עדכון-עמדות חייבות בדיווח

לאחרונה, פרסמה רשות המסים 22 עמדות חדשות בנושא מס הכנסה לשנת 2019.

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף וסעיפים 231ד ו-231ה לפקודת המכס קובעים כי נישום העומד בסף הדיווח ונקט בעמדה החייבת בדיווח, ידווח על כך בדוח שהוא חייב בהגשתו.

על פי פקודת מס הכנסה, "עמדה חייבת בדיווח" הוגדרה כך:

1. היא עומדת בניגוד לעמדה אשר פרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על חמישה מיליון ש"ח באותה שנת מס או על עשרה מיליון ש"ח במהלך 4 שנות מס לכל היותר.

יחיד או חבר בני אדם אשר חייב בהגשת דוח על פי סעיפים 131 ו-166 לפקודה, יפרט בדוח

האם נקט בעמדה החייבת בדיווח.

את הטופס יש להגיש במועד הגשת הדוח או בתוך 60 ימים ממועד זה.

אדם אשר לא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח.

הוראות אלו יחולו על יחיד או חבר בני אדם אשר האמור בסעיפים א' או ב' להלן חלות עליו:
א) הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, עולה על שלושה מיליון ש"ח.

ב) הכנסתו בשנת המס כמשמעותה בסיף 89 לפקודה, עולה על מיליון וחצי ש"ח.

יובהר כי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2019 על כלל העמדות שפורסמו בשנים 2016-2019.

בין העמדות שפורסמו במס הכנסה ניתן למצוא בין היתר עמדות בנושא הענקת בונוס לעובדים במסווה של מניות, ייחוס ותנאי הכרת הוצאות ועוד.

לצפייה בעמדות שהתווספו ע"י רשות המסים לחצ/י כאן.

לצפייה ברשימת כל העמדות החייבות בדיווח שפורסמו בשנים 2016-2018 לחצ/י כאן.