חוזר ינואר 2020- שיעור ריבית 3ט ו3י לשנת 2020

קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת 2020 הינו 3.49% נומינלי.

קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2020 2.62% נומינלי.

תשומת ליבכם כי שיעור הריבית המינימלית עלה לעומת שנה קודמת.

לגבי הלוואות במטבע חוץ – שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.