ספטמבר 2020- מיסוי מתנות לחגים

שי לחג נחשב לטובת הנאה, שחייבת במלואה בתשלום מס, ועל כן המעביד נדרש לכלול אותה כחלק ממשכורתו של העובד.

יש לזקוף את ההטבה בתלוש לפי הערך של התלוש או המתנה, אלא אם המעביד רכש את המתנות בהנחה בשיעור קבוע, ואז ניתן לחייב את העובד במס לפי עלות התלושים או המתנה, ולא לפי הערך הנקוב.

לעניין מע"מ- נותן המתנה לעובדיו לא יוכל להזדכות במע"מ התשומות הנובע מרכישת המתנות. כמו כן, מעסיק שמעניק לעובד מתנה חפצית כמו בקבוקי יין או כל מתנה אחרת ששולמה כנגד חשבונית מס, הרי יש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס.

המעסיק רשאי לספוג את עלויות המס הנלוות למתנה (באופן שבו ערך המתנה ניתן לעובד "נטו ממס"), אך אין חובה על המעסיק לעשות כן.

מתנות ללקוחות וספקים- על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ש"ח לאדם לשנה.

מקבל המתנה שאינו שכיר אצל נותנה אינו חייב במס בגינה, ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה, כאמור לעיל.

על פי התקנות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

ההגבלות שצוינו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים.