משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הלוואה בערבות המדינה– עד 500 אלפי ש"ח או יותר ?

התפשטות נגיף הקורונה גוררת את העסקים לאתגרים כלכליים רבים, משרד האוצר הודיע על פתיחת  מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה כדי לסייע בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על המשק. -להלן מדריך לקבלת הלוואה בערבות המדינה.

הלוואה בערבות המדינה פרושה שבמקרה של חדלות פרעון המדינה עברה (ראו אחוז רלבנטי מטה), ניתן לקבל הלוואה לפי הגבוהה מבין 500 אלפי ש"ח או 8% מהמחזור השנתי האחרון.

הריבית הינה ריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי (הלוואה תינתן רק ע"י אחד מארבעת הבנקים – לאומי, מזרחי-טפחות, אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט.

להלן, תנאי הסף לקבלת הלוואה בקרן הלוואות בערבות המדינה

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה.
 • מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪.
 • חשבון העסק או חשבונו האישי של מי בעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
 • אין חובות לרשויות המס והעסק לא נמצא בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הגבלות, עיקולים או תיק בהוצאה לפועל .
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

להלן, תנאי ההלוואה – במסלול הקורונה:

 • ניתן לקחת את ההלוואה לתקופה של עד 5 שנים.
 • אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה לתקופה של עד 12 חודשים.
 • ערבות מדינה בשיעור של 85%.
 • הלווה נדרש להעמיד בטחונות עד 5% מסכום ההלוואה בלבד, אך ערבותו מתייחסת לסכום ההלוואה כולו.
 • זמני הטיפול בגוף המתאם יהיו עד 5 ימי עסקים.
 • צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל-9 ימי עבודה בלבד.
 • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪.
 • ההצהרה בדבר החוב השוטף של הלקוח לרשויות המס תתייחס רק לחובות שוטפים שהתהוו טרם משבר הקורונה.
 • ניתן לקבל הלוואות גם לזמן קצר ולא רק ל-60 חודשים.
      כל בקשה במסלול לנפגעי קורונה תוגש בצירוף המסמכים הבאים:
  
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשת ההלוואהגורם מטפל
1. נדרש למלא שאלון לבקשת הלוואה עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה (בפורמט word).מגיש הבקשה וחתימת רואה החשבון
2.  סט תצהירים לבקשת הלוואה עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה.מגיש הבקשה
3.  לחברה המבקשת הלוואה במסלול הקמה או השקעה יש לצרף תצהיר על השקעת הון עצמי בסך 20% מההשקעה.מגיש הבקשה
4. אישור תשלום אגרת הגשת בקשה מהקרן- הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ המשולמים לפקודת אגף החשב הכללי במשרד האוצר. התשלום יבוצע בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית באמצעות שרת התשלומים הממשלתי (לתשלום לחץ כאן).מגיש הבקשה
5.  תדפיס רשם חברות (להפקת תדפיס מרשם החברות לחץ כאן).מגיש הבקשה- ניתן להיעזר ברואה החשבון
6. צילום ת"ז והספח של הבעלים.מגיש הבקשה
7.  דו"חות ומידע פיננסי:
דו"חות מבוקרים לשנים 2016-2017. החל מה- 01/05/19 חברה בינונית נדרשת לצרף דו"חות מבוקרים לשנת 2018, והחל מה-01/08/19 גם חברה קטנה.רואה החשבון
מאזן בוחן לשנים[1] 2018-2019 (תוצאתי + מאזני).רואה החשבון
דו"חות מע"מ לשנים 2018-2019.רואה החשבון
טפסי 102 לביטוח לאומי על העסקת עובדים לשנים 2018-2019.חשב שכר
דוחות בנקאיים וחוץ בנקאיים- בכל חשבונות החברה:
ריכוז יתרותמגיש הבקשה
פירוט הלוואותמגיש הבקשה
דפי עו"ש בגין שלושה חודשים אחרוניםמגיש הבקשה
לחברה בה בעל המניות מחזיק ביותר מ-70% מהמניות יש לצרף את המסמכים הנ"ל גם לגבי החשבונות הפרטיים של בעלי המניות בחברה.מגיש הבקשה
בגין חברות קשורות ועסקים קשורים[2] (במידה ויש):
דוחות מבוקרים או סקורים לשנים 2016-2017. החל מה- 01/05/19 חברה בינונית נדרשת לצרף דו"חות מבוקרים לשנת 2018, והחל מה-01/08/19 גם חברה קטנה.רואה החשבון
מאזן בוחן לשנים 2018-2019 (תוצאתי + מאזני).מנהל החשבונות
ריכוז יתרות של כלל חשבונות הבנקמגיש הבקשה
במידה והחברה או העסק לא פעילים יש להציג לכך אישור רו"ח עם התייחסות לעניין העדר חובות לרשויות המדינה.רואה החשבון
8. כל מסמך נוסף התומך בבקשת ההלוואה (לדוגמא- הצעות מחיר, חוזה שכירות, רשימת פרויקטים קיימים ועתידיים, חוזים חתומים וכיוצא באלה).מגיש הבקשה
[1] יש לדרוש מאזן לשנה הנוכחית, ובמידה ואין דוחות מבוקרים, גם  לשנה קודמת.
[2] חברה או עסק שבשליטת בעלי העסק המגיש את בקשת ההלוואה, או שבשליטת אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה.