חלוקת רווחים לפי סעיף 77- חוזר ינואר 2019

חוזר מס הכנסה מס' 20/2018

לאחרונה, פרסמה רשות המסים חוזר בנושא סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 לפקודת מס הכנסה.
רקע
עקרון המיסוי הדו שלבי במיסוי חברות ועקרון השקילות המיסויית שלפיה יצומצם ההבדל בין שיעורי המס החלים על הכנסה המופקת בידי יחיד לבין אותה הכנסה המופקת על ידו באמצעות חברה הינם מעקרונות היסוד בשיטת מיסוי התאגידים בישראל.
במטרה לתת כלים להתמודד עם מצב של ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבי החלה על חברות, חוקק תיקון מספר 235 לפקודת מס הכנסה, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית.
במסגרת תיקון 235 תוקן סעיף 77 לפקודה המאפשר למנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, אם התקיימו התנאים המנויים בסעיף.
מטרת‏ חוזר ‏רשות המסים הינה ‏לפרט‏ את‏ הוראות‏ סעיפים‏ 77 עד ‏81 לפקודה ‏לאחר ‏תיקון‏ 235 לפקודה‏ ואופן‏ הפעלת ‏הסמכות ‏הנתונה ‏למנהל ‏מכוח‏ הסעיפים ‏האמורים.

הוראות סעיפים 77  עד 81 לפקודה
סעיף 77 לפקודה מאפשר למנהל רשות המיסים לראות ברווחים הבלתי מחולקים של חברה פלונית, כמחולקים כדיבידנד לבעלי מניותיה, לצרכי מס בלבד, בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • מדובר בחברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה.
  • חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של %50 לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית (להלן: "שנת‏ המס‏ הרלבנטית"), לבעלי מניותיה, עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הרלבנטית. לדוגמא, לגבי רווחים שנוצרו בשנת 2013 יוכל המנהל לראות בהם כמחולקים רק החל מיום 01.01.2019.
    רווחיה של חברת המעטים לשנת המס הרלבנטית הם הרווחים הנצברים בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה לה ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הרלבנטית.
  • רווחיה הנצברים של חברת המעטים בתום השנה הרלבנטית עולים על חמישה מיליון שקלים חדשים.
  • בידי חברת המעטים האפשרות לחלק את רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה וכי תוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס.
  • המנהל התייעץ עם הועדה שהוקמה מכוח סעיף 81 לפקודה בדבר הפעלת סמכותו ביחס לחברת המעטים.
  • ניתנה לחברת המעטים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה.

יודגש כי אין מדובר בהוראה של חלוקת הרווחים כדיבידנד בפועל אלא שיש לראות ברווחים כאילו חולקו לצורכי מס בלבד לבעלי המניות היחידים המחזיקים במישרין או בעקיפין במניות חברת המעטים, בין שמדובר בבעל מניות מהותי לפי סעיף 88 לפקודה ובין אם לא, ובהתאם יחולו על החלוקה (הרעיונית) הוראות הפקודה.

הוראות ‏תחולה
תחולת סעיף 77 הינה החל מ-01.01.2007 בהתאם להוראות המעבר הוראות הסעיף יחולו גם על רווחים שנצברו עד למועד תחילתו ובלבד שחלפו חמש שנים מתום השנה הרלבנטית. בהתאם לכך, בשנת 2017 המנהל רשאי להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2011. בשנת 2018 המנהל יהיה רשאי להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2012 ,וכך הלאה.

לצפייה בחוזר רשות המסים ובהוראות המלאות לחצ/י כאן.