משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

 

  1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, נקבע כי  מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.
  2. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, נקבע כי מענק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.
  3. על פי חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), תש"ף – 2020, נקבע כי מענק לפי חוק זה, (להלן: "מענק עידוד תעסוקה"), לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

 

לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

א. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.

ב. יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים.

ג. התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב  בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ד. התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ה. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.

ו. נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.

לפרסום המלא באתר רשות המיסים לחצ/י כאן