מרץ 2011

הטבות במס בהשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2011-2012 , נקבעו הטבות מס משמעותיות ליחידים וחברות
בהקשר לעידוד השקעות בחברות תעשיה עתירות ידע. חשוב להדגיש, כי הטבות המס הינן
זמניות וניתן לנצלן בהתקיים תנאים מקדימים (להלן: הוראת השעה").
מדובר על הטבות מרחיקות לכת, ההופכות השקעה הונית להוצאה מוכרת לצרכי חישובי
מס הכנסה.

הטבות המס מתייחסות ל 3- מישורים עיקריים:

נושא 1 – הטבות מס ליחידים

בהתאם להוראת השעה, יחיד אשר ישקיע עד 5 מיליון ש"ח במניות של חברת מטרה (הגדרה
בהמשך), יוכל לדרוש את כל סכום ההשקעה כהוצאה. ההוצאה תיפרס על פני 3 שנים.
להלן התנאים לקבלת ההטבה:

א. תילקח בחשבון השקעה מזכה אשר תשולם לחברת מטרה בתקופה שבין 1 לינואר
2011 ועד 31 לדצמבר 2015.
ב. על היחיד להחזיק במניות שהוקצו לו במשך כל תקופת ההטבות, קרי עד 31
לדצמבר 2015.
ג. יש להקפיד, כי מטרת ההשקעה איננה הימנעות ממס או הפחתות מס בלתי
נאותות.

השקעה מזכה – השקעת יחיד בחברת מטרה, בשנת מס כלשהי, בשלה הוקצו ליחיד מניות
בחברת המטרה באותה השנה.

חברת מטרה – מדובר על חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים
בישראל ושהתקיימו לגבי ההשקעה המזכה כל אלה:

א. במהלך כל תקופת ההטבה לא נרשם נייר ערך כלשהו של החברה למסחר בבורסה.
ב. 75% לפחות מסכום השקעת היחיד, בשלה הוקצו המניות, משמשים למחקר ופיתוח,
זאת לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.
ג. 75% לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה, הוצאו בישראל.
ד. בשנה בה שולם סכום ההשקעה המזכה ובשנה שאחריה, לא עלו הכנסותיה של
החברה על 50% מסכום הוצאות המחקר והפיתוח.
ה. במסגרת תקופת ההטבה, הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לצורך קידום או פיתוח
של מפעל אשר נימצא בבעלות החברה.
ו. עד לשנת המס, בה מתקיים האמור בפסקה (ב'), בכל אחת משנות המס במהלך
תקופת ההטבה, הוצאות המו"פ מהוות 70% לפחות מכלל הוצאות החברה.
לצורך חישוב סכום ההשקעה המזכה, יילקחו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד
בחברת המטרה וכן השקעות מזכות שביצע קרובו בחברה.
נושא 2 – הטבות מס לחברה
בהתאם להוראת השעה נקבע, כי סכום הרכישה הנקי ששולם על ידי חברה רוכשת לצורך
רכישת אמצעי שליטה בחברה מזכה, לא יירשם כהשקעה הונית אלא יופחת על פני 5 שנים.
דין ההפחתה כדין הוצאה מוכרת, כלומר, ניתנת לקיזוז כנגד הכנסה מכל מקור.
יודגש, כי אין מגבלת סכום השקעה.

להלן התנאים לקבלת ההטבה:
א. ההשקעה שולמה בתקופה שבין 1 לינואר 2011 עד ליום 31 בדצמבר 2015.
ב. מדובר על רכישה של 80% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.
ג. החברה הרוכשת והחברה המזכה לא היו קרובות טרם ביצוע ההשקעות.
ד. יש לקבל אישור של מנהל רשות המיסים, כי מטרת ההשקעה איננה הימנעות ממס
או הפחתות מס בלתי נאותות.
חברה רוכשת – מדובר על חברה שהתאגדה בישראל, השליטה והניהול על עסקיה אף הם
בישראל ושמתקיימים לגביה, כל אלה:

א. עונה להגדרת חברה מוטבת או חברה מועדפת, כהגדרתן בחוק עידוד השקעות הון.
ב. הוצאות המו"פ אשר הוציא מפעל שבבעלות החברה הרוכשת, לאחר הפחתת מענקים
לפי חוק עידוד השקעות הון, לא פחתו מ 7%- מהמחזור בשנת המס או 7% מהמחזור
בשנת המס ושנת המס הקודמת.
ג. 20% לפחות מכלל העובדים בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנת המס שקדמה
לה, הם עובדים אקדמאים.
ד. ב 12- החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לחברה הרוכשת יותר מ 25%- באחד
או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה.

חברה מזכה – חברה שהתאגדה בישראל, השליטה וניהול על עסקיה מופעלים בישראל
ושהתקיימו לגביה כל אלה:

א. בשנת הרכישה לא רשום נייר ערך כלשהו של החברה למסחר בבורסה.
ב. עונה להגדרת חברה מוטבת או חברה מועדפת, כהגדרתן בחוק עידוד השקעות הון.
ג. הוצאות המו"פ אשר הוציא מפעל שבבעלות החברה המזכה, לאחר הפחתת מענקים
לפי חוק עידוד השקעות הון, לא פחתו מ 25%- מהמחזור בשנת המס או 25%
מהמחזור בשנת המס ושנת המס הקודמת.
ד. 40% לפחות מכלל העובדים בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנת המס שקדמה
לה, הם עובדים אקדמאים.
ה. במשך 3 השנים הראשונות של תקופת ההפחתה, הוצאו הוצאות המו"פ לצורך קידום
או פיתוח המפעל שבבעלות החברה המזכה או החברה הרוכשת ו 75%- לפחות
מהוצאות המו"פ בכל שנה הוצאו בישראל.
ו. בשנת הרכישה אין לחברה המזכה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, בין
אם בישראל ובין אם מחוץ לישראל.
ז. בשנת הרכישה החברה המזכה לא מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר
בני אדם או אם היא מחזיקה באמצעי השליטה כאמור, פעילותו של חבר בני האדם
טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה.

 

נושא 3 – הטבת מס למדענים ישראלים השוהים בחו"ל או מדענים שהם
עולים חדשים

בהתאם לחוק הקיים, לאחר תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, קיימות הטבות מס לעולים
חדשים ותושבים חוזרים. ההטבה הינה בדמות פטור ממס במשך 10 שנים (כפוף לתנאי
החוק) על הכנסות מתמלוגים שמקורם מחוץ לישראל, בגין פיתוח מוצר המבוסס על ידע
שנצבר לפני עלייתו או חזרתו לארץ.

במסגרת חוק ההסדרים נקבע, כי, יחיד שהוא עולה חדש או תושב חוזר (היה תושב חוץ 6
שנים רצופות לפחות) שהוזמן, בהיותו תושב חוץ, לעבוד במוסד אקדמאי או בבית חולים
בישראל, זכאי לפטור בגין הכנסה מתמלוגים שיקבל מחברת יישום שבבעלות המוסד איתו
התקשר בהסכם לפיתוח מוצר, זאת למשך 5 שנות מס. תחילת הפטור בשנת המס הראשונה
בה החל לקבל את התמלוגים.

להלן התנאים לקבלת הפטור:
א. התושב המוטב התקשר בהסכם עם חברת יישום תוך שנתיים מתום שנת המס בה
עלה או חזר לישראל.
ב. יש לקבל אישור של מנהל רשות המיסים, כי מטרת ההסכם איננה הימנעות ממס או
הפחתות מס בלתי נאותות.

תושב מוטב – יחיד שהיה לראשונה תושב ישראל או תושב חוזר מיום 01 לינואר 2011 עד 31
לדצמבר 2015.

תושב חוזר – יחיד ששב להיות תושב ישראל מיום 1 לינואר 2011 ועד 31 לדצמבר 2015 , זאת
לאחר שהיה תושב חוץ לפחות במשך 6 שנים רצופות.
מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל,
מבלי להיוועץ בשותף המטפל.
בכבוד רב,
ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון