החלטת מיסוי 0933/18 בתחום חוקי עידוד – חוזר נובמבר 2018

נושא: הכנסה מועדפת

מחלקת חוקי עידוד ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הכנסה מועדפת.

עובדות-
מדובר בחברה פרטית תושבת ישראל. החברה עוסקת פיתוח תוכנה בתחום המשחקים החברתיים עבור חברת האם אשר רשומה מחוץ לישראל.
הכנסותיה של החברה נובעות ממתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם בלבד במודל של עלות בתוספת מרווח (COST+).
החברה ביקשה לאשר כי הכנסותיה ממתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם יחשבו כ"הכנסה מועדפת" כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות סעיף 51.
נכון למועד הבקשה החברה טרם קיבלה את אישור המדען הראשי.

החלטת המיסוי ותנאיה-
הכנסותיה של החברה ממתן שירותיה מחקר ופיתוח לחברת האם יחשבו כהכנסה מועדפת בכפוף לתנאים הבאים:
1. חברת האם תעמוד בהגדרת "תושב חוץ" שבסעיף 1א לחוק.
2. יינתן אישור על ידי המדען הראשי כי החברה מעניקה שירותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ.
על החברה לצרף אישור זה לדוח המס בכל שנת מס בה היא תובעת הטבות על פי החוק.

לצפייה בהחלטה מלאה לחצ/י כאן.