משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- שינוי בעניין מענק הפעימה השלישית – מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות

במטרה להביא בחשבון את ההשפעה הכלכלית המאוחרת של התפשטות נגיף הקורונה על עוסקים שמדווחים לרשות המיסים על בסיס מזומן, הוחלט על שני מסלולים לקבלת מענק פעימה שלישית.
המסלול הראשון – בו אופן חישוב ירידת המחזורים יהיה על בסיס החודשים מרץ – אפריל לבין התקופה המקבילה בשנת 2019.

המסלול השני עבור עוסקים המדווחים על בסיס מזומן- אופן חישוב ירידת המחזורים יהיה השוואה שבין התקופה מרץ עד יוני 2020 (לחלק ב-2), לבין התקופה המקבילה בשנת 2019 ייקרא "מסלול מאוחר".

תנאי הזכאות למענק במסלול המאוחר בנוסף לתנאי הזכאות למענק במסלול המיידי, יחולו התנאים שמפורטים להלן:

  • העוסק מתחייב במס, לפי חוק מס ערך מוסף, עם קבלת התמורה לעסקה.
  • העוסק מקבל את עיקר התקבולים השוטפים לעסקו, בפיגור של למעלה מ-30 ימים מיום ביצוע העסקה.
  • הפרש המחזורים של העוסק במסלול המיידי, ככל שישנו, אינו עולה על 60% ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס.
  • בקשה לקבלת מענק במסלול המאוחר תהיה בתוך 90 ימים מיום 15 ביולי 2020.
  • עוסק שהגיש בקשה לקבלת מענק במסלול המיידי עד ליום 5 ביולי 2020, יהיה רשאי לשנותה לבקשה לקבלת מענק במסלול המאוחר; החל מיום 12 ביולי 2020, עוסק יהיה רשאי להגיש בקשה למענק לאחד מבין שני המסלולים המוצעים, על פי בחירתו, אך לא יהיה זכאי לשנות לאחר מכן את בחירתו.
  • נקבע כי סכום המענק של עוסקים שמחזור העסקאות שלהם עולה על 300,000 שקלים חדשים, לא יפחת מ-3,025 ש"ח. לצורך כך יתוקן סעיף 2(ב), כך שבמקום "ובלבד שלא יעלה על 400 אלף שקלים חדשים" יבואו "אולם, לא יפחת מ-3,025 ש"ח ולא יעלה על 400 אלף ש"ח".
  • מתן סמכויות למנהל רשות המסים להפעיל שיקול דעת ולהגדיל או להקטין את מקדם שיעור ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

לפרסום באתר רשות המיסים לחצ/י כאן.