ספטמבר 2019- חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)

טיוטת הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ

רקע
החוק מתבסס על תכנית ממשלתית רחבת היקף שהתקבלה בהתאם למספר החלטות ממשלה החל משנת 2008 ואילך ומטרתה העיקרית לעודד שימוש באנרגיות מתחדשות במשק החשמל, וזאת באמצעות הפחתת הזיהומים הנובעים מייצור חשמל בטכנולוגיות העושות שימוש בחומרים מתכלים דוגמת שריפת דלק ופחם. אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים, אשר אינם מתכלים כתוצאה משימוש באנרגיה האצורה בהם.

החוק מתייחס לשני סוגי טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת באמצעותם ניתן לייצר חשמל:

·  מתקן פוטו וולטאי (P.V) המפיק חשמל באמצעות קרני השמש.

 · טורבינת רוח המפיקה חשמל באמצעות הרוח.

החוק מעניק הטבות מס ממכירת חשמל שהופקה מכלל המתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. כמו כן, על מנת  לעודד התקנת מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, מעניק החוק הטבות מס גם למי שמשכיר מקרקעין עליהם הותקנו מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. החוק מתמקד בעידודם של יחידים וועדי בתים ואינו נועד למתן הטבות מס לגורמים אחרים מלבדם.


תקופת ההטבות

הטבות המס יינתנו לצרכן ביתי לגבי כל מתקן (בנפרד) להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או ליחיד, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על 25 שנים משנת המס שבה מסר הודעה לראשונה בהתאם לסעיף 5 לחוק.

תחולה

תחילת תקופת ההטבות בהתאם לקבוע בחוק ביום 01.01.2016 והוא חל גם על תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה. אין מניעה למתן ההטבות הקבועות בחוק, בכפוף למגבלות גם למתקנים המשמשים להפקת חשמל באנרגיה מתחדשת, שהתחברו לרשת החשמל כדין והפיקו הכנסות, גם לפני תחילת תקופת ההטבות, אולם יש לתת את ההטבות החל משנת המס 2016 ואילך.

למידע בדבר הטבות המס, תנאים, הגבלות והנחיות יש ללחוץ כאן.