הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 – חוזר נובמבר 2018

בנושא השמדת מלאי

לאחרונה, פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא השמדת מלאי.

נישום אשר קיים מלאי בעסקו, חייב לפעול לפי הוראת פקודת מס הכנסה והוראות ניהול פנקסים
(להלן: ההוראות), בהתאם לסעיפים המתייחסים לרישום המלאי ונוהלי עריכת מפקד המצאי במהלך שנת המס.
לעתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות. כמו: בלאי, שחיקה, השחתה, התיישנות וכדומה ויש להשמידו.
בנוסף, קיימים מקרים בהם יש להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או הנחיות של גופים שונים כמו: משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה.
על פי הוראת הביצוע, על נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי לפעול כך:
א) על הנישום להודיע לפקיד השומה בכתב 30 יום מראש על כוונתו להשמיד מלאי.
בפנייה יש לפרט-
1. הכתובת המדויקת בה נמצא המלאי להשמדה.
2. המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי.
3. שווי המלאי המיועד להשמדה בספרים.
ב) בסמוך למועד השמדת המלאי על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים:
1. החלק הראשון כולל את המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי.
2. החלק השני כולל את פרטי הטובין המושמדים, כולל שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שמופיע
ברשימות המלאי.
הפרוטוקול צריך להיות חתום ע"י הנישום או אחר מטעמו, תוך ציון תאריך, שם החותם ותפקידו
ומספר תעודת הזהות שלו.
פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי, על פי המועדים הקבועים בסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים. כמו כן, יישמרו כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור.

רק נישומים אשר הניחו את דעתו של פקיד השומה כי פעלו לפי הוראה זו יהיו זכאים להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

לצפייה בהוראת הביצוע המלאה של רשות המסים לחצ/י כאן.