חוזר מאי 2019- רכישת מניות באשראי

החלטת מיסוי  בתחום מס ערך מוסף

רשות המיסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי שלא בהסכם בנושא רכישת מניות באשראי.

עובדות:

 1. חברה א' ("הרוכשת") התקשרה בהסכם עם חברה ב' ("המוכרת") לפיו המוכרת תמכור לרוכשת מניות של חברה ג' ("המניות הנרכשות") בתמורה לסכום מסוים ("תמורת המניות").
 2. בהסכם מכירת המניות נקבע כי התמורה תשולם חלקה במזומן וחלקה באשראי לפי המפורט בסעיף הבא.
 3. חלק מהתמורה תשולם למוכרת באמצעות העברה בנקאית במועד השלמת העסקה ("תמורה מידית"):

יתרת התמורה תועמד כהלוואה מהמוכרת לרוכשת, בשנה הראשונה ההלוואה נושאת ריבית שנתית צמודה (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בשיעור 3.5% , החל מהשנה השנייה תישא ההלוואה הבלתי מסולקת, ריבית בשיעור של 10% עד מועד פירעונה ותהא צמודה (קרן וריבית) לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

 • בפועל, נפרעה ההלוואה במלואה בתום שנתיים.

הבקשה:
אישור כי מכירת המניות אינה מהווה "עסקה" לעניין חוק מע"מ. וכן אישור כי תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה ששילמה הרוכשת בגין ההלוואה מהווים חלק מן התמורה בגין רכישת המניות, ולפיכך אינם חייבים במס בידי הרוכשת.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

 • ניירות ערך, מסמכים סחירים וזכויות בהן וכן זכות בתאגיד מועטו מהגדרת "טובין" שבסעיף 1 לחוק מע"מ.
 • הגדרת "עסקה" שבסעיף 1 לחוק מע"מ קובעת בין היתר כי עסקה מוגדרת כ"מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד".
 • הגדרת "שירות" לפי חוק מע"מ: "כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי".
 • מאחר וכאמור, ניירות הערך מועטו מהגדרת טובין בסעיף 1 לחוק, הרי שבנסיבות המקרה הנ"ל מכירתם אינה נחשבת כ"עסקה" לפי חוק מע"מ ולאור זאת מכירת של ניירות ערך אלה (המניות) אינה חייבת במס לפי חוק מע"מ.
 • עם זאת, ובהתאם לתנאים אשר עוגנו בהסכם מכירת המניות, יש לראות בהלוואה שניתנה ע"י המוכרת לרוכשת לצורך רכישת המניות (תשלום התמורה באשראי), עסקה נפרדת ממכירת המניות, החייבת במס ערך מוסף.
 • לאור האמור בסעיף (ה) לעיל, יש לראות בתמורה המתקבלת בידי המוכרת בגין מתן ההלוואה לרוכשת לצורך מימון רכישת המניות, לרבות רכיב הריבית והפרשי ההצמדה, כחלק ממחיר העסקאות החייבות במס ערך מוסף בידי המוכרת לפי סעיף 7 לחוק מע"מ.
 • מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שתוציא המוכרת לרוכשת בקשר לעסקת האשראי למכירת המניות, אסור בניכוי ע"י הרוכשת בהתאם לסעיף 41 לחוק מע"מ.
 • החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או ע"י גורם אחר, במידה ונקבע בהם אחרת.

לצפייה בהחלטת המיסוי המלאה לחצ/י כאן.