יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים- תזכורת

תזכורת לכללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות מרכזיות


1. שמירת זכויות העובדים-

כספי הפיצויים שהופקדו נועדו להבטיח את זכויותיהם של עובדים אשר תקופת עבודתם החלה לפני היום הקובע (31.12.07). יש לבחון לתום שנת 2019 את זכויות העובדים שהחלו לעבוד בתקופה כאמור בשני מישורים:

 • האם קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי הפיצויים של העובדים אשר החלו לעבוד אצל המעסיק לפני היום הקובע. במידה וקיימת תביעה כזו, יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו- סכום זה יקרא "סכום במחלוקת".
  בנושא זה, יש לקבל הצהרה מהיועץ המשפטי של המעסיק.
 • ·          יש לבחון את חבות הפיצויים ללא הסכום שיועד במידה וקיימת תביעה משפטית וכן, את היתרות אשר עומדות לזכות אותם עובדים בקופות האישיות על שמם בלבד. במידה וחבות הפיצויים עלתה על סך היתרות העומדות לרשות עובדים אלו יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים עבור ההפרש- "סכום לעובדי 2007".

2.  הוראות המס החלות על מעסיק במשיכת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים-
במשיכת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים, הסכום שנפדה יחשב כהכנסה חייבת לפי סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה. קיזוז הפסדים כנגד הכנסה זו יעשה בתנאים המצטברים הבאים:

 • הסכום שנמשך אינו עולה על הסכום העודף בקופה המרכזית. הסכום העודף הוא ההפרש בין היתרה הצבורה בקופה המרכזית לבין 110% מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007.
 • אין הכנסה אחרת ממנה ניתן לקזז את ההפסד.
 • המשיכה היא לפי תקנות קופות גמל, חוזרי רשות שוק ההון ותקנון הקופה.

3. קופה מרכזית לפיצויים-הוראות רלוונטיות לחברות המנהלות:
החל מיום 01.01.2019, על ריבית ורווחים הנצברים בקופות מרכזיות לפיצויים יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי במקור, כאילו הופקו או נצמחו במישרין על ידי הבעלים של הקופה המרכזית.
העברת כספים מהקופה המרכזית למעביד או למחליף של המעביד במקרה פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תתבצע רק אם כל תביעות העובדים סולקו, קיימת התאמה לתקנון הקופה וכן ניתנה על כך החלטה שיפוטית.
בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה המרכזית כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2019, וזאת למרות שלא נמשכו כספים מהקופה.

טיפול בעודף סכומים בקופה המרכזית
במידה ולאחר בדיקת המעסיק, ישנו סכום עודף בקופה מרכזית מעל 10%, ראשי המעסיק לפעול לפי הוראות אלה:

 1. המעסיק יוכל למשוך את הסכום העודף, בקופה המרכזית, עד לגובה ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים שביצע במהלך השנה, עבור כל עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם.
 2. ההעברה מהקופה המרכזית למעסיק, כמצוין בסעיף 4.1 לעיל, תהווה הכנסה בידי המעסיק לפי סעיף 3(ד) לפקודה, ומנגד, ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים, תותרנה בניכוי לפי סעיף 17(5) לפקודה.
 3. במידה ולא ינוצל כל העודף בקופה המרכזית, לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפי סעיף 17(5) לפקודה עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.
 4. יש לבצע בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית בהתאם לחבות עבור עובדי 2007 אחת לשנה, עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה עוקבת, על ידי מתן הוראה ישירה לקופה מרכזית לפיצויים, ולאחר שנתקבל אישור רואה חשבון של המעסיק או עורך דין לגבי הכספים אשר הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים, הפקדות שוטפות והצגת תחשיב העודף בקופה מרכזית.

בהקשר זה יצוין כי רשות המיסים פרסמה טופס "בקשה למשיכת סכום העודף וחישוב סכום העודף", שמספרו 417. על המעסיק לצרף לדוח השנתי של שנת המס שלגביה נערכה בדיקת סכום העודף בקופה המרכזית, ולדוח השנתי של שנת המס שבה נמשך סכום העודף מהקופה המרכזית, העתק מטופס 417 ואישור מהקופה המרכזית על הסכומים ששולמו למעסיק והמס שנוכה מהם.

בדיקת העודפים בקופות המרכזיות לפיצויים צריכה להיעשות עד ליום 31.03.2020.

באמצעות טופס 417 ובצירוף אישור של רואה חשבון, יש לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ולבקש להשיבו למעסיק.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2019, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.


לצפייה בחוזר המלא של רשות המיסים יש ללחוץ כאן.