ינואר 2013

נושא 1: הטבות במע"מ לתיירים

חוק מע"מ מקנה הטבות לתיירים נכנסים וזאת על מנת לעודד את התיירות הנכנסת והגדלת המט"ח במדינה.

"תייר" מוגדר באופן הבא :

 1. מבקר שאינו אזרח ישראל בעל דרכון זר בלבד אשר קיבל אשרת כניסה מסוג: B3, B2או B4ודרכונו הוחתם בהתאם. מבקר אשר אינו מעוניין בהחתמת דרכונו מטעמים ביטחוניים, יהא זכאי להחזר המע"מ רק בהצגת ספח אישור הכניסה לארץ אשר הונפק על ידי ביקורת הגבולות.
 2. אדם הנכנס לישראל על פי צו או היתר מיוחד כגון נציג דיפלומטי.

נציין כי אדם שקיבל אשרת ביקור מסוג B1 הניתנת בשל עבודה זמנית בארץ לא ייחשב כתייר לעניין חוק מע"מ.

הטבת המע"מ ניתנת בדרכים הבאות:

1. חיוב במע"מ בשיעור אפס:

משמעות חיוב מע"מ בשיעור אפס הינה נתינת השירות ללא חיוב התייר במע"מ.

קיימת רשימה סגורה של שירותים אשר על פי סעיף 30 (א)(8) לחוק מע"מ ניתן לחייב את התייר בגינם במע"מ בשיעור אפס. להלן שירותים הניתנים בשיעור אפס, בין היתר:

 • אירוח בבית מלון, כולל שירותים נלווים הניתנים בבית המלון.
 • השכרת רכב מנועי פרטי
 • מתן שירות של סוכנות נסיעות
 • מתן שירות לקיום כנס בינלאומי בו משתתפים חמישה תיירים לפחות.

2. חנויות Tax Free:

תקנות שרותי תיירות (בית עסק מאושר לתייר) התשע"ב 2011 נכנסו לתוקפן ביום 12/3/2012, על פי תקנות אלו, עסק יכול לבקש אישור להיכלל ברשימת העוסקים בהסדר החזר מע"מ לתיירים. במקרים אלו, התייר ישלם מע"מ בעת הרכישה ויוכל לקבל החזר בגין סכום המע"מ בשדה התעופה עם יציאתו מישראל.

חשוב להדגיש כי קבלת האישור מותנית בשליחת טופס בקשה ובתשלום אגרה וכי על העוסק מוטל הנטל להוכיח כי השירות ניתן לאדם העונה לכל הקריטריונים בהגדרת "תייר" המצוינים לעיל.

על פי התקנות, קיימות מספר מגבלות לקבלת החזר המע"מ. להלן תמצית המגבלות:

 1. מינימום סכום קניה לקבלת החזר מע"מ הינו 400 ₪ כולל מע"מ ברכישה אחת בבית עסק אחד.
 2. לא ניתן לקבל החזר על רכישות של מוצרי טבק, מזון ומשקאות, למעט ביקבים וחנויות יין.
 3. ניתן לקבל החזר מע"מ רק בגין רכישה לשימוש פרטי של כמויות שאינן בגדר כמויות מסחריות, כפי שמצוין בתקנות.

לקבלת החזר המע"מ, על התייר להציג את הטובין בצרוף חשבונית ייעודית מקורית וחשבונית מס מקורית בנקודת היציאה מישראל. החזר המע"מ משולם לתייר בעת יציאתו מישראל, מלבד במקרים בהם החזר המע"מ עולה על רכישה בסך 20,000 ₪. במקרים אלו, ההחזר ישולם בהעברה בנקאית לחשבון התייר בארץ מוצאו.

נושא 2: הנחיות וטפסים לקבלת פיצויים בשל מבצע "עמוד ענן"

לאור החלטת הממשלה על מתן פיצוי על נזקים עקיפים שנגרמו בשל הלחימה בדרום ולאור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, פרסמה רשות המסים ביום 1.1.2013 הנחיות לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם לענפיים שונים במשק בשל מבצע "עמוד ענן", בין התאריכים 14.11.2012-23.11.2012 .

על פי התקנות, בתנאי כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, רשאי כל ניזוק להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושה מסלולים אפשריים:

1. מסלול שכר:

מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין שכר ששולם לעובדיו אשר לא הגיעו לעבודתם. בנוסף, יינתן הפיצוי עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו בשל השגחה על ילדיו שמתחת לגיל 14. גובה הפיצוי הינו 132.5% משכר הבסיס של העובד.

2. מסלול מחזורים:

בעל עסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בהתאם לדיווח השוטף למע"מ. גובה הפיצוי יחושב בהשוואה למחזור העסקי בתקופה מקבילה אשתקד.

3. מסלול הוצאות:

בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק.

בנוסף למסלולים אלו, לענפים ייחודיים כגון בתי מלון וחקלאים הוצעו פתרונות נוספים:

בתי מלון: רשאים לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף בגין התקופה שעד ליום 28.2.2013. התנאי לכך הוא הוכחה לביטול או צמצום הזמנות.

חקלאיים: לניזוקים אשר עיסוקם בענפי גידולים צמחיים, למעט ענף הגינון אשר נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, חישוב הפיצוי ייעשה על בסיס נוסחה המשקפת את אובדן התוצרת בניכוי הוצאה נחסכת.

חשוב לציין כי בנוסף למסלולים השונים שהוצגו לעיל, קיים המסלול האדום. במסגרת מסלול זה, ניזוק יוכל לתבוע פיצוי בגין הנזק אותו יוכל להוכיח לרשות המיסים. המסלול האדום תקף ליישובי הספר בטווח שבין 0-7 ק"מ מרצועת עזה, לרבות העיר שדרות.

