חוזר פברואר 2016

חוק האנג'לים – הארכת הטבות המס והרחבתן

לאחרונה הוארך תוקף חוק האנג'לים, וכן הורחבו ההטבות הכלולות בו.

מהו "חוק האנג'לים"? החוק מעניק הטבות מס למשקיע יחיד (לא חברה) בחברות סטארט אפ (משקיע הידוע בכינויו "אנג'ל"), בגין כספים שהשקיע בחברות אלה. מדובר בהשקעה תמורת מניות ולא בשום השקעה אחרת. היות וההשקעה שלו כרוכה בסיכון גבוה, החוק אומר שסכום השקעתו (בכפוף למגבלות שונות) יקוזז באותה שנה מהכנסתו החייבת מכל סוג (פירותית או הונית). התנאי העיקרי הינו, שעל החברה להיות מוגדרת כ"חברת מטרה". חברת מטרה הינה חברה שאושרה כחברת מו"פ על ידי המדען הראשי, הינה תושבת ישראל, ואיננה נסחרת בבורסה. כמו כן, לפחות 75% מסכום ההשקעה צריך להיות מושקע במו"פ, לפחות 50% מהוצאות החברה על מו"פ במהלך התקופה הוצאו בישראל (עד לתיקון הנ"ל נדרשו 75% מהוצאות המו"פ של החברה להיות בישראל) וכן ההכנסות של החברה במהלך תקופת ההטבה לא עלו על 50% מסכום הוצאות המו"פ. כמו כן סכום ההשקעה של היחיד (וגם של "קרובו" לפי ההגדרות בחוק) אינו עולה על 5 מיליון ₪, ותקופת ההטבה הינה 3 שנות מס מהשנה שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה.

לאחרונה, בינואר 2016, נכנס תיקון לחוק עם מספר הקלות –

 1. החברה צריכה לעמוד בתנאים רק בעת כניסת המשקיע (ולא בכל תקופת ההטבה).
 2. אם החברה לא עומדת בתנאים, החברה עצמה מחזירה את ההטבה, ולא המשקיע (בניגוד לחוק המקורי בו המשקיע היה צריך להחזיר את ההטבה רטרואקטיבית אם החברה לא עומדת בתנאים).
 3. שיעור המו"פ בישראל, כאמור, הינו מינימום של 50% בלבד.
 4. המשקיע יכול להיות גם שותפות ולא רק יחיד.
 5. הוגדר מועד ההשקעה – כמאוחר מבין יום התשלום של המשקיע לחברה, לבין יום הקצאת המניות של החברה למשקיע.
 6. הארכת תוקף החוק עד לתום שנת 2019 (במקור היה עד סוף 2015).
 7. כמו כן, יש מסלול חדש לחברות חדשות מול המדען הראשי (פשוט יותר, לפי קריטריונים מסוימים).

 

 

שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב

לפי עמדת רשות המיסים, שבאה לידי ביטוי במספר פרסומים (כגון תקנות מס הכנסה – שווי שימוש ברכב1987, ניכוי הוצאות רכב 1995, ועוד), באופן חד משמעי, הדרך לקביעת שווי שימוש ברכב וחישוב ההוצאה המותרת הינה אך ורק ע"פ תקנות מס הכנסה כלומר קבוצות שווי שימוש.

למרות זאת, ישנו שיווק אגרסיבי של חברות המוכרות יומן רכב ממוחשב לחברות המנהלות ציי רכבים. המטרה של תוכנות אלה, להוכיח שישנה הפרדה בין השימוש העסקי של הרכב לבין השימוש הפרטי, וזאת על ידי מעקב אלקטרוני אחר כל נסיעה, זהות הנהג וכו', וכך להראות שהשימוש בפועל ברכב עבור מטרות פרטיות הינו נמוך יותר ממה שרשות המיסים מכירה. במקרה בו חברה משתמשת ביומן ממוחשב, נטל ההוכחה האם ההוצאה הינה לפי היומן האלקטרוני או לפי שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה, הינו על החברה. לאחרונה רשות המיסים הוציאה נייר עמדה נוסף בו היא מבהירה שוב כי השימוש בתוכנות אלו לחישוב שווי השימוש ברכב/הוצאות הרכב המותרות אינו תואם את הוראות החוק הנ"ל. מבחינת רשות המיסים, תיקים אשר קיים בהם שימוש בתוכנות כאמור, יטופלו במסגרת ביקורת ניכויים ( כלומר יבוקרו יותר לעומק).

 

 

מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות אפליקציה – החלטת מיסוי

בינואר השנה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בנוגע למחיר העסקה בעסקאות שירותים באפליקציה (יישומון).

