חוזר מאי 2019- חשבוניות פיקטיביות

פס"ד ת.מ.י.ד

עולם החשבוניות הפיקטיביות אינו חוקי והעונשים בגין הפקת חשבוניות פיקטיביות מתחלקים לשני מישורים:
המישור הפלילי- עבירות ועונשים חמורים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.
המישור האזרחי- סנקציות מחמירות של אי התרת ההוצאה במס הכנסה ואי ניכוי התשומות במע"מ, לרבות סנקציות כגון: פסילת ספרים, קנסות והטלת כפל מס.
לא קיימת הגדרה בחוק מע"מ ובפקודת מס הכנסה ל"חשבונית פיקטיבית". אפיון והגדרת המצבים בהם מדובר בחשבונית פיקטיבית הנו פרי הפסיקה.
לאחרונה פורסם פס"ד בעניין ת.מ.י.ד חברה לבניה והשקעות בע"מ העוסק בסוגיה עד כמה נדרש עוסק לוודא כי לא קיבל מקבלן משנה חשבוניות פיקטיביות.

רקע:
החברה עסקה בבנייה ובשיפוץ בניינים והעסיקה מספר מצומצם של עובדים לצורך ביצוע עבודות. החברה התקשרה עם צדדים שלישיים אשר סיפקו לה כוח אדם (פועלים) או ביצעו עבודות כקבלני משנה.
חשבוניות המס אשר הוצאו לחברה ע"י הצדדים השלישיים הנ"ל כללו מרכיב מע"מ שהחברה נהגה לנכות כמס תשומות, בהתאם לחוק מע"מ.
לטענת מנהל מע"מ, לא הוכח כי החברות אשר הוציאו חשבוניות לחברה אכן נתנו שירות לחברה ולכן עולה חשש כי החשבוניות אשר הופקו הינן פיקטיביות.
מנגד, טענה החברה כי החשבוניות תקינות ונוכה מס כדין, וכן היא נקטה בפעולות הנדרשות והסבירות כדי לבחון את תקינות החשבוניות.
דיון והחלטה:
לפי הפסיקה, על החברה אשר מעוניינת לנכות מס תשומות הגלום בחשבונית לוודא כי החשבונית הוצאה כדין.
בין היתר יש לבדוק:

·         האם הגורם שהוציא את החשבונית הוא זה שנתן את השירות או מכר את הנכס?

·         האם מוציא החשבונית באמת היה מסוגל וערוך למתן השירות או מכירת הנכס כמתואר בחשבונית?

·         האם מוסר החשבונית אכן היה מוסמך ורשאי לפעול בשם הגורם אשר לכאורה נתן את השירות או מכר את הנכס?

·         האם קיימים סימנים כי השירות ניתן או הנכס נמכר ע"י גורם אחר, שלא הוציא את החשבונית?

החברה טענה כי נהגה לדרוש מספקיה תעודת התאגדות, מסמך המעיד על מורשי חתימה, צילום תעודת זהות של איש הקשר וכן אישור רשות המסים על ניהול פנקסי חשבונות ואישור לצורך ניכוי מס במקור. המסמכים הושגו בהמלצתו של רואה החשבון של החברה.
בית המשפט קבע כי חברת ת.מ.י.ד לא הביאה ראיות מספיקות למרבית הספקים לגביהם היה חשש כי הוציאו חשבוניות פיקטיביות ולאור זאת דחה את הערעור ברובו.