נושא 3: עדכון הוראות סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2013

בהמשך לידיעות שפרסמנו במהלך שנת 2012 בעניין תיקון 185 לפקודת מס הכנסה בדבר שינויים משמעותיים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בין חברתיות, בימים האחרונים פורסמו שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2013:

 • שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה : 5.47%
 • שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (י) לפקודה : 4.1%

נושא 4: תשלומים על חשבון שנת המס 2012

סעיף 187 א לפקודת מס הכנסה מקנה הטבה למשלמים על חשבון תשלום מס לשנת המס 2012 בחודשים הראשונים של שנת 2013.

להלן פירוט מועדי התשלום על פי הסעיף:

 1. על סכום ששולם עד תום החודש הראשון שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום 31.1.2013) – פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית.
 2. על סכום ששולם בחודש השני שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום 28.2.2013) – פטור ממחצית הפרשי הצמדה וריבית.
 3. על סכום ששולם בחודש השלישי שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום 31.3.2013) – פטור מרבע הפרשי הצמדה וריבית.

נושא 5: מסלול סיוע לקידום חברות מתחילות (הוראת מנכ"ל 8.23)

מטרתה של הוראת מנכ"ל זו ליצור מסלול חדש, שיפעל לעידוד השקעה בחברות מתחילות, שלא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי, מלבד במסגרת תכנית תנופה ותכנית החממות הטכנולוגיות, וזאת על מנת לאפשר לחברות אלו המוקמות בישראל להמשיך ולפעול. במסגרת המסלול יינתנו אישורים רב-שנתיים לתכניות מחקר ופיתוח של חברות מתחילות וכן אפשרות לגייס את ההון התואם עד לחצי שנה אחרי מתן המענק, כל זאת על מנת להגביר את הוודאות לגבי התמיכות הממשלתיות בחברה ובכך להגביר את האטרקטיביות של חברות אלו להשקעה על ידי גורמים פרטיים.
"חברה מתחילה" – תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:

התאגדות בישראל: התאגיד התאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל;
היקף מכירות: היקף המכירות של התאגיד ממועד ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 500,000 ₪ בשנה.
מימון קודם מלשכת המדע"ר: התאגיד לא קיבל בעבר מימון מלשכת המדע"ר מלבד מימון במסגרת תכנית תנופה או במסגרת תכנית החממות;

גיל החברה: טרם חלפו 3 שנים בין המועד שהתאגד התאגיד בישראל לבין המועד שבו הוגשה הבקשה במסלול. תנאי זה לא יחול על תאגיד שזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות. תאגיד זה יהיה זכאי להגיש בקשה רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד סיום תקופת התמיכה בו במסגרת תכנית החממות.
סך הוצאות: סך הוצאותיו של התאגיד ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה לא עלה על 3 מיליון ₪. יחד עם זאת ביחס לתאגידים המפורטים להלן יחולו התנאים המפורטים ביחס אליהם:
א. ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪;

ב. ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד אשר זכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 6 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);

ג. ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד אשר זכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, בחממה אשר הוכרה ע"י ועדת החממות הטכנולוגיות של תכנית החממות כחממה פריפריאלית, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 7 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);

ד. ביחס לתאגיד אשר אינו פועל בתחום מדעי החיים וזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות בחממה אשר הוכרה ע"י ועדת החממות הטכנולוגיות של תכנית החממות כחממה פריפריאלית, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);

היקף מימון כולל: היקף המימון שגייס התאגיד, ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה, אינו עולה על 2 מיליון ₪. יחד עם זאת ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד, לא יעלה היקף המימון שגייס התאגיד ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪. ביחס לתאגיד שזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, לא ייכלל המימון שהוענק במסגרת התכנית במסגרת חישוב היקף המימון האמור;
היקף מימון בשנה שקדמה להגשת הבקשה: התאגיד לא גייס יותר ממיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה. יחד עם זאת ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד יעמוד הסכום על 2 מיליון ₪ בשנה ולא הסכום האמור לעיל;
היעדר חובות או הימצאות בהליך פירוק כינוס וכיוצ"ב: התאגיד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצאת בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד ולרשויות המס.
כפל מימון: התאגיד אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע התכנית.
הוועדה תידון בבקשה בתוך חודשיים מיום הגשתה. תנאים ואמות מידה למתן הטבות ושיעורן יקבעו ע"י המדען הראשי ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
באם תאושר הבקשה ע"י ועדת המחקר, שיעור המענק שיוענק יהיה בשיעור של 50% מהוצאות המוכרות שהוכרו ע"י ועדת המחקר. הוראות הכללים המותקנים לפי סעיף 28(ג) לחוק בנוגע למענקים ולתוספות למענקים יחולו על המענקים הניתנים במסגרת הוראה זו, לפי העניין. סך המימון שיוענק ע"י ועדת המחקר לתיק לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ לתקופה של עד 24 חודשים. כניסת האישור לתוקפו מותנה בהצגת מימון משלים ממשקיע פרטי בתמורה למניות החברה טרם הגשת הבקשה או בתוך פרק זמן של 6 חדשים מיום אישור הבקשה על ידי ועדת המחקר.
אישורים, הצהרות ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לצורך בדיקת זכאות ניתן להוריד מאתר של לשכת המדע"ר בכתובת הבאה:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0D55B76B-0761-42FF-A0E8-F2589EC0F28B.htm