מאי 2013

נושא 1: פסיקות חדשות  בנושא הכנסות מלצרים מדמי תשר

סוגיית יחוס ההכנסה של דמי תשר למלצר או למעסיקו הינה סוגיה מעוררת מחלוקת  ומערבת תחומי משפט שונים ובהם דיני המס, דיני הביטוח הלאומי ודיני העבודה.
באחת הפסיקות האחרונות בנושא מיום 14.4.2013 קבע בית המשפט העליון (בדנג"ץ 5967/10) כי מאחר ומדובר בסוגיה מורכבת בעלת השלכות רבות, שאלת סיווג הכנסתם של מלצרים מדמי תשר, לעניין חוק הביטוח הלאומי, מתאימה להסדרה בידי המחוקק ולא בבירור שיפוטי ואין ליצור הסדר משפטי חדש בנוגע למעמד דמי התשר. כמו כן, קבע בית המשפט כי אין לקבל את העמדה הטוענת כי דמי תשר צריכים להיחשב כהכנסה של המסעדה אשר ממנה ישולם למלצרים שכר שעליו ינוכו מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי . משמעות פסק דין זה היא כי דמי תשר ייחשבו כהכנסה של המלצר.
חשוב לציין כי פסק דין זה הינו המשך של פסיקות קודמות של בית המשפט העליון, כגון נייט קופי בע"מ (ע"מ 11572) ופרשת ליברמן (ע"א 9229/99), אשר התבססו בעיקרם על הלכת ספארי הולדינגס (ע"א 476/87), בהן נקבע כי דמי תשר שהתקבלו באופן וולונטרי  מהלקוח לידי המלצר, לא ייחשבו כהכנסה של המסעדה אלא כהכנסה של המלצר בלבד.

יש להדגיש כי מצב שבו דמי התשר משולמים כדרישה של המסעדה או שהארוחה והתשר משולמים באותו אמצעי תשלום , תחשב ההכנסה מדמי התשר כהכנסה של המסעדה על כל המשתמע מכך.

נושא 2: עידוד פרויקטים משותפים במו"פ בין חברות ישראליות לבין תאגידים הרב – לאומיים.

במסגרת תכנית המדען הראשי לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים נחתם הסכם בין לשכת המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לתאגידים הרב-לאומיים כמו תאגיד הצרפתי "ארקמה" ותאגיד האמריקני "לייף טכנולוג'יס" שמטרתם עידוד פרויקטים משותפים במו"פ בין חברות ישראליות לבין תאגידים הרב-לאומיים ושילוב חברות ישראליות בפעילות של תאגידים אלה.
למידע נוסף אודות התאגידים, תחומי העניין ופעילויות ניתן לעיין באתרי התאגידים:
ארקמה- http://www.arkema.com ; לייף טכנולוג'יס- http://www.lifetech.com
חברות הרואות עצמן מתאימות, מוזמנות בזאת להגיש הצעותיהן לשיתופי פעולה במו"פ לתאגידים הנ"ל (כתובות דוא"ל ניתן להשיג אצלנו)  לשם בחינת אפשרויות שיתוף הפעולה.  באם יוחלט ע"י התאגיד הרלוונטי לשתף פעולה עם חברה מציעה, תוכל החברה להגיש בקשה ללשכת המדען .
במסגרת התכנית לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב- לאומיים תוכל החברה ליהנות מהתמריצים הבאים:
מענק מלשכת המדען הראשי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט שיתוף הפעולה. חברה מאזור עדיפות לאומית א' תזכה לתוספת נוספת של 10%.
יתכן סיוע נוסף של התאגידים עצמם בכסף או שווה-כסף מעבר לשיעור המענק של לשכת המדען הראשי. הסיוע יכול לכלול השקעה כספית, יעוץ טכנולוגי ורגולטורי, השאלת ציוד לצורך הפיתוח, שימוש במעבדות לביצוע ניסויים וכיו"ב.
מידע נוסף אודות התכנית מצוי באתר האינטרנט של מתימו"פ בכתובת: http://www.matimop.org.il/global_enterprise.html

נושא 3: הארכת תוקף הוראות השעה בדבר תשלום מע"מ על בסיס מזומן

תיקון 42 לחוק מע"מ משנת 2012 הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ , בין היתר ל:

  • יצרנים וקמעונאים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪.
  • נותני שירותים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 ₪.
  • בעלי מקצועות חופשיים.

אותו תיקון הגביל את ההטבה ליצרנים עד ליום 31.3.2013.

ביום 13.5.2013 פורסמו תקנות מע"מ המאריכות את תוקפן של הוראת השעה, ביחס ליצרנים, בדבר תשלום מע"מ על בסיס מזומן עד ליום 31.12.2014.

אורכה זו מהווה הטבה לעוסקים קטנים מאחר ועוסקים אלו ידווחו על עסקאותיהם ויחויבו במע"מ רק במועד בו קיבלו את התקבולים בפועל ולא במועד מסירת המוצר.

בנוסף, על פי הוראת השעה, עוסקים שמחזורם עד 1,500,000 ₪ ישלמו מע"מ אחת לחודשיים. הוראת שעה זו, גם היא הוארכה עד ליום 31.12.2014.