ספטמבר 2019-יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים- תזכורת

תזכורת לכללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות מרכזיות
1. שמירת זכויות העובדים-
כספי הפיצויים שהופקדו נועדו להבטיח את זכויותיהם של עובדים אשר תקופת עבודתם החלה לפני היום הקובע (31.12.07). יש לבחון לתום שנת 2016 את זכויות העובדים שהחלו לעבוד בתקופה כאמור בשני מישורים:

  • האם קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי הפיצויים של העובדים אשר החלו לעבוד אצל המעסיק לפני היום הקובע. במידה וקיימת תביעה כזו, יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו- סכום זה יקרא "סכום במחלוקת".
    בנושא זה, יש לקבל הצהרה מהיועץ המשפטי של המעסיק.
  • ·          יש לבחון את חבות הפיצויים ללא הסכום שיועד במידה וקיימת תביעה משפטית וכן, את היתרות אשר עומדות לזכות אותם עובדים בקופות האישיות על שמם בלבד. במידה וחבות הפיצויים עלתה על סך היתרות העומדות לרשות עובדים אלו יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים עבור ההפרש- "סכום לעובדי 2007".

2.  הוראות המס החלות על מעסיק במשיכת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים-
במשיכת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים, הסכום שנפדה יחשב כהכנסה חייבת לפי סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה. קיזוז הפסדים כנגד הכנסה זו יעשה בתנאים המצטברים הבאים:

  • הסכום שנמשך אינו עולה על הסכום העודף בקופה המרכזית. הסכום העודף הוא ההפרש בין היתרה הצבורה בקופה המרכזית לבין 110% מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007.
  • אין הכנסה אחרת ממנה ניתן לקזז את ההפסד.
  • המשיכה היא לפי תקנות קופות גמל, חוזרי רשות שוק ההון ותקנון הקופה.

3. קופה מרכזית לפיצויים-הוראות רלוונטיות לחברות המנהלות:
בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה המרכזית כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת למרות שלא נמשכו כספים מהקופה.
החל מיום 01.01.2019, על ריבית ורווחים הנצברים בקופות מרכזיות לפיצויים יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי במקור, כאילו הופקו או נצמחו במישרין על ידי הבעלים של הקופה המרכזית.
העברת כספים מהקופה המרכזית למעביד או למחליף של המעביד במקרה פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תתבצע רק אם כל תביעות העובדים סולקו, קיימת התאמה לתקנון הקופה וכן ניתנה על כך החלטה שיפוטית.


בעדכון שפרסמה רשות המיסים היא הודיעה כי בדיקת קיום העודף בקופה המרכזית, כאמור בסעיף 3.1.2.2 לחוזר מס הכנסה, תעשה לתום שנת המס והבקשה למשיכת הכספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת. כך לדוגמה, בקשה למשיכת סכום העודף מהקופה המרכזית שתוגש לקופה עד ליום א' בתשרי תש"פ (30 בספטמבר 2019) תתייחס לחישוב סכום העודף לתום שנת המס 2018.

בהקשר זה יצוין כי רשות המיסים פרסמה טופס "בקשה למשיכת סכום העודף וחישוב סכום העודף", שמספרו 417. על המעסיק לצרף לדוח השנתי של שנת המס שלגביה נערכה בדיקת סכום העודף בקופה המרכזית, ולדוח השנתי של שנת המס שבה נמשך סכום העודף מהקופה המרכזית, העתק מטופס 417 ואישור מהקופה המרכזית על הסכומים ששולמו למעסיק והמס שנוכה מהם.

בדיקת העודפים בקופות המרכזיות לפיצויים צריכה להיעשות עד ליום 30.09.2019.

באמצעות טופס 417 ובצירוף אישור של רואה חשבון, יש לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ולבקש להשיבו למעסיק.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.


לצפייה בחוזר המלא של רשות המיסים יש ללחוץ כאן.