ספטמבר 2019- טופס מחירי העברה- עדכון

לאחרונה פרסמה רשות המיסים עדכון לטופס 1385 בדבר הצהרה על עסקה בינלאומית (מחירי העברה).

השינויים המרכזיים בטופס 1385 חדש:

  1. מידע כללי:
  2. פרטי הנישום כוללים מספר תיק במס הכנסה, מספר תיק ניכויים, מספר טלפון, כתובת העסק, משרד פקיד השומה ומשרד פקיד השומה ניכויים.
  3. פרטי הצד הקשור לעסקה הכוללים את כתובתו של הצד הקשור.
  4. תיאור העסקה- יש להדגיש האם מדובר בהכנסה או הוצאה וזאת בנוסף למידע כפי שהיה נדרש הכולל את תחום הפעילות וסוג הנכס או השירות לפי העניין.
  5. פירוט לגבי העסקה הבינלאומית שבוצעה:
  6. ציון השיטה שננקטה- בטופס החדש נדרש הנישום לציין את השיטה שבה בחר לצורך קביעת תנאי השוק.
  7. שיעור הרווחיות- במידה ובחר הנישום בשיטה המשווה בין שיעור הרווחיות של העסקה הבינלאומית לבין שיעור הרווחיות בעסקה דומה, עליו יהיה לציין את שיעור הרווחיות בחלק ג' בטופס.
  8. סכום העסקה- על הנישום לציין את שיעור העסקה כפי שנרשם בדוחות הכספיים.
  9. דרישות הנוגעות לאימות החתימה על הטופס:

הטופס החדש מבקש חתימה של יחיד בעל תפקיד מוגדר בחברה, בעוד בעבר היה ניתן לחתום בתור חברה.

תחולה השימוש בטופס:

במענה לפניה שהתקבלה ברשות בנדון, הוחלט להיענות לבקשה, ולאפשר לחברות לדווח על גבי הטופס הישן בגין העסקאות בין לאומיות של שנת המס 2018 .לאור האמור, לגבי דוחות לשנת המס 2018, החברות תוכלנה לבחור בין דיווח של עסקאות בינלאומית על גבי ט' 1385 לפני עדכונו לבין דיווח של העסקאות כאמור על גבי ט' 1385 בגרסתו המעודכנת.

יובהר כי לגבי העסקאות הבינלאומיות לשנת המס 2019 ואילך, אשר ידווחו במסגרת הדוח השנתי לשנת המס 2019 ואילך, דיווחן ייערך על גבי ט' 1385 המעודכן בלבד.

לצפייה הטופס לחצ/י כאן.