נובמבר 2011

בעקבות פרסום תזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי, להלן עדכונים לחוזר הקודם שפורסם על ידינו

בנושא זה :

  1. שיעור מס החברות – הועדה המליצה על העלאת שיעור מס החברות ל- 25% בשנת 2012. נכון להיום, לא ידוע לגבי שינוי שיעור זה בעתיד.
  2. שיעור המס על הכנסות הוניות – המועד המוצע לשינוי אחוזי המס בנוגע לדיבידנד הינו ינואר 2012.

נושא 1– חוזר מס הכנסה 11/2011 – קיזוז הפסדים במפעל מעורב

 

חוזר זה מבהיר את אופן ייחוס וקיזוז הפסדים שמקורם במפעל מעורב. סעיף 74 החדש לחוק עידוד השקעות הון (שהוחלף במסגרת תיקון מספר 60), בא להסביר את אופן ייחוס ההכנסה החייבת ממפעל תעשייתי שהוא מפעל מעורב לחלקי המפעל השונים.

ע"פ סעיף זה, מפעל מעורב הינו מפעל שנעשתה בו הרחבה אחת או יותר ושמתקיימים בו אחד מאלו:

חלקו הוא מפעל מאושר וחלקו אינו מפעל מאושר.
חלקו הוא מפעל מוטב וחלקו אינו מפעל מוטב.
יש בו מספר חלקים מאושרים או מספר חלקים מוטבים, שהוקמו במועדים שונים.
החוזר מתבסס על ההלכות שנקבעו בפסקי דין כרמל אולפנים ומודול בטון.

פס"ד כרמל אולפנים- עוסק בקיזוז הפסדים מועברים שנוצרו מפעילות מפעל מאושר.

החברה נוסדה בשנת 1988 ובאותה שנה קיבלה אישור להקמת מפעל במסלול המענקים. בשנת 1995 אישר מרכז ההשקעות לחברה כתב אישור נוסף להרחבת המפעל במסלול חלופי. לחברה נבעו הפסדים רבים בשנות פעילותה הראשונות, עד לשנת המס 1996 שבה נבעה לחברה לראשונה הכנסה חייבת. ההכנסה כללה הכנסות משני המסלולים המאושרים וכמו כן הכנסה שמקורה בנכסים שלא אושרו, כלומר הכנסות רגילות, חייבות בשיעור מס חברות.

המחלוקת המשפטית הייתה מאילו הכנסות זכאית החברה לקזז את הפסדיה המועברים שנצברו עד לשנת 1996. החברה בחרה לנקוט בעמדה כי הכנסה חייבת לפי סעיף זה הינה ההכנסה השוטפת, מכל המקורות, לפני קיזוז הפסדי העבר, כלומר, במקרה זה החברה קיזזה את ההפסדים מההכנסה הרגילה בעלת שיעור המס הגבוה יותר. פקיד השומה טען כי ההכנסה החייבת הינה ההכנסה השוטפת לאחר קיזוז הפסדי העבר ורק את הכנסה זו יש לפצל בהתאם לחלקי המפעל. כלומר, יש לקזז תחילה את ההפסדים המועברים כנגד ההכנסה מכל המקורות ורק את היתרה יש לפצל בהתאם ליחס המפעלים השונים (הכנסה מאושרת / הכנסה רגילה).

 

בית המשפט העליון פסק כי אין לייחס את כל הפסדי העבר להכנסה הרגילה בלבד וקבע כי קיזוז ההפסדים יבוצע בהתאם לשנים שבהם נוצרו ההפסדים ובהתאם לחלקי המפעל המאושרים שהיו לחברה באותן שנים. כמו כן קבע בית המשפט כי הפסדים מועברים שהיו לחברה בטרם הפיכתה למפעל מאושר יש לקזז מפעילות מאותה תקופה. הפסדים מן העבר שנוצרו במפעל המעורב יש לייחס לכל פעילות המפעל המעורב בצורה פרופורציונאלית.

 

פס"ד מודול בטון– עוסק בקיזוז הפסדים שוטפים מעסק כנגד הכנסה פטורה ממפעל מאושר.

לחברה היו הכנסות פטורות ממפעל תעשייתי שהוא מפעל מאושר וכן הכנסות רגילות חייבות במס חברות ממפעלים אחרים. החברה החזיקה בחברת כלל בטון בע"מ, חברת בת אשר לא הייתה במעמד של מפעל מאושר. לחברת הבת הפסדים לצרכי מס. במסגרת הדוחות המאוחדים, קיזזה חברת מודול בטון בע"מ את הפסדיה של חברת הבת כנגד הכנסותיה הרגילות בלבד. את יתרת ההפסדים שנותרו העבירה לשנים הבאות. כלומר, החברה לא קיזזה את ההפסדים של חברת הבת כנגד הכנסותיה הפטורות.

