יוני 2011

נושא 1 – שינוי במעמד הקופות המרכזיות לפיצוים בשנת 2011
לפי התיקון שבוצע בשנת 2008 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005, החל משנת 2011 לא ניתן יהיה להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים.

ניתן יהיה להפקיד לפיצויים רק בקופות אישיות אשר הינן קופות גמל שאינן משלמות לקצבה או
להפקיד לקופה משלמת שבה מופקדים גם כספים לתמלוגים בשיעור מלא באופן שוטף.

לגבי הכספים שנותרו בקופה המרכזית לפיצויים, ניתן יהיה להמשיך ולשלם פיצויים מכספים אלו
וזאת ללא תלות במועד תחילת העסקתם של העובדים. כלומר, גם לעובד שהתחיל להיות מועסק
בשנת 2011 ניתן יהיה לשלם כספים בעתיד מהקופה המרכזית.

רשות המיסים מאפשרת להעביר את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים המרכזית לחשבונות פיצויים
אישיים של העובדים באמצעות בקשה המפרטת את שמות העובדים ואת הסכומים המועברים לכל
קופה.

ייתכן כי קיים יתרון בביצוע העברה כזאת שכן בגין כספים המופקדים בקופות פיצויים אישיות ניתן
יהיה לבקש רצף קצבה וזאת להבדיל מקופה מרכזית לפיצויים שבה לא ניתן לבקש רצף קצבה.
נושא 2 – מועד החיוב במס בגין מתן שירות- חוק מע"מ (תיקון מס' 41 ), התשע"א 2011

ב-06.06.2011 התקבל תיקון לחוק מע"מ אשר מקבע מצב שנקבע עד כה בהוראת שעה (אשר
מוגבלת בזמן ) .התיקון קובע כי החיוב במע"מ בגין שירותים יחול ככלל עם קבלת התמורה בגין כל
סכום שנתקבל כלומר על בסיס מזומן.

החריגים לעניין זה הם-
1. שירות שניתן ע"י עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו
החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א. במקרה זה יחול החיוב עם נתינת
השירות,כלומר על בסיס מצטבר.
2. שירות שהינו מתמשך ולא ניתן להפריד בין חלקיו. במקרה זה יחול החיוב בגמר מתן
השירות או בעת קבלת התקבולים,כמוקדם, כלומר על בסיס מעורב.

נציין עם זאת כי מבחינה מעשית מתקשים מרבית נותני השירותים לעבור ולדווח על הכנסותיהם למע"מ על בסיס מזומן וזאת בשל העובדה שמקבלי השירותים דורשים כתנאי לביצוע התשלום קבלת חשבונית מס מראש, והתשלום מבוצע לפי תנאי התשלום המקובלים אצל מקבל השירותים.

מוצע לפיכך לכל נותני השירותים להוציא כדרישת תשלום חשבונית עסקה במקום חשבונית מס
ולנסות ולשכנע את מקבל השירותים להסתפק בכך כבסיס לביצוע התשלום . במצב כזה יחול החיוב
בתשלום המע"מ רק במועד קבלת התשלום ולא לפני כן.
נושא 3 – אופן הפחתת ההשקעה בחברת מו"פ

בחוזר מרץ 2011 הרחבנו בנושא הוראת השעה המדברת על כך שבמסגרת חוק המדיניות הכלכלית
נחקקו הוראות מס שמטרתן לעודד פעילות של חברות ויחידים העוסקים בתעשיות עתירות ידע.
מדובר על הטבות מרחיקות לכת, ההופכות השקעה הונית להוצאה מוכרת לצרכי חישובי מס הכנסה.
בחוזר זה נתמקד על התקופה בה ניתן להפחית את הניכוי בשל ההשקעה בחברת המו"פ. על פי
הוראת השעה נקבע כי ניתן יהיה לפרוס את ההוצאה על פני שלוש שנים (כאשר מדובר ביחיד).
קביעה זו, עקב ניסוחה המעורפל, מעלה מספר אפשרויות לביצוע ההפחתה כדלקמן:

1. על פי לשון החוק, יותר ניכוי במשך שלוש שנות המס החל משנת ההשקעה. לשון החוק
אינה מציינת את שיעורי הפחת השנתי ואינה קובעת באופן מוחלט כי הניכוי יעשה
בשלושה שיעורים שווים כפי שניתן למצוא בניסוחים מפורשים בדברי חקיקה אחרים.
המשמעות היא שניתן יהיה לבצע את ההפחתה במלואה כבר בשנה הראשונה כנגד כל
ההכנסות ורק אם אין מספיק הכנסות בשנה זו ניתן יהיה להמשיך ולהפחית במשך שלוש
שנים .

2. מאחר ולא קיימת הוראת פחת מפורשת אשר קובעת את שיעור הניכוי השנתי בגין הוצאות
אלו, נראה כי גם השקעה במהלך השנה תאפשר את הניכוי המקסימלי ללא כל התייחסות
לחלקיות השנה. כך שלכאורה לא קיים הבדל בין השקעה שבוצעה בינואר לבין השקעה
שבוצעה בדצמבר.
מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי
להיוועץ בשותף המטפל.

בכבוד רב,
ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון