פברואר 2013

נושא 1: מיסוי רווחים כלואים – תיקון 69 והוראת שעה לחוק עידוד השקעות הון

ביום 12 בנובמבר 2012 פורסם תיקון 69 והוראת שעה לחוק לעידוד השקעות הון. "רווחים כלואים" – רווחים שהיו פטורים ממס בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון שלפני התיקון, שנצברו עד ליום 31.12.2011 אשר טרם קיימת בגינם חבות מס מצד החברה. חבות מס נוצרת במועד חלוקת הדיבידנד על ידי החברה. תיקון 69 קובע הקלות לעניין מיסויים של הרווחים הכלואים ומאפשרת תשלום מס מופחת לחברות אשר יחלקו דיבידנד מתוך הרווחים הכלואים עד ליום 12.11.2013. שיעור המס המופחת יהא בין 40%-70% מאחוז המס החייב ללא הוראת התיקון ובלבד שלא יפחת מ-6%. חברה אשר תבחר לשלם מס בגין רווחים אלו, לא תוכל לחזור בה מהחלטתה ויהיה עליה לשלם את המס תוך 30 יום ממועד הבחירה.

לצורך קבלת שיעור המס המופחת, על החברה לעמוד בדרישות הבאות:

 1. תשלום מס החברות המופחת תוך 30 יום ממועד הבחירה.
 2. במהלך חמש השנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה, על החברה להשקיע במפעל תעשייתי למטרת:
  1. רכישת נכסים יצרניים (למעט בניינים); או
  2. השקעה במחקר ופיתוח בישראל; או
  3. תשלום שכר עבודה בגין העסקת עובדים חדשים שנוספו למפעל.

חשוב להדגיש כי אי עמידה בתנאים אלו, תגרום לחיוב מס חברות נוסף, על פי סעיף 52א(ג) לחוק עידוד השקעות הון, אשר יחושב על פי גובה ההפרש שבין ההשקעה הנדרשת לבין ההשקעה בפועל.

דיבידנד שיחולק ליחיד מתוך ההכנסה הצבורה של החברה (בניכוי מס החברות המוטב) יהא ממוסה על ידי היחיד בשיעור 15%.

נושא 2: ניכוי במשכורת של מס היסף במהלך שנת 2013

כחלק מההערכות רשות המסים ליישום תיקון מס' 195 לפקודת מס הכנסה בעניין מס נוסף על הכנסה חייבת העולה על 800,000 ₪, חתם שר האוצר על תיקון תקנות ניכוי במקור ממשכורת. על פי תקנות אלו, מעביד המשלם משכורת לעובד העולה על 811,560 ₪ (בערכי 2013) , ינכה מס במקור של 2% נוספים בגין משכורת ינואר 2014 ואילך.

נושא 3: תקן ביקורת 106

תקן ביקורת זה הינו תיקון לנספח א' בתקן ביקורת 103 (" ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים"). נספח זה מפרט את ההוראות או ההנחיות מתוך תקנים אחרים בארה"ב המשולבים בדרך של הפניה או אזכור בתקן הביקורת האמריקאי 5 בדבר הביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי. מאחר ולאחרונה פורסמו על ידי ה- PCAOB מספר תקני ביקורת חדשים שבעקבותיהם בוצעו תיקונים לפניות הכלולות בתקן הביקורת האמריקאי 5, עלה הצורך לעדכן את כללי הביקורת המשולבים בהתאם.

תחולת התיקון הינה על דיווח כספי ליום 31.12.2012 ואילך.

נושא 4: עמדת ביטוח לאומי בעניין זקיפת שווי רכב

ביום 24.1.2013 פורסמה עמדת ביטוח לאומי בעניין זקיפת שווי רכב לפי חלוקה בין נסיעות עסקיות ופרטיות.

בפרסום זה, ביטוח לאומי סוקר את תוכנות הניהול השונות להפרדה בין נסיעות עסקיות ופרטיות, בהם נעזרים מעסיקים ואף מדגיש כי הדבר לא הותר על ידי רשות המיסים. בנוסף, מדגיש הביטוח הלאומי כי שווי שימוש ברכב מלא לעובד מהווה חלק מהבסיס לתשלום דמי ביטוח וגמלאות.

נציין כי עמדת רשות המסים היא כי יש לחייב כל עובד אשר מקבל רכב ממעסיקו בשווי שימוש מלא בהתאם לסוג הרכב שצמוד לעובד.

בדומה לעמדת רשום המיסים, מנהל הביטוח והגבייה בביטוח לאומי אינו מאפשר ואינו מאשר דיווחים שאינם על פי תקנות מס הכנסה לעניין שווי שימוש ברכב המעסיק.

תזכורת לחודש פברואר 2013

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999 ופקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה 1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.

תעריפי אגרת רשם החברות הם כדלקמן:

 1. אם שולמה האגרה עבור שנת 2013 עד יום 28.02.2013 – 1,110 ₪ (אגרה מופחתת).
 2. אם שולמה האגרה במהלך חודשים מרץ-דצמבר 2013 – 1,475 ₪ (אגרה בשיעור מלא).

חשוב לציין את הנקודות הבאות:

 1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.
 2. את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה ושותפות על פי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות
 3. ניתן לשלם גם באמצעות האינטרנט בכתובת: http://havarot.justice.gov.il
 4. מידע כללי בנושא אגרת רשם ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשום המסים וכמו כן בטלפון : 1-700-70-60-44.
 5. אי תשלום אגרה שנתית מהווה הפרת חובה כמפורט בסעיף 362 (א) לחוק החברות, התשנ"ט 1999. אם החברה לא תתקן את ההפרה יוטל עליה קנס כספי בסך 7,340 ₪. רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של סכום הקנס הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה.