משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- חיוב מע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות

מענק פעימה 3 בגין הוצאות קבועות מהווה הכנסה רגילה לצרכי מס.  טרם נקבעה התייחסות משרד האוצר לעניין מע"מ. נוסח חוק מע"מ, מחייב תמיכות כגון מענקי החזר הוצאות במע"מ , עקב כך, המלצת המשרד: כל מי שקיבל את המענק בימים אלה ובמידה ולא תתקבל החלטה אחרת בנושא עד 14 יום ממועד קבלת המענק לחשבון הבנק – על מקבל המענק להנפיק חשבונית מס בגין המענק (שהסכום שנתקבל כולל מע״מ) ולשלם בגינו את המע״מ ולכלול אותו במחזור לעניין חיוב במקדמות.

במקרה בו יוחלט לאחר הפקת  החשבונית, כי המענק לא חייב במע״מ ניתן יהיה להפיק חשבונית זיכוי ולדרוש חזרה את המע״מ ששולם בגין המענק.

לגבי ניכוי מס במקור:

המענק המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.
לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס.
לעוסק בעל אישור לניכוי מס בשיעור מופחת  ינוכה מס  בהתאם לאישור המעודכן המצוי בידי רשות המיסים נכון ליום התשלום.

מומלץ לוודא, בטרם הגשת הבקשה, כי קיים אישור מתאים במערכת במערכי/במרשמי רשות המסים (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של רשות המסים(.
עוסק אשר אין בידיו אישור כאמור,  ינוכה מס במקור בשיעור של 20%, מסכום המענק לו זכאי העוסק.

לעמוד שאלות ותשובות בנודע למענק לחצ/י כאן.