ספטמבר 2014

הוראת שעה על בקשות מגילוי מרצון

 

ביום 7 בספטמבר 2014, פורסמה הוראת שעה בנושא הגשת בקשות לגילוי מרצון.

הוראת השעה הקודמת בנושא הינה משנת 2011, עליה ניתן לקרוא בחוזר משרדינו מחודש ספטמבר 2012.

הוראת השעה החדשה מאפשרת להגיש בקשות לגילוי מרצון אנונימיות (במסלול "הרגיל", ראה הרחבה בהמשך).

 

על פי ההוראה על כל בקשה להכיל את המידע שלהלן:

 1. פירוט מקור ההכנסות/ההון.
 2. פירוט סכום ההכנסה שהושמטה.
 3. אומדן המס לתשלום.
 4. מסמכים רלבנטיים.
 5. נספח א' (המצורף להוראת השעה) חתום על ידי מבקש הבקשה.

 

הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים אשר יעביר את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד שומה, מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכו') להמשך הטיפול.

 

על פי ההוראה, קיימות שתי אפשרויות לטיפול בבקשה:

 1. מסלול "רגיל"
 2. מסלול "מקוצר"

 

מסלול "רגיל" –

לאחר קביעת חבות המס הנובעת מהגשת הבקשה, על מבקש הבקשה למלא את נספח ב' (המצורף הן לנוהל גילוי מרצון והן להוראת השעה) ולפרט את שמו וזאת בתוך 90 יום ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם האזרחי ( אלא אם הוחלט אחרת על ידי הגורם האזרחי).

באם לא יימסר שמו של המבקש – הבקשה תידחה.

 

מסלול "מקוצר" –

ניתן להגיש בקשה במסלול זה בהתקיים שני תנאים מצטברים :

 1. סך ההון הנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪, ו-
 2. ההכנסה החייבת הנובעת מהגשת הבקשה אינה עולה על 500 אש"ח בשנת הדיווח.

 

במידה וקיימת עמידה בתנאים אלו, על מבקש הבקשה להגיש את נספח ג' (המצורף להוראת השעה).

במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות.

חשוב לציין כי כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו גם על בקשות במסלול המקוצר.

 

קיזוז הפסדים הנובעים מהגשת גילוי מרצון

 

להלן מספר כללי קיזוז הפסדים הנובעים מהגשת גילוי מרצון:

 • הפסדים יותרו בקיזוז רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון המדווחים בגילוי מרצון בשנות המס אליהן מתייחס הגילוי מרצון.
 • הפסדים שלא קוזזו בשנות המס עליהן דווח בגילוי מרצון לא יותרו בקיזוז בשנים הבאות.
 • הפסדים שהוצהרו בדוחות שקדמו למועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון לא ניתן לקזז כנגד רווחים עליהם הוצהר בגילוי מרצון.

 

 נוהל גילוי מרצון – דגשים

 

 1. קיימים מספר תנאים להליך גילוי מרצון , בין היתר:
 • הגילוי מרצון יעשה בתום לב.
 • במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה על ידי רשות המסים בנוגע למבקש הבקשה.
 • במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון (קיימים חריגים בנושא).
 1. הנוהל מפרט את דרך הפעולה בהגשת בקשה לגילוי מרצון.

 

 1. הנוהל מפרט סייגים לחסינות מפני הליך פלילי, בין היתר:
 • אדם יכול להגיש בקשה לגילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל בנסיבות מיוחדות.
 • לא ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
 • באם לא אושרה הבקשה, רשות המסים לא תעשה שימוש במידע שברשותה גם לא בהליך אזרחי.
 1. הנוהל מיום 7 בספטמבר 2014 מחליף כל נוהל או הוראת ביצוע קודמת בעניין גילוי מרצון.
 2. תחולה הנוהל הינה מיום פרסומה ועד ליום 31/12/2016.

 

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

 

בכבוד רב,

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון