווח שנצמח בחברה, תסווג החלוקה כדיבידנד בידי המקבל.
1. חלוקה תחשב כהפחתת הון רק אם על פי הדוח הכספי לפיו מתבצעת החלוקה לא נותרו
רווחים לחלוקה או קרנות הון שמקורן ברווח. כלומר, רק לאחר שחולקו כל רווחי החברה
והוכח לפקיד השומה כי חולקו סכומים מתוך כסף שהושקע בחברה בהון מניות ופרמיה, תחשב
החלוקה כהפחתת הון לצרכי מס.
2. הבחינה אם מדובר בחלוקת רווחים (דיבידנד) או שמדובר בחלוקה שמקורה בהון מניות
ופרמיה (הפחתת הון), תעשה על פי רישומים חשבונאיים בדוח הכספי הרלוונטי שאליו מתייחסת
החלוקה. כלומר, ככל ולחברה רווחים חשבונאים בדוח הכספי, תחשב חלוקת הרווח כחלוקת
דיבידנד וזאת גם אם אין לחברה רווחים לצרכי מס.
יחד עם זאת, במקרים הבאים החלוקה תחשב כחלוקת דיבידנד ולא כהפחתת הון:
– חלוקה מתוך מניות הטבה או קרנות הון שמקורן בהיוון רווחים.
– חלוקה לפי חוק החברות, שבמהלך שנת המס בה התבצעה החלוקה או לאחריה נוצרו לחברה
המחלקת רווחים.
-חלוקה שמקורה בהון שהונפק למשקיעים בחברה ומקורו בשנת המס שבה התבצעה החלוקה
או בשנתיים שקדמו לה.
במקרה זה, יראו את חלוקה כחלוקת רווחי שערוך בידי בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה
טרם ההנפקה האמורה.

לצפייה בחוזר רשות המסים 01/2018 המלא לחצ/י כאן.

 

 

רכישת עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות
חוזר מס הכנסה 2/2018

לפי הוראות סעיף 1 לחוק החברות, "חלוקה" כוללת שני מרכיבים, האחד דיבידנד( או התחייבות לתתו)
והשני רכישה.
חוזר זה של רשות המסים, עוסק בהיבטי המיסוי בשל חלוקה לפי חוק החברות שהינה רכישה.
מטרת החוזר היא לקבוע את היבטי המס לגבי רכישה עצמית או רכישה על ידי תאגיד קשור. בין אם הרכישה נעשית מכל בעלי המניות ובין אם מחלקם.
רכישה לפי חוק החברות
– בהתאם לסעיף 1 לחוק החברות, "רכישה" כוללת רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) וכן,
רכישת מניות חברה על ידי חברת בת או תאגיד בשליטה (רכישה על ידי תאגיד קשור).
רכישה נבדלת מחלוקת דיבידנד בכך שהחברה רשאית לרכוש את מניותיה לא בהכרח מכל בעליה מניותיה,
ולעומת זאת, חלוקת דיבידנד מבוצעת לכלל בעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה.

רכישה עצמית- סיווג לצרכי מס בידי בעלי המניות בחברה-
1. רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה (רכישה פרו-רטה)-
במקרים בהם נעשתה רכישת "פרו-רטה", יש לסווג את העסקה כחלוקת דיבידנד (גם במידה והרכישה
העצמית נעשית מבעל מניות שהינו תושב חוץ).
2. רכישה עצמית שאינה מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה (רכישה שאינה פרו-רטה)-
במקרים בהם נעשתה רכישה שאינה פרו-רטה, חל שינוי בשיעור ההחזקה בחברה. מאחר והמניות
הנרכשות הופכות למניות רדומות (שלולות זכויות) בידי החברה הרוכש, שיעור ההחזקה האפקטיבית
שלהן עולה.
ברכישה מסוג זה יש לסווג את העסקה כעסקה המורכבת משני שלבים ויש לפעול באחת מתוך שתי
החלופות:
חלופה ראשונה– בשלב הראשון, חולק דיבידנד לכל אחד מבעלי המניות בסכום כולל לפי סכום
הרכישה טרם הרכישה לפי חלקו היחסי.
בשלב השני, בעלי המניות הנותרים רכשו מבעל המניות היוצא את מניותיו את מניותיו בסכום הדיבידנד
שקיבלו, נטו.
חלופה שנייה– בשלב הראשון, בעלי המניות הנותרים רכשו את מניותיו של המוכר בסכום הרכישה
לפי חלקם היחסי בחברה.
בשלב השני, העבירו בעלי המניות הרוכשים את המניות שנרכשו לחברה תמורת סכום הרכישה. (למעשה,
מדובר ברכישה פרו-רטה בידי בעלי המניות הנותרים).

רכישת עצמית- סיווג לצרכי מס ברכישה על ידי תאגיד קשור-
במקרים בהם רכישת מניות חברה מתבצעת על ידי תאגיד קשור, יש לראות בעסקה (ברמת בעלי
המניות המוכרים בלבד), כמכירת מניות ולא כחלוקת דיבידנד.
הערה- במידה והתאגיד הקשור אשר רוכש את המניות, מוחזק בשליטת חברת האם, במישרין או
בעקיפין, יש לשקול את סיווג העסקה כחלוקת דיבידנד.

לצפייה בחוזר המלא של רשות המסים לחצ/י כאן.

 

 

תביעה לדמי לידה
חופשה בתקופת רבע השנה שקדמה ליום הקובע

לאחרונה, דחה בית הדין האזורי לעבודה תביעת של מבוטחת הנוגעת לדמי לידה.

רקע
דמי לידה מושלמים לנשים עובדות שיצאו לתקופת לידה והורות, אשר שולמו בעדן דמי ביטוח
לפי היום בו הפסיקו לעבוד בעקבות הלידה ("היום הקובע").
היום הקובע- הוא היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה
שלגביה מוגשת התביעה לדמי לידה.
הבסיס לגמלה הוא רבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.

עובדות המקרה
המבוטחת עבדה כשכירה בתחום של בדיקות תוכנה. במקביל לעבודה, למדה המבוטחת
תואר שני אשר אינו לצורך עבודתה.
באוקטובר 2014 נעדרה המבוטחת מעבודתה למשך שבועיים וחצי עקב נסיעה לחו"ל הקשורה ללימודיה. בגין נסיעה זו שולמו למבוטחת 7 ימי חופשה ובגין ימי ההיעדרות הנוספים לא קיבלה שכר.
ביום 28.01.2015 ילדה המבוטחת ותבעה דמי לידה. לצורך חישוב דמי הלידה השכר שנלקח
הוא שכרה בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2014.
המבוטחת הגישה תביעה לבית הדין לעבודה כיוון שבחודש אוקטובר 2014 עבדה מעט שעות
וביקשה לכלול בחישוב דמי הלידה את חודש ינואר 2015 שבו עבדה חודש מלא במקומו.

החלטת בית הדין לעבודה
היום הקובע עבור המבוטחת הוא 01.01.2015 ורבע השנה שקדם ליום הנ"ל הוא התקופה שבין
אוקטובר עד דצמבר 2014.
בית הדין השתמש בהכרעתו בפסק הדין בעניין בלומנפלד שקבע כי במקרים בהם קיימת
הפחתת שכר או היעדרות מעבודה שלא בנסיבות המפורטות בתקנה 2(ב) לתקנות ביטוח לאומי
(אימהות) או מסיבה אחרת שאינה תלויה בעובדת, אז המבוטחת אינה שונה ממבוטחת אחרת
שאינה בהיריון ונגרע משכרה בנסיבות דומות.

תקנה 2(ב) לתקנות קובעת כי אם לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה שבתקנת
משנה (א) מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה
אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע
השנה כאמור, עם השכר המשוער וחלוקתו ב-90, ובלבד ששכר עבודתה הרגיל לא יעלה
על השכר המלא שהייתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה, או אילו שולם לה מלוא השכר
כאמור בתקנת משנה (א)
.
בנוסף, היעדרותה של המבוטחת בחודש אוקטובר 2014 היו מטעמים אשר אינם קשורים לעבודתה
ולאור זאת תביעתה נדחתה.

 

 

חוקי עידוד- השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות
החלטת מיסוי 3311/18

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי בנושא השקעה בחברת מטרה ע"י שותפות.
להלן תמצית ההחלטה.

רקע
– שותפות של יחידים הוקמה במטרה להשקיע בחברת הזנק (חברת מטרה). בהסכם בין השותפות לחברת המטרה נקבע כי תמורת סכום ההשקעה תקצה חברת המטרה מניות לשותפות.
– חלק מהשותפים בשותפות החזיקו בנאמנות יחידות השתתפות בשותפות עבור אחרים.
בנוסף, חלק מהשותפים עומדים בהגדרת "קרוב".
– בין היתר, הצהירו השותפים בשותפות את ההצהרות הבאות:
1. השותפות תבצע השקעה אך ורק בחברת המטרה שנקבעה ולא בחברות אחרות.
2. הימנעות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה בחברת המטרה.
3. מניותיה של חברת המטרה המוקצות לשותפות, יירשמו על שם השותפות ולא על שם השותפים.

פרטי הבקשה
השותפות ביקשה לאשר את תחולת הוראות סעיף 20 בהוראת השעה בכל הנוגע לכל אחד
מהשותפים בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה באמצעות השותפות (כל שותף לפי
חלקו בשותפות).
הוראות סעיף 20 לחוק האנג'לים מתירות למשקיעים יחידים (בכפוף לתנאים מסוימים) המשקיעים
בחברת מטרה לנכות את השקעתם כהוצאה שוטפת כנגד הכנסה מכל מקור, במשך "תקופת
ההטבה" וזאת עד לתקרה של 5 מיליוני ש"ח.

החלטת המיסוי ותנאיה
נקבע כי סעיף 20 יחול על כל אחד השותפים על פי חלקו בגין ההשקעה המזכה במניות חברת
המטרה בכפוף לדברים הבאים:
1. השותפות תחזיק במניות חברת המטרה והשותפים יחזיקו ביחידות ההשתתפות של השותפות
לאורך כל "תקופת ההטבה", כמשמעותה בסעיף 20 להוראת השעה.
2. השותפות לא תבצע הקצאות נוספות ו/או השקעות נוספות ולא תבצע כל פעילות עסקית
נוספת למעט ביצוע ההשקעה המזכה כאמור בהסכם.
3. השותפים מתחייבים ששיעור החזקתם בשותפות לא ישתנה לאורך כל "תקופת ההטבה".
4. כל אחד מהשותפים, לרבות אלה שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות על ידי נאמן, יגיש
דוח אישי לצרכי מס על הכנסותיו, עבור כל שנה בה מוחזקות המניות שהוקצו בגין ההשקעה
המזכה. בנוסף, כל אחד מהשותפים (לרבות אלו שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות על ידי
נאמן) יצרף לדוח האישי את טופס מספר 5950 וטופס 5951.
5. במקרה של הפרת אחד או יותר מהסעיפים הכתובים לעיל, השותפות וכל אחד מהשותפים
ידווחו לפקיד השומה על ההפרה האמורה וכל אחד מהשותפים יגיש דוח אישי מתקן, בו הוא
מבטל את הניכוי שניתן לו.
הפרה תחשב גם במקרה בו אחד מהשותפים מימש את חלקו או השותפות מימשה חלק מהשקעתה.
הפרה זו תחשב כהפרה של כלל ההשקעה המזכה לכל השותפים.

לצפייה בהחלטת רשות המסים לחצ/י כאן.

 

 

הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת
כפלטפורמת מסחר
החלטת מיסוי בהסכם 2167/18

רקע

חברה הנה חברה פרטית תושבת ישראל. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה אשר משמשת כפלטפורמה
למסחר בחוזים עתידיים עבור ברוקרים וגופים פיננסיים. התוכנה מותקנת על גבי שרתים של לקוחות
החברה ומתממשקת למערכות שלהם.
הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה ללקוחותיה. התשלום עבור השירות מחושב כסכום
קבוע וכן כאחוז ממחזור המכירות של הלקוח שמבוסס על השימוש בתוכנה.
החברה הצהירה את ההצהרות הבאות:
1. לחברה אין כל קשר עסקי עם הסוחרים שמבצעים את המסחר באמצעות התוכנה.
2. לקוחות החברה אינם נכללים בהגדרת "קרוב" לחברה.
3. מלוא הסיכונים בעקבות שימוש בתוכנה חלים על לקוחות החברה ולא על החברה עצמה.
4. המודל העסקי לפיו פועלת החברה הוא פיתוח תוכנה וקבלת תשלום עבור מתן זכות שימוש בה.
5. הכנסתה של החברה נובעת ממחזור השימוש בתוכנה אצל הלקוחות שלה ואינה מהווה נגזרת מרווחי
המסחר.

פרטי הבקשה

החברה ביקשה לאשר כי הכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה מועדפת" כפי שמוגדרת
בחוק לעידוד השקעות הון.
"הכנסה מועדפת" היא הכנסה הנובעת מפעילותו בישראל של המפעל המועדף.

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור יחשבו כ"הכנסה מועדפת" בכפוף
    לקיום מלא של הצהרות החברה המנויות לעיל.
    2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

 

 

לצפייה בהחלטת מיסוי 2167/18 לחצ/י כאן.