חוזר פברואר 2020- קיזוז הפסדים לא עובר בירושה

רקע

בשנת המס 2012 דיווחו משפחת מלכסון על הפסד עסקי בשל הוצאות שניכו מהכנסותיהם ובנוסף דרשו לכלול בדו"ח המס הפסדי הון והפסדים עסקיים שצבר המנוח מכוח ירושתה של גב' מלכסון.

פקיד שומה דחה את הדוח האמור, וקבע כי אין להכיר בהוצאות שנוכו ואין לכלול בדוח של משפחת מלכסון הפסדים שצבר המנוח.

טענות המערערים

הפסדים צבורים בידי נישום, מהווים "נכס", סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. מהאמור לעיל, עולה כי הפסדים צבורים המהווים "נכס" בעל שווי כלכלי, יכולים להיות חלק מעיזבונו של מוריש העובר בירושה.

החלטת בית המשפט

אין להתיר למערערים לקזז את ההפסדים מעסק והפסדי ההון שהיו למנוח.