חוזר ספטמבר 2013

נושא 1: פסק דין בית המשפט המחוזי מאיר אבידן (ע"מ 24270/11) – אופן מיסוי מענק בגין  אי תחרות

פסק דין זה דן בשאלה כיצד יש לסווג לצרכי מס מענק אשר מקבל אדם ממעסיקו עבור פרישתו מעבודתו בתמורה להתחייבות מצדו להימנע מתחרות לתקופה מסוימת. בשנת 2006 סיים המערער, מר מאיר אבידן, את עבודתו בחברת ג'ונסון & ג'ונסון (להלן "החברה") לאחר תקופה של כ- 14 שנה בהן עבד בחברה ובחברות הבנות שלה. סוכם בין הצדדים כי המערער יקבל פיצויי פיטורין בסך של כ- 47 אש"ח ובנוסף סך של כ- 980 אש"ח עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה למשך תקופה של 24 חודשים.

מר אבידן טען כי יש למסות את התקבול בגין אי תחרות לפי שיעור מס של 20% בתור הכנסה הונית, כיוון שמדובר בוויתור על הזכות לעסוק בתחום התמחותו. פקיד השומה טען, כי מדובר בהכנסת עבודה אשר יש למסות על פי שיעור מס שולי מהסיבה כי הימנעות מתחרות בתחום עיסוק למשך 24 חודשים משמעה יציאה מוחלטת מתחום העיסוק ויש לראות את התקבול כתשלום המהווה פיצויי פרישה מוגדלים.
בית המשפט קבע כי מדובר בתקבול בגין מניעת תחרות ובכך מהווה ויתור של המערער על זכותו לעסוק באותו תחום ולעבוד אצל מתחרים. מאחר ומדובר בשוק תחרותי, הייתה למערער אפשרות מעשית לעבוד אצל מתחרים במהלך תקופה זו. בנוסף ציין בית המשפט כי תקופה של 24 חודשים הינה תקופה משמעותית והוויתור על הזכות לעשות שימוש בכישורי העבודה בתחום למשך 24 חודשים מהווה ויתור על זכות ממשית בעלת ערך כלכלי ממשי ולכן יש לראות בתקבול בגין הוויתור כתקבול בגין מכירת נכס אשר יש למסות כהכנסה הונית.

נושא 2: הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט

בהמשך למדיניות רשות המסים לשיפור השרות וצמצום הליכים בירוקרטיים, מציעה הרשות שירות חדש למייצגים, המאפשר הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט.

החלטת מיסוי מקדמית הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי תינתן ע"י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה.

השירות מאפשר להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית ואף אפשרות לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים. שירות זה צפוי לזרז את הטיפול בבקשה ולקצר את זמני ההמתנה לקבלת החלטה וכמו כן, יאפשר למגיש הבקשה לעקוב אחר שלבי הטיפול ולעמוד בקשר עם הגורם המטפל בבקשה. בשלב הראשוני, השירות יינתן למייצגים בלבד ( עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס) ובשלב מאוחר יותר, תיבחן פתיחת השירות גם לציבור הרחב.

להרחבה, להלן קישור לאתר רשות המסים:

http://www.taxes.gov.il/pages/taxationdecisions/taxationdecisions.aspx

נושא 3: פסק דין בית המשפט המחוזי בעניין חברת דג פרוסט – התרת הוצאות מימון טרום עסקיות

פסק דין זה דן במחלוקת משפטית שהתעוררה ביחס לזקיפתן של הוצאות מימון בגין שנות מס קודמות. חברת דג פרוסט (להלן "החברה") הקפיאה את פעילותה החל משנת 1994 ועד לשנת 2000, בה חידשה החברה את פעילותה. במהלך שנים אלו לא היו לחברה הכנסות והחברה רשמה בספריה הוצאות מימון כהוצאות מראש. בשנת 2001 חידשה החברה את פעילותה, אך פקיד השומה לא הכיר בהוצאות מימון אלו והקטין בהתאם את ההפסדים המועברים של החברה.

בית המשפט הסביר כי, בהתאם לכללים חשבונאיים, הוצאה מוכרת כאשר חל קיטון בהטבות כלכליות עתידיות, הקשור לקיטון בנכס או לגידול בהתחייבות. במקרה דנן, מדובר בגידול בהתחייבות שהתהווה כבר בעבר ואין כל קשר לפעילות העסקית שבוצעה בשנת 2001 ובנוסף, לא מדובר בהוצאה שיצאה בייצור הכנסה באותה שנת מס. בית המשפט קבע כי, החברה לא תוכל לקזז הפסדים בגין הוצאות מימון אלו בשנות המס העוקבות.