פברואר 2014

נושא 1: חובת הכללת מספר הרישום של הקונה בחשבוניות מס

במסגרת המלחמה בתופעת החשבוניות הפיקטיביות והמעבר לדיווח מקוון, תוקן סעיף 47 (ב)(1) לחוק מע"מ.
על פי התיקון, נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2014 , חלה החובה לציין את מספר הרישום של הקונה על גבי חשבונית המס.
המונח "קונה" עשוי להכיל יחידים, חברות שאינן רשומות בהכרח כעוסק וכן מלכ"רים או מוסדות כספיים. באחריותו של מוציא החשבונית לברר את מספר הרישום של גופים אלו.
חשוב לציין מספר נקודות:
1. עוסק אשר מנפיק חשבוניות ממוחשבות נדרש להנפיק את חשבונית המס עם מספר הרישום של הקונה באופן אוטומטי (כלומר לא להוסיף את המספר באופן ידני).
2. סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגביה החליט כי החובה תחול רק על עסקאות שמחירן הוא 5,000 ₪ ( לא כולל מע"מ).
3. טרם פורסמה הודעה רשמית מטעם משרדי מע"מ לגבי חובת תחילת הרישום. הודעה צפויה להתפרסם בקרוב.
נושא 2: הרחבת חובת הדיווח המקוון החל משנת 2014
בהמשך לתיקון מספר 37 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975 (ניתן למצוא הרחבה בנושא בחוזר מחודש ינואר 2012), בימים אלו אושרה סופית בכנסת החקיקה בנושא הדיווח המקוון למע"מ לשנת 2014.  בהתאם לכך, חובת הדיווח המקוון תחול בשנת 2014 על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים כמפורט להלן:

1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 2 מיליון ₪ ואשר חייב בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון. (החל משנת 2015 הסכום ירד ל- 1.5 מיליון ₪).
עוסק החייב בהכנת מאזן הינו עוסק שספריו מבוססים על הנהלת חשבונות כפולה.
עוסק החייב במינוי רואה חשבון הוא חבר בני אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס.
חבר בני אדם לפי הגדרת סעיף 1 לפקודת מס הכנסה הינו כל גוף ציבורי, מאוגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מאוגדות ובין שאינן מואגדות.
2. עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 2.5 מיליון ₪.
3. עוסק החייב בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים, ללא תלות בגובה מחזור העסקאות.
העוסקים החייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה ואשר אינם עומדים בהגדרות נוספות הינם:
א. יצרן  – מעל 18 מועסקים.
ב. סיטונאי – מעל 4 מועסקים.
ג. קמעונאי – מעל 7 מועסקים.
ד. בית ספר לנהיגה – הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב או יותר.
ה. בית ספר אשר מספר תלמידיו הממוצע עולה על 150.
ו. סוחר ומתווך מקרקעין שעמלתו מעל 560 אש"ח.
ז. מתווך רכב שעמלתו השנתית מעל 420 אש"ח.

4. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2014 גבוה מ- 20 מיליון ₪ ללא תלות במספר העובדים המועסקים על ידי המלכ"ר (ללא שינוי).
5. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2014 גבוה מ-4 מיליון ₪ (ללא שינוי).
הוראות אלו יחולו החל מיום 1.3.2014.

 

נושא 3: דיווח על בסיס מזומן – תקן חשבונאות 34

בהמשך לידיעות שפורסמו בעבר בנושא האמור, פרסמה לאחרונה הוועדה המקצועית של המוסד בישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 34 המסדיר וקובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים של התאגידים. התקן מבוסס ברובו על תקן חשבונאות בינלאומי 1-, הצגת דוחות כספיים     ( IAS 1 ).
לעניין הדיווח על בסיס מזומן, התקן קובע חריג ליישום החשבונאות על פי צבירה. על פי סעיף 16 לתקן, ישות הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח כספי על בסיס מזומן- ( או מזומן מעורב)- , רשאית לערוך את דוחותיה הכספיים באופן זה ולתת לכך גילוי בדוחות הכספיים.
חשוב לציין כי במסגרת החלפת דברים בין יו"ר הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ללשכת רואי החשבון בישראל, הובהר כי החריג הנ"ל חל, בין היתר, על נותני שירותים אשר אין להם מלאי ו/או קיים ברשותם מלאי זניח.

 

נושא 4: מענק עבודה עבור שנת המס 2013
משרד האוצר החליט על הרחבת התוכנית לתשלום מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) במטרה להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את פערים כלכליים.
מי זכאי לקבלת המענק?
שכיר/ה או עצמאי/ת, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2013, אשר עמד בשלושת התנאים המצטברים הבאים:
1. גילו 23 ומעלה בעל ילדים או גילו 55 ומעלה , גם ללא ילדים.
2. לא הייתה במועד כלשהו במהלך שנת המס 2013, בעלות/ בעלות בן זוג/ בעלות ילדו התלוי בו כלכלית על זכות במקרקעין בישראל ו/או מחוץ לישראל אשר חלק הזכות בה עולה על 50%.
3. במקרה בו יש ילד אחד או שניים / גיל 55 גם ללא ילדים : ההכנסה החודשית  מעבודה  ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013 הינה בין 2,050 ₪ ל- 6,109 ₪.
במקרה של שלושה ילדים או יותר , תקרת ההכנסות הינה 6,717 ₪.

התנאים לקבלת המענק:
1. יש להגיש תביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2013 עד ליום 30.9.2014.
2. על עצמאי/שכיר החייב בהגשת דו"ח מס הכנסה להגישו באופן מקוון עד לתאריך 31.5.2014.
חשוב לציין כי לנישום אשר ניתנה לו ארכה להגשת הדו"ח, תאריך ההגשה הינו עד למועד הארכה שניתנה לו.
3. הוגש על ידי המעביד, במקרה של עובד שכיר, דו"ח 856/126 לשנת המס 2013 באופן מקוון עד לתאריך 30.4.2014.

סכום המענק מושפע מגובה ההכנסות, ממספר הילדים וגיל מבקש המענק.

חשוב לציין כי יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לעובדת/עצמאית שהינה אם לילד אחד או יותר וגם לעובד/ עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שנמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

פרטים נוספים בנוגע למענק עבודה לשנת המס 2013 ניתן למצוא באתר רשום המיסים.

תזכורת לחודש פברואר 2014

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999 ופקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה 1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.

תעריפי אגרת רשם החברות הם כדלקמן:
אם שולמה האגרה עבור שנת 2014 עד יום 28.02.2014 – 1,131 ₪ (אגרה מופחתת).
אם שולמה האגרה במהלך חודשים מרץ – דצמבר 2014 – 1,503 ₪ (אגרה בשיעור מלא).

 
חשוב לציין את הנקודות הבאות:
1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.
2. את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה ושותפות על פי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות
3. ניתן לשלם גם באמצעות האינטרנט בכתובת: http://havarot.justice.gov.il
4. מידע כללי בנושא אגרת רשם ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשום המסים וכמו כן בטלפון : 1-700-70-60-44.
5. אי תשלום אגרה שנתית מהווה הפרת חובה כמפורט בסעיף 362 (א) לחוק החברות, התשנ"ט 1999. אם החברה לא תתקן את ההפרה יוטל עליה קנס כספי בסך 7,340 ₪. רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של סכום הקנס הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה.

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

בכבוד רב,
ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון