חוזר ינואר 2021- דיווחים ותשלומים מיוחדים שיש לבצע בחודש ינואר

תשלום מקדמה על הכנסות שכר דירה למגורים במסלול 10%

לפי פקודת מס הכנסה, ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% בגין הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל. סעיף 122 לפקודה קובע כי שיעור מס מיוחד על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל:
יחיד יהיה רשאי לשלם מס בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות משכר דירה וזאת בתנאי שהכנסתו מדמי השכירות אינה הכנסה מעסק.
את המס יש לשלם לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה כלומר עד ה-31 לינואר 2021. תשלום לאחר המועד הנ"ל, יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.
להזכירכם, במסלול 10%, אינכם זכאים לנכות הוצאות שונות הקשורות לדירה.
כמו כן, לידיעתכם, תקרת הפטור ממס לשכר דירה הינה 5,100 ש"ח בשנת 2020.

 

דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית על רווחים מניירות ערך סחירים

לפי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, יש לדווח על רווחי הון וכן לשלם מקדמות על רווחי הון שהיו לכם,
פעמיים בשנה – עד ליום 31 ביולי ועד ליום 31 בינואר, בגין 6 חודשים קודמים לחודשים אלה.
החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על כל מי שצבר רווחים מניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, ושהבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הוא מבצע את העסקאות, לא ניכו מס במקור מהרווחים.
הדיווח מבוצע באמצעות פניה לפקיד השומה, והוא מבוצע, כאמור, רק בגין ניירות ערך מהם לא נוכה מס במקור. במסגרת דיווח זה, ניתן לבצע קיזוז הפסדי הון, אולם רק בעבור חשבונות שלא מבוצע בהם קיזוז הפסדי הון.
יש להיערך לביצוע דיווח ותשלום המקדמה כאמור עד ליום 31/01/2021 בגין החודשים יולי – דצמבר 2020.

 

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

לפי חוק החברות, על כל חברה חלה החובה לשלם מידי שנה אגרה שנתית לרשם החברות.
סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר בוחרת לשלם במועד
מוקדם, עד לסוף חודש פברואר של אותה השנה תזכה להנחה בתשלום.
לתשלום האגרה באתר רשם החברות לחצ/י כאן.

 

תשלומי שומות לשנת המס 2020– פטור מלא מריבית והצמדה למשלמים עד סוף ינואר

לפי פקודת מס הכנסה, חוב למס הכנסה נושא ריבית והפרשי הצמדה. הוצאות המימון הנובעות מחובות
לרשות המסים אינן מותרות בניכוי.
אם תשלום השומה בוצע עד ה 31 לינואר בשנה העוקבת, קיים פטור מתשלומי ריבית והצמדה. לכן,
מומלץ לבצע הערכה לאומדן חבות המס לשנת המס 2020 ולשלם את יתרת תשלום המס הצפוי עד ליום 31 בינואר 2021 וזאת על מנת להימנע מתוספות ריבית והצמדה.