חוזר מאי 2017

חוק מס הכנסה)הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה),התשע"ז

במאי 2017 פורסמה הוראת שעה לפיה, יוגדל מספר נקודות הזיכוי אשר ניתנות להורים עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד.                                                                                                             במסגרת הוראה זו נקבע כי בשנים אלה יוגדל מספר נקודות הזיכוי להורים אשר לילדיהם טרם
מלאו 6 שנים בשנת המס.
הוראה זו יוצרת השוואת זכויות בין נשים לגברים ובתקופה שבין השנים הנ"ל כל אחד מההורים יהיה זכאי ל-1.5 נקודת זיכוי עבור ילד עד גיל שנה ועבור ילד בגיל שנה עד שש ל-2.5 נקודות זיכוי.
נקודת הזיכוי תזכה את ההורים באותה שנת מס בה הילד נולד. לדוגמא ילד שנולד ב30.11.17 בשנת המס 2017 יזכה את ההורים ב1.5 נקודות זיכוי על פני כל השנה .
נכון לשנת 2017, שווי נקודת זיכוי אחת היא 215 ש"ח לחודש ו-2,580 ש"ח לשנה.
בנוסף, תהא זכאית האם להעביר נקודת זיכוי אחת לשנת המס העוקבת, עבור כל אחד מילדיה אשר נולד באחת משתי שנות המס ( 2017 או 2018). את הבקשה לדחיית נקודת המס ניתן למלא בטופס המצורף.

 

להלן טבלה המסכמת את השינויים בהתאם להוראת השעה:

נקודות הזיכוי לנשים:

גיל הילד בשנת המסטרם התיקון בהתאם להוראת השעה (2017-2018)
שנת הלידה0.51.5
שנה עד חמש שנים22.5

 

נקודות הזיכוי לגברים:

גיל הילד בשנת המסטרם התיקון בהתאם להוראת השעה (2017-2018)
שנת הלידה11.5
שנה22.5
שנתיים22.5
שלוש שנים12.5
ארבע שנים2.5
חמש שנים2.5

 

תחולת ההוראה:

ההוראה תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום 01.01.2017.

מיסוי עסקת רווח הון על בסיס מזומן
פס"ד רבי שפירא

 

עניין מועד אירוע המס בעסקאות הוניות מהווה סוגיה משמעותית אשר משפיעה על מרכיביה השונים של העסקה: גובה התמורה, שיעורי המס, קיזוזי הפסדים וכיוצא באלה.
סעיף 88 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי מכירה- "כל פעולה או אירוע אחרים שבעקבותם יצא נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדם..".
על פי הפקודה, רווח הון חייב בדיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים.

לאור האמור, ניתן להסיק כי רווח הון נוצר בעת יציאת הנכס מרשותו של הנישום, בין התקבלה בגינו תמורה ובין אם לא. ועל כן חיוב במס בגין רווח ההון שנוצר יהיה על בסיס מצטבר.
בשיטת דיווח על בסיס מזומן, עיתוי ההכרה בהכנסה נקבע על פי מועד קבלת התקבולים בפועל וללא קשר למועד בו נחתם חוזה.
דיווח על בסיס מצטבר ותשלום המס כבר במועד חתימה על חוזה עוד טרם קבלת התמורה, כולה או מקצתה, יכול להוביל לטעות בסכום המס, במיוחד כאשר התמורה תלויה בתנאים עתידיים  כמו במקרה שלפנינו.

סוגיה זו נדונה בפס"ד שנתן לאחרונה כבוד השופט קירש בעניינו של רבי שפירא.
הנ"ל הנו רואה חשבון אשר היה בין מייסדי פירמת רואי החשבון פרידמן, שפירא, גולדשטיין ושות'. שלימים הפכה להיות שותפות אלמגור ושות' ולאחר מכן מוזגה עם ברייטמן ושות'. כעבור 5 שנים פרש שפירא. מידי שנה במשך עשור לאחר הפרישה, קיבל רואה החשבון שפרש סכום כסף שהיווה הכנסה וזאת על פי הסכם השותפות.
טענות הצדדים:
שפירא טען כי ההכנסה שקיבל במשך 10 שנים התקבלה בגין מכירת מוניטין אשר צבר בתחום התמחותו, כלומר רווח הון.
ומנגד, טען פקיד השומה כי ההכנסה המדוברת היא פירותית ויש למסותה לפי סעיף 2(1) לפקודה, כלומר לפי הכנסת עבודה.

פסיקת בית המשפט:

השופט פסק כי הסכומים ששולמו לרואה החשבון שפרש מהווים רווח הון בעבור מכירת זכויותיו בשותפות (ולא מכירת מוניטין) ובסיס הדיווח הנו מצטבר. רווח ההון יחושב מדי שנה על פי הסכומים שקיבל המערער בפועל ולא בזיקה להכנסה החייבת שלה שותפות המשלמת.
השופט קירש ציין כי למרות שמדובר בתמורה מעסקה הונית, המיסוי יהיה על בסיס מזומן, וזאת מאחר והיה קושי לאמוד את מלוא התמורה במועד העסקה.
ככלל, נהוג למסות רווח הון על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן, אך לאור נסיבות המקרה, בית המשפט קבע כי יש לייחס את רווח ההון לכל שנת מס.
"במצב דברים זה, ובנסיבות העניין, יש לדעתי להמשיך ולייחס לכל שנת מס את סכום רווח ההון ששולם בה, למרות שאין זאת, כאמור, "דרך המלך" במיסוי רווחי הון".
בית המשפט קבע שבמקרה בו קיים רווח הון אשר התמורה שבגינו טרם התקבלה או אינה ידועה מראש ,יש למסותו על בסיס מזומן ולא על בסיס מצטבר כמקובל. זאת על מנת שלא ליצור עיוותים באומדן התמורה וגובה המס.

 

הוראת שעה- חלוקת דיבידנד כפוי על ידי רשות המיסים – סעיף 77 לפקודת מס הכנסה
 תיקוני חקיקה עבור בעל מניות מהותי בחברות מעטים


במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית שפורסם ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה. התיקונים נועדו להתמודד בין היתר עם תכנוני המס המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבי אשר חלה על חברות – על ידי הימנעות מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו.

המונח דיבידנד אינו מוגדר בפקודת מס הכנסה, אלא בחוק החברות כסכום שמשולם לבעל מניות מתוך הרווחים הצבורים של החברה.

חלוקת דיבידנד תתאפשר, רק במידה והיא מתאפשרת על פי האמור בחוק החברות בהתקיים שני התנאים הבאים באופן מצטבר:

  1. מבחן יכולת הפירעון.
  2. מתקיים אחד מאלה : מבחן הרווח או אישור ביהמ"ש .

על פי סעיף 77 לפקודת מס הכנסה לפני כניסתו של חוק ההסדרים האחרון  רשאי היה מנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים שנצטברו של חברת מעטים, בהתאם לקיום התנאים הכתובים בסעיף.
חברת מעטים- חברה בשליטה של עד חמישה בני אדם, אינה חברת בת ואינה נסחרת בבורסה.

בחוק ההסדרים תוקן הסעיף, במקרים בהם ראה מנהל רשות המיסים כי חברת מעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס מסוימת ועד לתום 5 שנים לאחר שנת מס זו-יהיה רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה הקשורה בתיקון הנ"ל, להורות על פקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה הצבורים של חברה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה החברה באותה השנה, כאילו חולקו בתור דיבידנדים אשר ימוסו בשיעור של 30%. יש להזכיר כי מעבר לרמת הכנסה שנתית של כ 640 אלפי ₪ בשנה, מוטל גם  מס יסף ליחיד בעל מניות מהותי-בשיעור של 3% נוספים אשר יחול גם על הדיבידנד .

על מי תחול החלוקה הצפויה?

על בעלי מניות בחברות מעטים, אשר לא חילקו דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס מסוימת עד לתום 5 שנים לאחר אותה שנת מס. בנוסף, כאשר רווחיה הצבורים של החברה עולים על חמישה מיליון ₪ וכן יש בידיה האפשרות לחלק את רווחיה או חלק מהם מבלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של העסק שלה. ובלבד, שלא תקטן יתרת העודפים בחברה מ-3 מיליון ₪ לאחר החלוקה.

על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים, הוראת השעה קובעת כי לתקופה קצובה מיום 01.01.2017 ועד 30.09.2017 ("תקופת ההטבה")  יחול שיעור מס מופחת בשיעור 25% על דיבידנד אשר מקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016.
כדי  להיות זכאים ל"שיעור מס מוטב" ב"תקופת ההטבה" יש לעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר:

  1. רווחים צבורים עד ליום 31.12.2016- מקור הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו בידי החברה המחלקת עד ליום 31.12.2016. רווחים אלו כוללים גם רווחים אשר נצברו בחברות המחוזקות על ידי החברה המחלקת ובתנאי שחולק לבעל המניות המהותי.
  2. מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית– בעל מניות מהותי הוא מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
  3. תשלום הדיבידנד בתקופת ההטבה– רק במידה ושילמה החברה בתקופת ההטבה את הדיבידנד המוטב לבעלי מניותיה המהותיים תהא החברה זכאית לדיבידנד בשיעור מס מוטב.
  4. ממוצע ההכנסות- סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019("שנות הבדיקה") למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו-2016, מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.
    הפרת תנאי זה על ידי אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה לא תשלול את הזכאות לדיבידנד המוטב משאר בעלי המניות המהותיים בחברה, כל עוד בעלי מניות אלו עומדים בתנאי זה ובשאר התנאים כפי שפורטו לעיל.
  5. אי קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך לא ניתן לקזז הפסדי הון על פי סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה מדיבידנד שחולק במסגרת הוראת שעה זו.

 

מדריך דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2016

רשות המיסים פרסמה לאחרונה מדריך "דע זכויותיך וחובותיך" . במדריך מפורט בין היתר מי חייב להגיש דוח על הכנסה, כיצד להגיש את הדוח, מידע על פטורים, ניכויים זיכויים ועוד. לצפייה במדריך לחצ/י כאן.