חוזר פברואר 2020- הגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מבצע "חגורה שחורה"

ועדת הכספים אישרה את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים בדבר פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני השורר באזור וחל בין היתר על מבצע "חגורה שחורה" שהתקיים בתאריכים 12-13 בנובמבר 2019.

להלן השלבים והתנאים להגשת התביעה:

מסלול שכר- מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם, בהתאם להנחיית פיקוד העורף, הפיצוי יינתן:

למעסיק שמקום מושבו הינו מעבר ל- 40 ק"מ מרצועת עזה.

עבור עובד המתגורר בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להנחיית פיקוד העורף (יודגש כי הפיצוי יינתן רק לאחד ההורים).

הפיצוי יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות (או הורה לאדם עם מוגבלות), שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

סכום הפיצוי יהא בסך של 370 ש"ח ליום עבודה מלא (ללא תלות בשכרו בפועל של העובד), כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד השכיר.

לעניין זה, "ימי היעדרות" – ימים בהם נעדר העובד מעבודתו אצל ניזוק כמפורט להלן, למעט ימים שנעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים, ימי שישי שבת ובחג מלבד מי שמועסק באופן רגיל בימים אלה, ולמעט עובדים שהגיעו למקום העבודה ושהו במקלטים. יום בו עבד העובד מחוץ למקום העסק לא ייחשב כיום היעדרות.

עליכם להגיש:

טופס תביעה מס' 7226 המצורף, ממולא וחתום כנדרש.

העתק מודפס מגיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון/טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצוי לכלל העובדים, כמפורט בנספח ה', בנוסף יש להגיש את גיליון החישוב כאמור במדיה דיגיטלית. מומלץ להיעזר בתבנית גיליון האקסל המצ"ב.

המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק, אליו מבקש הניזוק שיועבר הפיצוי.

תצהירי היעדרות חתומים של כל אחד מהעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני בגינם נתבע הפיצוי, על פי הנוסח שבנספח ז' המצ"ב.

לידיעתכם:

הפיצוי המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי הפקודה, והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת הפיצוי.

עפ"י חוק מע"מ סכום הפיצוי פטור מתשלום מע"מ, אך יש להכלילו בדיווח החודשי בחודש בו התקבל כעסקה פטורה ממע"מ.

מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור בשיעור של 20%. יש לוודא בטרם הגשת התביעה, כי במערכת המחשב של רשות המיסים כי הוא מופיע כזכאי לפטור.

אופן ההגשה:

מספר הטלפון לבירורים הינו: 03-7400703

מענה לפניות במרכז המידע הטלפוני בימים א', ב', ד', ה' בין השעות: 8:30-15:00.

את הבקשה יש לשלוח עם כל הנפחים הרלוונטיים למייל: nezekakif@taxes.gov.il.

המועד האחרון לתשלום השכר הוא לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020, מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים וזאת עד ה-30.04.2020.

להורדת הטפסים לחצ /י כאן