חוזר אפריל 2019: מיסוי מתנות

הגדרת מתנה
מתנה אינה מוגדרת בפקודת מס הכנסה ואינה מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין, לאור זאת ניתן לפנות לחוק המתנה לפיו מתנה היא : " הקניית נכס שלא בתמורה. דבר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מיטלטלין או זכויות. מתנה יכול שתהיה בוויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו".

מכאן, על מנת שהגדרת מתנה תתקיים, יש לוודא שלא מתקבלת תמורה נגדית עבור הנכס (לעניין זה, מתנה נגדית עשויה להיחשב כתמורה).

שי לחג

מעסיקים רבים נוהגים לתת שי לחג לעובדיהם. שי לחג עשוי להינתן במזומן, בהמחאה, בתווי קניה או במוצר מסוים.
שי לחג נחשב כטובת הנאה לעובד לכן חייב במס לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, ככל טובת הנאה אחרת. מכאן שיש לזקוף לעובד את שווי המתנה במשכורתו.
גובה ההטבה הנזקפת במשכורת: כעקרון יש לזקוף לעובד שווי לפי ערכם הנקוב של תווי הקנייה, אולם במקרה בו רכש המעסיק את התווים באופן מרוכז , ניתן יהיה לחייב את עובד במס לפי הסכום ששילם המעסיק עבור התלושים.
"במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך אינה נכללת בשווי ההטבה.
על כן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הינו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הנקוב של תווי השי."
גילום שווי ההטבה: לא קיימת הוראה בחוק לעניין גילום שווי ההטבה, אולם מעבידים רבים נוהגים לגלם את שווי ההטבה.
השתתפות המעביד בשי שניתן על ידי ועד עובדים:  במקרה בו המעביד השתתף בעלות המתנה המחושבת לפי כמות העובדים – יש לראות בכך כשי שניתן מהמעביד לעובד, ויחולו עליו כל הכללים המפורטים לעיל.
לעומת זאת, במידה והמעביד משתתף ברכישה בסכום גלובאלי שלא ניתן ליחסו לעובדים הספציפיים – השתתפותו לא תוכר כטובת הנאה בידי העובד, אף גם לא תוכר כהוצאה בידי המעביד, ותחויב לעניין זה כהוצאה עודפת.


מתנות לעובדים לאירועים אישיים או משפחתיים

מתנות בסכום סביר שקיבל העובד לרגל אירוע אישי, כגון חתונה, הולדת ילדים, בר/בת-מצווה וכדומה, לא יחשבו כהכנסת עבודה בידי העובד ואין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין עד 210 ש"ח (נכון לשנת 2018) למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה. כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר.
המעביד יוכל לנכות כהוצאה מוכרת תשלום כאמור, ובכפוף לאותה מגבלת סכום לכל מתנה. הסכום העודף לא יוכר ויחשב להוצאה עודפת.

מתנות ללקוחות וספקים
לעניין לקוחות וספקים לא קיימת הבחנה בין מתנות לחגים לבין מתנות לרגל אירוע אישי או משפחתי. סכום ההוצאה המותר, המתייחס לשנה מסוימת ולאדם מסוים נקבע אף הוא בתקנות, ועומד בשנת המס 2018 על 210 ש"ח, וכל תשלום מעבר לכך לא יוכר וייחשב להוצאה עודפת.
מקבל המתנה, אינו נדרש להכיר בה כהכנסה.
על-פי התקנות נדרש לציין את שם מקבל המתנה, הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

חיוב במע"מ בעת מתן מתנה
מעביד שנתן לעובד שי לחג בצורת מוצר מסוים (לדוגמא בקבוק יין או שוקולד) ששולם כנגד חשבונית מס, יש לזקוף שווי לעובד כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס.