פנסיית חובה לעצמאים- תזכורת

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 הוסדר נושא חיסכון וסיוע לעצמאים.
להלן הנקודות העיקריות :

 • החל מיום 01 בינואר 2017 חובה על עצמאים להפקיד לקופת גמל לקצבה בגין ההכנסה
  החייבת בהפקדה. ( הכנסה חייבת בהפקדה- הכנסתו של יחיד מעסק או ממשלח יד, לאחר
  שנוכו ממנה כל ההוצאות המותרות בניכוי אך לפני קיזוז הפסדים ופטורים).

החוק קבע מנגנון אכיפה להפקדות עצמאים לקופת קצבה. עצמאים אשר לא יפקידו תשלומים
לפי החוק צפויים להיקנס.

 • שיעורי ההפקדה-
  – על חלק ההכנסה שעד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק- 4.45%.

– על חלק ההכנסה שבין מחצית השכר הממוצע במשק ועד להכנסה בגובה השכר הממוצע
במשק- 12.55%.
(השכר הממוצע נכון לינואר 2018- 9,906 ש"ח).

 • הסכומים יופקדו בכל שנת מס עד תום שנת המס שעבורה מופקדים התשלומים.
 • חובת ההפקדה חלה על עצמאי, לרבות עצמאי שעובד גם כשכיר. בתור שכיר, המעסיק מחויב
  להפריש לחיסכון פנסיוני של המועסקים אצלו. אם הפרשה זו מגיעה לתקרת ההפקדה המינימלית,
  אזי לא קיימת חובה להפריש בתור עצמאי. במידה והפקדת המעסיק אינה מגיעה לתקרה המינימלית,
  יש להשלים את ההפרשה בתור עצמאי עד לתקרה המינימלית לפחות.

מי לא חייב בהפקדה?

 • עצמאי שמלאו לו 55 שנים ב-01.01.2017.

עצמאי שבתום שנת המס מתקיים לגביו אחד מאלה:
1. טרם מלאו לו 21 שנים.
2. הגיע לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה (גיל 60).
3. טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק מורשה.