יולי 2011

נושא 1- פטור ממס בגין מלגות לסטודנטים וחוקרים

 

ביום 31.05.2011 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מספר 7/2011 (תיקון מס' 175 לפקודת מס הכנסה ותיקון מס' 38 לחוק מע"מ) בנושא פטור ממס שניתן בגין מלגות הניתנות לסטודנטים וחוקרים .על פי התיקון, מלגות מסויימות הניתנות לסטודנטים וחוקרים יהיו פטורות ממס הכנסה. כמו כן קובע התיקון כי מלגה כאמור לא תיחשב כשכר לעניין סעיף 4(ב) לחוק מע"מ ולפיכך לא ישולם בגינה מס שכר.

החוזר מפרט את עמדתה של רשות המיסים בכל הנוגע לאופן חבות המס ותחולת הפטור על מלגות.

קיימים 3 סוגי מלגות כדלהלן:

  1.  מלגות הצטיינות / פעילות התנדבותית– מלגות הניתנות כתשלום ישיר או השתתפות בשכר הלימוד בגין הישגים אקדמיים או בגין ביצוע פעילות התנדבותית. לדוגמא סיוע לקשישים, פר"ח וכו'. מלגות מסוג זה אינן נכללות בבסיס המס כיוון שאין תמורה בגינן מצד המקבל ולכן אין לחייב מלגות מסוג זה במס.
  2. מלגות קיום ומחקר– מדובר במלגות הניתנות לסטודנטים וחוקרים לצורך כלכלתם וקיומם בתקופת הלימודים או ביצוע המחקר במטרה שמקבלי המלגה יקדישו את מלוא זמנם ללימוד ו/או ביצוע המחקר. במקרה זה הדעות חלוקות, מוסדות הלימוד טוענים כי מלגות אלו אינן בגדר הכנסה בדומה לקבוצה הראשונה שהוזכרה מאחר ולא ניתנת כל תמורה בגין מלגות אלו מצד המקבל. רשות המיסים טוענת כי מדובר בהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה או מכוח סעיף 2(10) לפקודה מאחר ויסוד ה"תמורה" גלום למעשה במחויבות מקבל המלגה לעסוק בביצוע המחקר עבור אותו מוסד שפירותיו בדר"כ מיוחסים למוסד ולא למקבל המלגה עצמו.
    מלגה לסטודנט תהיה פטורה ממס ללא הגבלה בסכום לעומת מלגה לחוקר שתהיה פטורה ממס על לתקרה של 92,000 ₪ בשנה (התקרה נכונה לשנת 2011)
  3. מלגות בגין מתן שירות– מדובר במלגות הניתנות לסטודנטים או חוקרים אשר מעניקים למוסד נותן המלגה שירותי הוראה או תרגול, במוסד או מטעמו. מאחר ובמקרה זה מדובר ביחסי עובד מעביד לכל דבר,מלגות אלו יראו כהכנסה ותחויבנה במס כשכר עבודה.

"מלגה" תיחשב ככזו כאשר ניתנה לסטודנט או חוקר, במישרין או בעקיפין,באופן חד פעמי או באופן שוטף, בתקופת לימודיו למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת הלימודים ובלבד שלא ניתנת בעדה כל תמורה מצידם.

 

 

פעילות קהילתית או חברתית של סטודנט או חוקר מטעם המוסד שהוא קשור אליו וכן פרסום שהוציא החוקר ובו מופיע שמו של המוסד שאליו הוא קשור – כל אלה לא יחשבו כתמורה, למרות שקיימת לכאורה התחייבות של מקבל המלגה.

לעומת זאת תמלוגים בגין שימוש במחקר לא יחשבו כמלגה, מענק או פרס ובשל כך לא יהנו מהפטור האמור.

 

 

נושא 2 – התרת ניכוי הוצאות כלי רכב- השלכות פס"ד עיריית מעלה אדומים

 

על פי תקנה 2 לתקנות הרכב משנת 2008, הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה יותרו בניכוי לפי הגבוה מבין-

סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב.
45% מהוצאות החזקת הרכב.
פס"ד עיריית מעלה אדומים (עמ"ה 131/08) דן בנושא זה וניתן ללמוד ממנו כי חזקות אלו ניתנות לסתירה על ידי הנישום.

על פי פסק הדין, על הנישום הרוצה לסתור חזקות אלו, להראות כי מתקיים מנגנון יעיל של פיקוח ובקרה שמטרתו לאכוף את האיסור על נסיעות פרטיות (כגון, בדיקות אקראיות,התקנת איתוראן ובחינה שוטפת של ספר הרכב). חשיבות רבה קיימת לתיעוד הבדיקות והליכי האכיפה שנלקחו.

חשיבות פסק הדין נפרסת גם למקרים בהם קיים שימוש מעורב ברכבים. יש להסתמך על נהלים ומנגנוני ביקורת ואכיפה אשר יצליחו להבחין בין נסיעות עסקיות ונסיעות פרטיות. על הנישום לנהל ספר נסיעות מסודר ולרשום בצורה מפורטת את נסיעותיו. רצוי כי ספר זה יהיה מבוקר ע"י צד שלישי ויהיה מגובה בהתקנת תוכנת איתור לוויני המאפשרת מעקב אחר כלי הרכב,המוסיפה מימד של אמינות ומהימנות לדיווח.

בצורה כזו, יוכל הנישום לדרוש את ניכוי הוצאות הרכב ששימש בעסקו לפי השימוש העסקי בפועל שבמקרים רבים הינו גבוה מ- 45% כפי שנקבע בתקנות או לחילופין יוכל לדרוש את התאמת שווי הרכב בהתאם לשימוש הפרטי כפי שהוכח בפועל.

 

 

 

 

 

נושא 3- עדכון השיעורים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל

 

לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב) זכתה בעתירתה לבג"ץ בנושא עדכון השיעורים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל. העתירה דנה על כך שבמשך כ-25 שנים לא עודכנו השיעורים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל ע"פ תקנה 2 (3) לתקנות מס הכנסה, וכתוצאה מכך לא התאפשר למשלמי המס בישראל לנכות הוצאות אלו מהכנסתם החייבת. בית המשפט קבע כי התקנה (בטרם ביטולה בשנת 2011) המניחה כי הוצאות אש"ל הן בנות ניכוי הינה בת תוקף. לאור זאת, שר האוצר היה מוסמך לקבוע שיעורי מקסימום לניכוי הוצאות אש"ל והייתה מוטלת עליו החובה להפעיל את סמכותו ולקבוע מעת לעת סכומי מקסימום עדכניים לניכוי הוצאות אלו. בנוסף נפסק כי על אף ביטולה של התקנה החל מיום 01.01.2011, הוצאות אש"ל שהוצאו עד למועד ביטול התקנה יהיו ניתנות לניכוי בתנאים האמורים בתקנה. לאור זאת נקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולקבוע סכומים מירביים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל במסגרת תקנה 2(3) ולהתיר ניכוי של הוצאות אש"ל שהוצאו בתקופה שמיום 01.03.2009 ועד ליום 01.01.2011.

 

 

נושא 4 – מדרגה נוספת בצו ההרחבה לפנסיית חובה

 

במהלך חודש אוגוסט 2011 חתם שר התמ"ת על הוספת מדרגה ללוח ההפקדות לפנסיית חובה. בשנת 2014, ההפרשות תעמודנה על 5.5% עובד + 12% מעביד (6% לתגמולים + 6% לפיצויים) ובסה"כ 17.5%.

 

 

 

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

 

 

בכבוד רב,

 

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון