חוזר מרץ 2018

קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות
פס"ד אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

בפסק דין אמיליה פיתוח נידונה השאלה האם באפשרות חברת החזקות לנכות מס תשומות הגלום בהוצאות הנהלה וכלליות וזאת בטענה כי התשומות שימשו בעשיית עסקאות מתן שירותי ניהול לתאגידים המוחזקים על ידה (עסקאות חייבות במע"מ).
הוגש ערעור עבור פס"ד זה, מאחר ומנהל מע"מ גוש דן, הסכים להתיר בניכוי רק חלק מן התשומות ואילו לגבי החלק האחר שלל את הניכוי לחלוטין.

תמצית טענות הצדדים:
לטענת החברה, היא משמשת כמטה ניהולי וארגוני של החברות המוחזקות בקבוצה ופועלת באמצעות צוות מנהלים מקצועיים העוסקים בפיתוח עסקי וליווי נושאים פיננסיים אצל החברות המוחזקות. מדיניותה של החברה היא החזקה לטווח ארוך של מספר מצומצם של חברות תוך השפעה והתערבות בניהולן של החברות בקבוצה.
התשומות בחברה רובן ככולן הוצאו בכדי לאפשר לחברה להעניק שירותי ניהול וייעוץ לחברות המוחזקות.
לגישת מע"מ, מטרת החברה להשביח את ערך החברות המוחזקות על ידה על מנת להפיק מהן רווחי הון ודיבידנדים.

דיון והחלטה:
לאחר בחינת כל הנסיבות, קבע השופט קירש כי לא ניתן להוכיח שעיקר השימוש בתשומות היה לשם הפקת דמי ניהול או תמורה ישירה אחרת כנגד מתן שירות, ולא לשם השבחת ערך בחברות המוחזקות על ידה. לא הוכח מודל עסקים לפיו החברה מתפעלת בכוחות עצמה את עסקיהם של החברות המוחזקות.
לאור האמור, דחה השופט את הערעור ולא התיר בניכוי את שאר ההוצאות אשר נדרשו.

 

זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים
פס"ד בזק ישיר הדפסות איכות

לאחרונה, פורסם פס"ד בעניין בזק ישיר הדפסת איכות (2005) בע"מ.
עיקר הסוגיות שנדונו בפס"ד הן זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדי חברת בזק ישיר, זקיפת הוצאות דלק
וזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות.

עובדות המקרה:
החברה עוסקת בתחום הדפוס ולה שני מפעלים. בחברה 30 מועסקים שעובדים  3 משמרות ביום, פרט לשבתות וחגים. בעל המניות ואחיו משמשים כמנהלי החברה.
בין השנים 2009-2012 תבעה החברה כ-3 מיליון הוצאות רכב.
עקרי טענות החברה: הרכבים הפרטיים שקיימים בחברה הם תפעוליים ואינם צמודים לעובד ספציפי ומשמשים לביצוע נסיעות עסקיות. ישנם תדלוקים המבוצעים ביום שישי  אשר נובעים מהצורך הדחוף להסיע את העובדים בסוף יום שישי ולפני כניסת השבת או להביאם במוצאי שבת לעבודה.
מנהלי החברה עובדים במשמרות כאשר נוכחותם נדרשה לצורך הפעלת קווי הייצור במפעל.
מנהל החברה אישר כי היו מקרים בהם עובדי החברה עשו שימוש ברכב מעבר לשעות העבודה.
לטענת פקיד השומה קיימות 3 סוגיות:
1. החברה מעמידה לרשות עובדיה רכבים ולא זוקפת שווי בגינם.
2. החברה מעניקה לעובדים הטבת שכר בדמות תדלוק רכביהם הפרטיים שאינה נזקפת בתלושי השכר.
3. החברה מעניקה זיכוי ממס לעובדים בגין עבודה במשמרות למרות העובדה שמדובר במנהלי החברה ומבלי שהם ידפיסו כרטיס נוכחות.

דיון והחלטה:
ניתוח לפי הסוגיות-
1. העמדת רכבים לעובדים ללא זקיפת שווי– השופטת קבעה כי לאחר בחינת כל הראיות, ניתן להסיק שהחברה לא בדקה כי לא נעשה שימוש פרטי ברכביה: לא הותקן איתורן, לא בוצע רישום מלא של יעדי הנסיעות ומטרתן וכן חניון החברה לא היה סגור בשבתות ולא הוצב שומר.
היות ומדובר בהטבה בשווה כסף שקיבלו העובדים היה צורך לגלם את שוויה, בכדי שלאחר תשלום המס, יעמוד סכום ההטבה על שווי הרכב הצמוד נטו.
2. החברה מעניקה לעובדים הטבת שכר בדמות תדלוק רכביהם הפרטיים– החברה לא הביאה ראיות מספיקות  לכך שהוצאות הדלק הוצאו כולן בייצור הכנסה ולא הפריכה את הטענה כי מדובר בהוצאות פרטיות של העובדים. עולה מן האמור, כספים ששילמה החברה לעובדיה בגין החזר הוצאות דלק נחשבים כדי "הכנסת עבודה" לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ולכן יש לנכות מס במקור בגין סכומים אלו.
3. החברה מעניקה זיכוי ממס לעובדים בגין עבודה– השופטת קבעה כי זיכוי בגין עבודה במשמרות (שנייה ושלישית) ניתן לעובדי ייצור בלבד ולא למנהלים. בנוסף, תנאי הכרחי לקבלת הזיכוי הוא הדפסת כרטיס נוכחות ואין מחלוקת כי המנהלים לא הדפיסו כרטיס נוכחות. לא הוכח כי פעילותם של המנהלים היא יצרנית או כזו שנועדה לשרת פעילות יצרנית.
לאור זאת יש לחייב את סכומי הזיכוי שניתנו למנהלים בגילום לפי שיעור המס השולי שלהם לכל אחת
משנות המס בהו קיבלו את ההטבה.

 

חוק ההתייעלות הכללית לשנת 2019

במאי 2017 פורסמה הוראת שעה לפיה, יוגדל מספר נקודות הזיכוי אשר ניתנות להורים עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד.                                                                                                           במסגרת הוראה זו נקבע כי בשנים אלה יוגדל מספר נקודות הזיכוי להורים אשר לילדיהם טרם
מלאו 6 שנים בשנת המס.
הוראה זו יוצרת השוואת זכויות בין נשים לגברים ובתקופה שבין השנים הנ"ל כל אחד מההורים יהיה זכאי ל-1.5 נקודת זיכוי עבור ילדים עד גיל שנה ועבור ילדים בגילאים שנה עד שש ל-2.5 נקודות זיכוי.
ההטבה תינתן באופן קבוע משנת 2019 ואילך.

 

 

היטל העסקת עובדים זרים

בפס"ד שלמה סעד מספטמבר 2017, נקבע כי על מעסיקים לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם עבור עובדים זרים שהם מסתננים. בנובמבר 2017 פרסמה רשות המסים הנחייה למעסיקי עובדים זרים.
ההנחיות לטיפול בסוגיה:
עריכת שומות
1. היטל עובדים זרים- בעת עריכת השומות למעסיקי המסתננים, יש לחייב את המעסיקים בתשלום ההיטל בגין העסקת המסתננים, באופן מלא ובהתאם לשיעור ההיטל המרבי החל בכל שנה.
2. נקודות זיכוי- בשנת המס שעד 2014 כולל, רשות המסים התירה נקודות זיכוי למסתננים בהתאם לקבוע בכללי מס הכנסה בכפוף לתנאים הבאים:
* יוכח כי התשלומים בגין נקודות הזיכוי אכן הגיעו בפועל לידי המסתננים ולא נשארו בידי המעסיק.
* המסתננים לא החזיקו ברישיונות הבאים: "אינו רשאי לעבוד", "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה בישראל" ו-"לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת".
* אין מדובר במסתנן לגביו ניתנה הוראת שהייה במרכז חולות.
הסדרת חובות המס בניכויים
1. החובות לגביהם יינתנו הקלות– חובות בגין היטל העסקת מסתננים או בגין אי מתן נקודות זיכוי למסתננים.
2. תנאים למתן ההקלות-
* קבלת התחייבות מהמעסיק לדיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים החל משנת 2015.
* הסכמת המעסיק לתשלום ההיטל בכל השנים ואי מתן נקודות הזיכוי משנת 2015. הסכמה זו יכולה להיות בדרך של הסכם שומה או באמצעות תיקון דוחות.

ההקלות

* קנסות- ביטול מלוא הקנסות.
* ריבית- ביטול 50% מהריבית.

פורסמה הנחייה בחודש האחרון, לפיה תחולת ההסדר תוארך עד ליום 31.05.2018 (במקום עד ליום 31.01.2018). וזאת במטרה לאפשר למעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות שפורסם בנובמבר 2017 ולהסדיר את השומות והחובות עד ליום זה.