לטענת פקיד השומה, החברה הייתה צריכה לקזז את יתרת הפסדיה של חברת הבת שלא קוזזו מההכנסות הרגילות כנגד ההכנסות הפטורות ולא להעבירן לשנים הבאות.

בית המשפט העליון קבע כי אין לחייב נישומים בקיזוז הפסדים שוטפים מעסק כנגד הכנסותיהם הפטורות מהמפעל המאושר וכי ניתן להעביר הפסדים אלו לשנים הבאות.

 

חשוב להדגיש כי:

  1. בהתאם להלכת פס"ד כרמל אולפנים, קיזוז הפסדים מועברים יתבצע כנגד הכנסות מכלל תוכניות המפעל שהיו קיימות במועד היווצרות ההפסד לרבות הכנסה פטורה.
  2. במידה ונותרת יתרת הפסד באחד מחלקי המפעל ומנגד קיים רווח בחלק אחר של המפעל, יש חובה לקזז את ההפסד כנגד הכנסה חייבת הנובעת מאחד מחלקי המפעל האחרים החייבים במס, מופחת או רגיל, בהתאם להעדפת החברה. במידה ולחברה חלק מפעל שבו קיימת הכנסה פטורה, לא תהא חובת קיזוז של יתרת ההפסד השוטף כנגד הכנסה פטורה זו, החברה תהא רשאית לעשות כך.
  3. הלכות שנקבעו בפסקי דין הנ"ל לא תקפות לגבי חברה שכל הכנסותיה נובעות ממפעלים מאושרים שאושרו לאחר תיקון 60. גם במידה ולחברה קיימת יתרת הפסדים שנוצרו לאחר תיקון 60, קיזוז ההפסדים יבוצע כאמור בסעיף 74 החדש.

 

נושא 2– תיקון שיעור הריבית לגבי הלוואות לפי סעיף 3 (ט) לפקודה

 

סעיף 3(ט) לפקודה מסדיר את אופן המיסוי של קבלת הלוואות ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (הלוואות מוזלות).

במסגרת תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)(תיקון), התשע"ב 2011 נקבע כי החל מיום 2.12.2012 שיעור הריבית לצורך הסעיף ישתנה לשיעור של 5.24% ללא הצמדה למדד (השיעור לפני התקנות הינו 4% ריבית + הצמדה למדד המחירים לצרכן). בנוסף נקבע כי על הלוואות שניתנו לעובד שאינו בעל שליטה ושסכומם נמוך מ- 7,320 ₪ תחול הצמדה בלבד.

לגבי הלוואות שניתנו לפני יום 02.12.2012, החישוב יעשה בצורה ליניארית, כלומר, יחול שיעור הריבית הישן עד ליום זה והחל מיום זה יחול שיעור הריבית החדש.

 

 

נושא 3 – בקשה לחברה משפחתית

 

הגשת בקשה לקבלת מעמד חברה משפחתית – על החברה להגיש בקשה לפקיד השומה תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה או לא יאוחר מחודש מתחילת שנת המס, כלומר עד ה- 30.11.2011. לבקשה יש לצרף את הסכמת הנישום שלו יוחסו ההכנסות וההפסדים של החברה.

 

הפסקת היות החברה משפחתית – חברה משפחתית זכאית לחזור בה מרצונה להיחשב לחברה משפחתית. החברה חייבת להודיע על כך לפקיד השומה עד למועד הגשת הדוח השנתי של אותה השנה לגביה אינה רוצה להיחשב כמשפחתית.

חשוב לציין כי אם במהלך השנה השתנו אחוזי האחזקה של הנישום הרשום (בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחים בחברה או החבר שהחברה ציינה בבקשתה הראשונית כי הוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחים), על החברה לבחור בנישום אחר על פי תנאי הסעיףולהודיע על כך לפקיד השומה יחד עם הגשת הדוח לאותה שנה. אם לא הודיעה על כך, החברה תאבד את זכאותה להיות חברה משפחתית לצרכי מס.

 

חברה שחדלה להיות משפחתית תוכל לשוב להיחשב ככזאת רק בתום שלוש שנות מס החל מהשנה בה חדלה להיות משפחתית.

 

 

 

 

 

נושא 4– הודעה על חישוב מס נפרד

 

על פי סעיף 66 ה לפקודה , יש למסור הודעה על חישוב נפרד לבני זוג עד חודש לפחות לפני תחילת עריכת החישוב הנפרד לבני הזוג.

חשוב לציין כי באם נמסרה בעבר הודעה כזו, ההודעה תהא תקפה למשך שלוש שנות מס שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים לחישוב נפרד. במידה ותקופה זו עברה, יש להודיע מחדש לפקיד השומה על רצון בני הזוג לחישוב נפרד.

 

 

 

 

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

 

 

בכבוד רב,

 

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון