תמצית הנחיות בדבר הפרשות סוציאליות לשנת 2014

לקראת תום שנת המס 2014, אנו מבקשים להודיעך על עדכון התקרות והסכומים בגין הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ו/או קרן השתלמות, זאת לצורך קבלת הטבות מס, כמפורט להלן:

הפרשות לקרן השתלמות

שכיר

תקרת שכר חודשי לשכיר רגיל ושכיר בעל שליטה  לצרכי הפקדה לקרן השתלמות הינה 15,712 ₪ (במונחים שנתיים 188,544₪).

עד תקרת השכר הזו ניתן להפקיד בסה"כ 10% (7.5% – חלק מעביד, 2.5% – חלק עובד), כאשר לבעל שליטה ההוצאה המוכרת הינה 4.5%.

עצמאי

תקרת הכנסה קובעת לצורך הפקדה לקרן השתלמות  לעצמאי ו/או חבר קיבוץ  הינה (במונחים שנתיים)

264,000 ₪.

ההפקדה הינה בשיעור 7% מההכנסה עד התקרה, עד סכום של 18,480 ₪. הסכום המוכר הינו .4.5%.

 

הפרשה לפנסיה או ביטוח מנהלים

שכיר/בעל שליטה

תקרת ההפרשה לפנסיה עבור עובד שהוא שכיר ו/או בעל שליטה הינה 7.5% מהשכר עד לתקרת השכר הממוצע במשק כפול 4 – בסה"כ 436,272 ₪  במונחים שנתיים  . במונחי הפקדה לקצבה מדובר על 32,724 ₪.

יש לציין כי בתוך 7.5% המותרים נכללת  גם הפקדה עבור אובדן כושר עבודה, כך שאם יש תשלומים עבור אובדן כושר  הם  מקטינים  את הסכום המוכר לפנסיה.

בנוסף, ניתן להפריש לצורך פיצויים סכום מקסימלי לבעל שליטה של 12,360 ₪ לשנה.

עצמאי

ניתן להפקיד כרובד ראשון לצורך ניכוי סך של 22,968 ₪, המהווים 11% מכפל תקרת הכנסה מזכה -208,800 ₪. במידה והכנסת  השנתית של העצמאי נמוכה יותר, יש לחשב את ההפקדה לפי 11% מההכנסה החייבת בפועל.

רובד שני הינו בשיעור 5% נוספים וניתן כזיכוי ממס, הסכום המקסימלי הינו 10,440 ₪. כלומר, סה"כ ההפקדה שמאפשרת הקלות מס הינה 33,408 ₪. יש לשים לב כי לא ניתן לקבל זיכוי אם כבר יש הפקדות לטובת ביטוח חיים אלא עד הסכום המצרפי האמור לעיל.

 

משרדנו עומד לרשותך במתן הנחיות ככל שנידרש.

 

 בכבוד רב,

ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג

 רואי חשבון