משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- פחת בשיעור מואץ

כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה- 30 ביוני 2021.

לפי תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, נקבע כי נישום הפועל בישראל, יהיה רשאי לבקש, כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הדין הקיים, הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, ויביא לכך שנטל המס עליהם יקטן באותם שנים.

הטבת הפחת המואץ על הציוד שנרכש, מותנית בכך שהציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30.6.2021, לפי המאוחר מבניהם. הפעלת הציוד במפעל תעשייתי יכולה להיעשות תוך תשעה חודשים.

נישום אשר יבחר בניכוי פחת מואץ, בחירתו תחול על כל הציוד אשר נרכש בתקופה האמורה.

ההטבה תחול רק בגין ציוד המשמש במישרין לפעילות העסקית של העסק בישראל.

להלן מספר דוגמאות לציוד שרכישתו מעלה תהיות לגבי האם נכלל בתקנות הפחת המואץ או לא:

  1. מצלמות אבטחה- שדרוג מצלמות האבטחה במשרד מהווה ציוד שנרכש אך לא הכרחי לפעילותו העסקית של העסק במישרין.
  2. רכב פרטי לעובד משרדי- במידה ומדובר על רכב פרטי שנרכש עבור עובד משרדי שמשתמש ברכב רק על מנת להגיע מהעבודה לביתו ולא משתמש ברכב לצרכים עסקיים לא ניתן להעיד בוודאות שמדובר על ציוד שנרכש במישרין לצרכי פעילותו.
  3. רכב פרטי לאיש מכירות- הגדרת "רכב עבודה" – רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים; ולכן רכב של איש מכירות לא יכול להיכנס לתחולת התקנות.
  4. רכישת מכונת קפה לעסק- לא מהווה רכוש קבוע המשמש במישרין לפעילותו של העסק, העסק יכול לפעול גם ללא מכונת הקפה.

 

תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:

  1. רכישה מקרוב
  2. רכישה ללא תמורה
  3. רכישה לפי סעיף 85 לפקודה
  4. רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה (מיזוגים ושינוי מבני)
  5. נישום אשר קיבל זכות נפט כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, זיכיון   או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש ממשאבי טבע, התשע"א-2011 לצורך הפעילות שבעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה כאמור.

לצפייה בתקנות המלאות לחצ/י כאן