במקרה הנ"ל, מדובר בחברה שפיתחה אפליקציה לרכישת שירותים שונים על ידי ספקים שונים. למעשה החברה מהווה גורם מתווך בין המשתמשים לבין הספקים וזאת באמצעות השימוש באפליקציה. המחיר עבור השירותים נקבע על ידי הספקים ואינו נתון לשיקול דעתה של החברה. האפליקציה ניתנת להורדה לכל בעל מכשיר חכם, והתשלום נעשה באמצעות האשראי של הלקוח. החברה מעבירה לספקים את מלוא התשלומים ששולמו על ידי המשתמשים בניכוי עמלות בשיעור מסוים כתמורה עבור שירותי התיווך והפרסום שהעניקה החברה לספקים.

החברה ביקשה מרשות המיסים, שבגין התשלומים שהיא מקבלת מהלקוחות, היא תנפיק קבלות בלבד (דהיינו, לא מדובר בהכנסות מבחינת מע"מ) ורק בגין העמלות היא תנפיק לספקים חשבוניות מס.

רשות המיסים ציטטה מתקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, ובה נאמר שסכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו, והוּצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לעניין זה עם שמו של הלקוח, הסכום הזה לא יהיה חלק מהמחיר של העיסקה. כלומר רואים את הסכום שהלקוחות העבירו לחברה כסוג של פיקדון.

לכן, רשות המיסים אישרה לחברה לפעול באופן הבא:

א. עם קבלת התמורה מהמשתמש, החברה תנפיק לו קבלה בלבד.

ב. העתק הקבלה בצירוף העתק הזמנת המשתמש יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת ספרי החשבון של החברה.

ג. בגין העמלה אותה קיבלה החברה מהספק, היא תנפיק לספק חשבונית מס ובה יכללו הפרטים המזהים של הזמנת השירות בגינו קיבלה את העמלה. יש לציין שבמידה ויוותרו בידי החברה כספים שלא הועברו על ידה לספקים, מכל סיבה שהיא, הכספים יהיו חייבים במע"מ כמו הכנסה רגילה.

 

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 

עם‏ כניסת ‏שנת‏ המס ‏2016 בוצעו ‏בהתאם ‏לחוק ‏מיסוי ‏מקרקעין (‏שבח ‏ורכישה) התשכ"ג‏– 1963, ותקנות ‏מיסוי ‏מקרקעין (שבח ורכישה ) התשל"ה 1974 מספר עדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

מס רכישה

 • דירת מגורים יחידה

רוכש ‏של ‏דירת ‏מגורים ‏יחידה‏ (בהתאם‏ להגדרות‏ בחוק) מיום ‏ו' ‏בשבט ‏תשע"ו (‏16.1.16) עד‏ ליום ‏יז'‏ בטבת‏ תשע"ז (15.1.17) יחוייב‏ במס‏ רכישה‏ בהתאם ‏למדרגות ‏להלן:

 1. על החלק עד שווי 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס.
 2. על החלק שבין 1,600,175 שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%.
 3. על החלק שבין 1,898,005 שקלים חדשים ועד 4,896,615 שקלים חדשים –5%.
 4. על החלק שבין 4,896,615 שקלים חדשים ועד 16,322,055 שקלים חדשים –8%.
 5. על חלק השווי שמעל 16,322,055 שקלים חדשים – 10%.
 • דירת מגורים שאינה דירה יחידה

רוכש ‏של ‏דירת ‏מגורים ‏שאינה דירה יחידה‏ (בהתאם‏ להגדרות‏ בחוק) מיום ‏ו' ‏בשבט ‏תשע"ו (‏16.1.16) עד‏ ליום ‏יז'‏ בטבת‏ תשע"ז (15.1.17) יחוייב‏ במס‏ רכישה‏ בהתאם ‏למדרגות ‏להלן:

 1. על חלק השווי שעד 4,896,615 שקלים חדשים – 8%.
 2. על חלק השווי שמעל 4,896,615 שקלים חדשים – 10%.

מס שבח

 • תקרת הפטור

סכום תקרת הפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים בתקופה שבין 1/1/16 ל 31/12/16 הינו 4,456,000 שקלים חדשים.

 • מכירת דירה נוספת

סעיף‏49ה'‏ לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963, ‏מאפשר ‏מכירת‏ דירה ‏בפטור, ‏בנוסף ‏למכירת ‏דירה ‏אחרת ‏נוספת ‏שתמכר‏ אף ‏היא ‏בפטור בכפוף ‏להוראות ‏הסעיף. הפטור ‏מוגבל‏ בסכומים. סכומי הפטור בתקופה שבין 1/1/16 ל 31/12/16 הינם:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד – 2,004,000 שקלים חדשים.

שווי מירבי של שתי הדירות – 3,334,000 שקלים חדשים.