ינואר 2014

נושא 1: פסק דין ינקו וייס – מבחן השליטה והניהול לעניין קביעת מעמד חברת זרה כתושבת ישראל
חברת ינקו וייס (להלן "המערערת") הייתה רשומה כחברה בבלגיה החל משנת 1999 והחזיקה ב- 100% הון המניות המונפק והנפרע של חברת סלטי צבר שהינה חברה ישראלית. בשנת 2000 מכרה המערערת את מניות חברת סלטי צבר ודווחה על המכירה לשלטונות המס בבלגיה. לטענת המערערת, מאחר ובין היתר, דוחותיה הכספיים נערכו בבלגיה, ישיבות הדירקטוריון קוימו בבלגיה ומנהליה התגוררו ופעלו בבלגיה, הינה חברה תושבת בלגיה ולכן לא חייבת במס בישראל בגין רווח ההון הנצמח מעסקת המכירה.
מנגד, טען פקיד השומה כי המערערת הינה תושבת ישראל בשל היותה נשלטת ומנוהלת מישראל. בית המשפט ציין כי אין דעה אחידה בנוגע למהות השליטה והניהול בהגדרת "תושב ישראל". בנוסף הסביר כי בעלי מניותיה של המערערת הם תושבי ישראל ובשנת מכירת המניות התגוררו בישראל אך עובדה זו בלבד אינה מספיקה על מנת לקבוע את תושבותה של החברה בניהולם. לבסוף קיבל בית המשפט את עמדת פקיד השומה וקבע כי מאחר והמערערת הפעילה דירקטורים להשכרה והוכח כי המנגנון הניהולי בבלגיה לא היה דומיננטי מספיק , המערערת הייתה תושבת ישראל במועד מכירת המניות וכי רווח ההון הנוצר חייב במס בישראל.
נציין כי נושא קביעת תושבותה של חברה זרה כישראלית לצרכי מס נידון גם בחוזר שפרסם משרדינו בחודש מרץ 2012 בנושא פסק דין ניאגו, בו קבע בית המשפט כי החברה המדוברת נשלטה ונוהלה מישראל וקבע כי מאפיינים נוספים כגון הדירקטוריון, המשרדים וחשבון הבנק הממוקמים בחו"ל לא בהכרח מעידים על מיקום תושבותה של החברה.
שני פסקי הדין המוזכרים הינם העמדה הנוכחית של בתי המשפט לגבי פרשנות ל"ניהול ושליטה" בהתאם לסעיף 1 לפקודה.

 

נושא 2: עדכון הוראות סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014

בהמשך לידיעות שפרסמנו במהלך השנים 2012-2013 בעניין תיקון 185 לפקודת מס הכנסה בדבר שינויים משמעותיים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בין חברתיות, בימים האחרונים פורסמו שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2014:

• שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה : 4.31%
• שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (י) לפקודה : 3.23%

 

נושא 3: אחריות המעביד בביצוע עיקול

בהמשך למאמר בחוזר נובמבר 2013, להלן חלק ב' בנושא אחריות המעביד בעיקול משכורת.

המעביד לוקח חלק פעיל בביצוע העיקול. ככל צד ג' אחר, הוא מחויב להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל תוך עשרה ימים מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו ביום המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.  אי קיום או קיום שגוי, יכול להביא להטלת אחריות על המעביד כלפי הנושה או כלפי העובד-החייב.
למעביד אחריות כלפי הנושה מעביד יהיה אחראי רק אם היה צריך להעביר כספים מעוקלים ולא עשה כן, או העביר סכומים שונים מאלה שהיה עליו להעביר. מעביד לא יוכל להסתתר מאחורי הטיעון כי אין לו כספים להעביר היות וטרם הגיע מועד תשלום המשכורת לעובד. כאשר לעובד מגיע שכר מדי חודש הרי שדי בכך כדי לקבוע שיש בידי המעביד כספים.
אי קיום צו עיקול מצד המעביד יכול להביא לכך שהוא עצמו יישא בתשלום החוב כלפי הנושים. אי קיום הצו יגרור זימון לחקירה לבירור הסיבה לאי קיומו. שחרור מאחריות עשוי להתרחש רק אם לא נפל דופי כלשהו בהתנהלות המעביד ובלשון החוק "הצדק סביר".
קיזוז הלוואה שניתנה לעובד וריבוי נושים
זכות קיזוז של המעביד (שעה שנתן הלוואה לעובד) אינה הצדק סביר לאי העברת מלוא הכספים, ואינה עדיפה על העיקול של הנושה. מעביד כזה יאלץ להצטרף לעיקול אם ירצה לראות חלק מכספי ההלוואה משולמים לו. כאשר לעובד החייב מספר נושים או כאשר נפתחו לו מספר תיקי הוצאה לפועל, אין המעביד נדרש לחלק את הכסף בין הנושים השונים ודי בכך שיעביר לראש ההוצאה לפועל באחת הלשכות בה נפתח תיק, את הכסף כדי שיצא ידי חובה.
למעביד אחריות כלפי העובד-החייב היות וחלק מהמשכורת חסין בפני עיקול על פי חוק, יוצא שהמעביד אחראי גם כלפי העובד-החייב שלא להעביר כספים שלא היה צריך להעביר. כך גם אם העביר כספים מעבר לנדרש. העברת חלק מהשכר שלא ניתן להעברה על פי חוק הגנת שכר, הינה כדין העברת נכסים שאין לעקלם ומשמעה אי תשלום שכר על פי חוק ויצור חבות של המעביד כלפי העובד החייב, עד כדי סעד נזיקי בנסיבות מסוימות בשל רשלנות המעביד.

(*) נושא עיקול משכורות נכתב על ידי עורך דין שרון פוקס המתמחה בדיני עבודה www.sfuchs-law.com.

 

נושא 4: תשלומים על חשבון שנת המס 2013

סעיף 187 א לפקודת מס הכנסה מקנה הטבה למשלמים על חשבון תשלום מס לשנת המס 2013 בחודשים הראשונים של שנת 2014.
להלן פירוט מועדי התשלום על פי הסעיף:
1. על סכום ששולם עד תום החודש הראשון שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום  31.1.2014) – פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית.
2. על סכום ששולם בחודש השני שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום  28.2.2014) – פטור ממחצית הפרשי הצמדה וריבית.
3. על סכום ששולם בחודש השלישי שלאחר תום שנת המס (תשלום עד ליום  31.3.2014) – פטור מרבע הפרשי הצמדה וריבית.
נושא 5: ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד – עדכון

בהמשך לחוזר מחודש אוקטובר 2013, בנושא ביטול חישוב המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד, ביום 30.12.2013 אושר בכנסת התיקון. חשוב לציין כי בוטל קנס הגרעון בשיעור 30% שהיה כלול בהצעת החוק.

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

בכבוד רב,
ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון